LGS İnkılap Tarihi Testi

İNKILAP TARİHİ LGS DENEME SINAVI

1-       Osmanlı Devleti, I. Dünya   Savaşında aynı anda birçok cephede mücadele etmiştir.

Bu cepheler için verilen aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Çanakkale –   Boğazları ele geçirerek İstanbul’u alma.

B-Hicaz. Ve Yemen-    Kutsal toprakları korumak

C-Kafkas  . Müttefiğimiz   Avusturya’ya yardım etmek

D-Kanal-   İngiltere’nin uzak doğu sömürge yollarını kesmek

 

2-   Anadolu, düşman kuvvetleri altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgalden rahatsız olan halk, Kuva-yı Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır.

Buna göre, Kuva-yı Milliye Hareketi’nin çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A- Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak

B-Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak

C-Ülkeyi yabancı güçlerden   temizlemek

D-Ülkede ekonomik ve siyasi düzeni sağlamak

 

3-   Mustafa Kemal  Samsun’a çıktıktan sonra  Havza ve Amasya’da genelgeler  yayınlamış , çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir.

Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini  amaçlamış olamaz?

A- Türk milletin düşman işgaline karşı uyarmak

B-İstanbul Hükümeti’nin devamını sağlamak

C-Milli birliği sağlamaya çalışmak

D-Vatanı  düşmanlardan kurtarmak.

 

4- Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır;

  • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • Milletin bağımsızlığını yine  milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha  çok ulaşılabilir?

A- Padişaha karşı ayaklanmaya çağırma

B-İstanbul Hükümeti’nin istifasını isteme

C. Devletin çöküntü içinde olduğunu vurgulama

D- Milleti mücadeleye çağırma

 

5-    Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Trakya’da daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetleri;” Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla tek çatı altında toplanmıştır.

Bu  kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A- Güçlerin birleşmesini sağlamak            B- Halkın düşüncelerine önem vermek

C-Demokrasiye olan inancı geliştirmek     D- Osmanlı Hükümeti’yle iş birliği yapmak

 

6-     Doğu illerinden gelen delegelerin katıldığı ve oy birliği ile Mustafa Kemal’i  başkan seçtiği Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal “ Tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A- Kongreye bütün yurttan delegelerin katıldığı

B-Alınan kararların Türk milletinin geleceği açısından önemli olduğu

C-Kongre  milli cemiyetlerin bir çatı altında toplandığı

D-İtilaf Devletlerinin kongreye müdahale ettiği

7

– Manda ve himaye kabul olunamaz.
   -Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
  Kararları   nerede  alınmıştır?

 

A- Amasya Genelgesi    B- Sivas Kongresi   C- Erzurum Kongresi   D- Havza Genelgesi

 

8-   Tam bağımsızlığa aykırıdır. Güçlü devletler zayıf devletleri yönetir. Erzurum Kongresi’nde  görüşülmüş Sivas  Kongrelerinde   görüşülmüş  Sivas Kongresi’nde kesin olarak reddedilmiştir.

Ahmet öğretmen öğrencisi Hasan’dan hangi konuyu anlatılmasını   istemiştir.

  A- Wilson İlkeleri                                 B- Kuvayımilliyeyi 

  C- Manda ve himayeciliği                    D-Mısak-ı Milli kararlarını

Sevgili öğrenciler Amasya Görüşmeleri sonucunda yaşanan olaylar nelerdir.

9- 

CEREN: Mudafa-i Hukuk Cemiyeti Üyeleri’nin çoğu seçimleri kazandı

FİLİZ: Mustafa Kemal  Erzurum’dan milletvekili seçildi.

ŞERMİN .Osmanlı Mebusan Meclisi yaptığı son toplantıda Mısak-ı Milliyi onayladı

EVRİM: Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti  Mebusan Meclisi’nin İzmir’de toplanmasına karar  verdi.

Öğretmenin sorusuna öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A- Ceren            B- Filiz        C- Şermin        D- Evrim

 

10- Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasını kendisine mal etmez ve bu konuda kendisini övenlere” Kazanılan zafer  ve sağlanan başarılar, kahraman erlerin ,subayların ,komutanların  ve Türk milletinin eseridir.” derdi.

Bu parçada ,Mustafa Kemal’e ait özelliklerin hangisinden söz edilmiştir?

 

A- Türk milletine yaptığı rehberlikten

B-Kararlı ve tutarlı yöneticiliğinden

C-Kararları ülke gerçeklerine dayandırmasından

D-Alçak gönüllü bir kişiliği olduğundan.

 

11-  TBMM açıldığında Mustafa Kemal’in meclise verdiği önergede,

  • Hükümet kurmak zorundadır.
  • TBMM üstünde bir güç yoktur.
  • TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.

İfadeleri yer almaktadır.

Bu önerge, aşağıdakilerden hangisinin daha çok  gerçekleştirileceğine  işaret etmektedir?

A- Türk Medeni kanunu kabul etme         B- Saltanatı kaldırma

C-Halifeliği kaldırma                                  D- Mısak-ı Milliyi gerçekleştirme

12-

İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izlemek

Ülkenin hem doğusunu hem d batısını kontrol etmek

Demiryolu ulaşımın kontrol altında tutmak

İsteyen Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A- Sivas’ta kongre toplamıştır.

B-Temsil Kurulu’nu Ankara’ya  taşınmıştır.

C-Meclis-i Mebusan’ı açmıştır

D-İstanbul’a telgraf çekmiştir.

 

13-   Aşağıdakilerden hangisi TBMM ne karşı başlatılan ayaklanmaların nedenlerinden biri olamaz?

A- Anadolu’da otoritesini kaybetmek istemeyen İstanbul Hükümeti’nin halkı kışkırtması.

B- İşgalden yararlanmak isteyen azınlıkların kendi başlarına devlet kurmak istemesi

C-Kuva-yı Milliye birliklerin disiplinsiz davranışları

D-İngilizlerin Boğazın her iki yanında tampon bölge oluşturmak istemeleri 

 

14-  Aşağıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak özellikleri arasında gösterilmez?

A- İttifak Devletleri tarafından kışkırtmaları

B- Bağımsız bir devlet kurmak istemeleri

C-Osmanlı Devleti’nin parçalanması için çalışmaları

D-Rum Patrikhanesi tarafından yönlendirilmeleri

 

15- İşgal kuvvetlerinin 16 Mart 1920’de Meclis’i Mebusan’ı işgal ederek bazı milletvekillerini de öldürmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir*

A- Padişahın otoritesini kuvvetlendirdikleri

B-Mısak-ı Milliyi resmen tanıdıkları

C- Halifeliğin nüfusundan yararlanmak istemeleri

D-Milli iradeyi yok saymak istemeleri

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?