2012-2013 12. sınıf Coğrafya 2. dönem 3. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

SORULAR

1-Almanya’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla

B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla

C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla

D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin  yaygın olmasıyla

E) Son jeolojik  dönemde  karalaşmış genç bir ülke olmasıyla

 

2- Aşağıda verilenlerden hangisi Güney Afrika Cum.’nin büyük şehirlerinden birisidir?

 

A) Cape Town                           B) Kiev

C) Tien-çin                                D) Samara                                      E) Port Horcuat

 

3Günümüzde petrolün büyük kısmı petrol tankerleri ile taşınmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin öneminin artmasına yol açmıştır?

 

A)       Petrol fiyatlarının

B)       Üretim miktarlarının

C)       Uluslar arası suyolu ve boğazların

D)      Petrol tüketiminin

E)       Petrol satan ülke sayısının

 

              I – Tibet platosu              II – Cap eyaleti     

             III – Karaorman dağları    IV – Mançurya ovası

             V – Ems nehri

 4- Yukarıdakilerin hangileri, Almanya’nın sınırları içinde yer alır?

A) I ve II                 B) I ve IV             C) II ve III

D) III ve IV                E) IV ve V

 

5- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?

A) Bebek ölüm oranı

B) Nüfus artış hızı

C) Sanayide çalışanların oranı

D) Nüfus yoğunluğu

E) Yaşam süresi

 

 6- Nijerya’nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış

      olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Alt yapının yetersiz olması

B) Enerji üretiminin yetersiz olması

C) Tüketici gelirlerinin düşük olması

D) Hammadde kaynaklarının yetersiz olması

E) Sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük

olması

 

7-Aşağıda verilen nehirlerden hangisi çinde bulunan dünyanın en uzun nehirlerinden biridir?

A) İndus

B) Lena

C) Ganj

D) Obi

E)Gökırmak

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Nijerya’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Petrol ve doğal gaz önemli yeraltı kaynaklarıdır

B) Gine Körfezi’ne kıyısı vardır

C) Bağımlı nüfus oranı azdır

D) Nijer ve Benue önemli akarsularıdır

E) Çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründedir

 

9- Dünyada 1949 yılında kurulan ve Türkiye’nin 1952 yılında üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) IMF

B) AB

C) AGİT

D) NATO

E) KEİ

 

10- Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Nüfus artış hızları yüksektir

B) Okur-yazar oranları düşüktür

C) Nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşar

D) Kişi başına düşen gelir miktarı düşüktür.

E) Yaşlı nüfus oranı fazladır.

 

 

11. Çin Halk Cumhuriyetinde, nüfusun büyük bir bölümünün ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yüzey şekillerinin sade olması

B)  Ulaşım olanaklarının fazla olması

C)  Turizm etkinliklerinin yoğun olması

D)  Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması

E)  Tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı yönden ilgilendiren sorunlardan biri değildir?

A)  Kosova sorunu

B)  Keşmir sorunu

C)  Batı Trakya sorunu

D)  Kafkasya da ki sorunlar

E)  Bosna-Hersek sorunu

 

 

Bir ülkenin jeopolitik, konumu ; o ülkenin dünyadaki coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel konumu demektir.

13-Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?

 

A) Dünya petrolünün %60 nı çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşu olması

B) Aritmetik nüfus yoğunluğunun Doğu Anadolu’da en az olması

C)Karadeniz ülkelerini açık denizlere ulaştıran iki boğaza sahip olması

D)Doğu ve batı kültürlerinin kaynaşma alanı olması

E)Avrupa-Asya ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olması

 

14- Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki suların kirlenmesinde etkili olmamaktadır? 

A- Kanalizasyon suları

B- Fabrikalardan atılan zehirli atıklar

C- Çeşitli santralden çıkan kullanılmış sular

D- Büyük tanker ve gemi kazaları

E- Sebzelerde aşırı hormon kullanımı

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Petrol İhraç den Ülkeler Örgütü’ne üye ülkelerden biri değildir?

A)  Kuveyt                          B)  ABD

C)  Cezayir                         D)  Nijerya

E)  Venezuella

 

 

16-Türkiye aşağıdaki küresel veya bölgesel örgütlerden hangisine üye değildir?

 

A)             NATO (Kuzey Atlantik Savunma Birliği)

B)            AB ( Avrupa Birliği)

C)            KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

D)            IMF ( Uluslar arası Para Fonu)

E)            İKÖ ( İslam Konferansı Örgütü)

 

 

17- BM’ye bağlı olan Dünya Eğitim-Bilim ve Kültür örgütünün adı nedir?

 

A)  IMF      B)  FAO        C)  WHO    D)  UNESCO      E)  İLO

 

 

18-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi AB ( Avrupa Birliği) ‘nin kurucu üyelerinden birisi değildir?

A) Polonya                             B) Almanya                             C) Hollanda                    D) Belçika                                                   E) İtalya

 

19-Aşağıda verilenlerden hangisi OECD ( Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği)’nin temel amaçlarından birisi değildir?

A)             Üye ülkelerde halkın yaşam standartlarını yükseltmek

B)            İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak

C)            Dünya ticaretinin gelişmesini sağlamak

D)            Gelişmeyi sağlayan politikaları desteklemek

E)            Üye ülkelerin askeri güvenliğini sağlamak

 

 

 

  2007 yılında 3 ülkenin ortak işbirliği ile açılan Türkiye’nin yeni ve en önemli petrol boru hattıdır.

20-Yukarıda bahsedilen boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)             Şah Deniz Boru Hattı

B)            Nabucco Boru Hattı

C)            Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı

D)            Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı

E)            Mavi Akım Boru Hattı

 

 

I – Yeraltı suyunun azalması

II – Ülkelerin bağımsız olma istekleri

III – Sanayileşme

IV – Ormanların tahribi ve azalması

21Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin, günümüzde yaşanan hava kirliliğinin  ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A) I         B)  II       C) I ve III       D) III ve IV      E) II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Dünya petrol rezervlerinin büyük kısmına sahip olması

II – Su kaynakları açısından zengin olması

III – Kutsal mekânların bulunması

IV – Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında olması

V – Çok geniş ve verimli ovaların bulunması

 

22- Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri

Orta Doğu’nun sıcak çatışma bölgesi haline gelmesinde etkili olan sebeplerdir?

A)             I-III-IV                 B) II ve V          C) III-IV

B)             D)  I ve V          E) IV ve V

 

23- Türkiye aşağıdaki küresel veya bölgesel örgütlerden hangisine üye değildir?

 

F)             NATO (Kuzey Atlantik Savunma Birliği)

G)            AB ( Avrupa Birliği)

H)            KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

İ)              IMF ( Uluslar arası Para Fonu)

J)             İKÖ ( İslam Konferansı Örgütü)

 

24-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ile Çin’in büyük şehirlerinden birisidir?

 

A) Osaka                        B) Kazan                C) Astana

D) Şanghay                   E) Lagos

 

 

Dünyadaki tatlı su kaynakları enlem ve değişik sebeplerle eşit olarak dağılmamıştır.

25-Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre su bolluğu yaşadığı söylenemez?

 

A )   Kanada                          B) Brezilya                                    C) Endonezya           D) Cezayir               E) Rusya

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?