2012-2013 12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

TÜRK EDEBİYATI 12 DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1. —- Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasî ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için —- niteliği taşır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Halide Edip’in – eleştiri

B) Ahmet Rasim’in – bilim kurgu

C) Refik Halit’in – yaşam öyküsü

D) Yakup Kadri’nin – belgesel

E) Hüseyin Rahmi’nin – macera

 

2. Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım. Çünkü her akımın öncüsü aslında bir kişidir. Ondan sonra gelenler de aynı yolu izleyerek akımın öncüsünü taklit etmekten başka bir şey yapmaz. Bu bağlamda şiir akımı da olamaz. Çünkü bu da bir çeşit taklit zinciridir. İşte —- böyle bir zincirin halkası olmaktan kaçınmış, belirli bir akım içinde yer almamıştır.

Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki adlardan hangisi getirilmelidir?

A) Cenap Şehabettin

B) Faruk Nafiz

C) Mehmet Âkif

D) Oktay Rifat

E) Ece Ayhan

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hikâye ve romanlarının yanı sıra tiyatro, anı, fıkra türünde de yapıt veren Memduh Şevket Esendal’ın en tanınmış kitapları Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri’dir.

B) Suut Kemal Yetkin, eleştiri ve deneme türündeki yazılarıyla tanınır; sanat, estetik ve sanat felsefesi onun ilgi alanıdır.

C) Türk edebiyatının gerçekçi yazarları arasında yer alan Kemal Tahir, kimi yapıtlarında, konularını Kurtuluş Savaşı yıllarından, Cumhuriyetin ilk dönemlerinden, Osmanlı tarihinden seçerek tarihî roman türünde de yapıtlar vermiştir.

D) Attilâ İlhan, değişik çizgilerde, öz ve biçim yönünden farklı şiirler yazmış, toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır; barış, özgürlük gibi toplumsal temaların yanı sıra yalnızlık, aşk, ölüm gibi bireysel temaları da işlemiştir.

E) Doğu-Batı, madde-ruh ve insan psikolojisi konularını ele alan Peyami Safa, yapıtlarının bir kısmını Server Bedi imzasıyla yayımlamıştır.

 

4. — yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri’nin — adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sabahattin Ali’nin – Yeşil Gece

B) Orhan Kemal’in – Çalıkuşu

C) Aziz Nesin’in – Dudaktan Kalbe

D) Rıfat İlgaz’ın – Acımak

E) Kemal Tahir’in – Kavak Yelleri

 

5. ‘Beş Şehir’ adlı denemesinde Ankara, Bursa, İstanbul, Erzurum ve Konya şehirlerini tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerini anlatan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Falih Rıfkı Atay

C) Nurullah Ataç

D) Memduh Şevket Esendal

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 

 

6. —, Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışlarındaki değişikliklerin;—, Millî Mücadele Dönemi Anadolu’sunun;–, Cumhuriyet’ten sonraki devrimler döneminin; —, Atatürk’ün ölümünden sonraki yılların eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Panorama I – Panorama II – Yaban – Kiralık Konak

B) Kiralık Konak-Yaban – Panorama I – Panorama II

C) Yaban – Panorama I – Kiralık Konak-Panorama II

D) Kiralık Konak- Panorama I – Panorama II – Yaban

E) Panorama I – Yaban – Panorama II – Kiralık Konak

 

7. (I) ikinci Yeni şiiri, Garip şiirine bir tepkidir. (II) Başka bir deyişle anlamdan, gerçekten, yaşamdan kopmanın şiiridir. (III) Anlamdan kurtulmak, soyutluğu sağlamak için duyulmadık yeni sözcükler üretme yoluna gidilmiştir. (IV) Söz dizimi değiştirilmiş, yeni tamlamalar kurulmuştur. (V) Bu yeniliklere Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet öncülük etmiştir.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, İkinci Yeni şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.            C) lll.             D) IV               E)V

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Güldürürken düşündürmeyi de amaçlayan bir mizah anlayışının başarılı örneklerini veren yazarlarımızın başında Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Muzaffer İzgü’yü sayabiliriz.

B) Deneme türünün özgün örneklerini veren Nurullah Ataç, bir eleştirmen olarak yeni şiirimizin başarı kazanmasında etkili olmuş bir yazarımızdır.

C) Sabahattin Eyüboğlu, düşünce adamı kimliğiyle hümanist düşünüşün yerleşmesi, halkçı bir kültürün oluşması yolunda çaba göstermiş bir aydınımızdır.

D) Şiirlerini bireysel duyarlıktan çok toplumsal duyarlıkla biçimlendiren Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever toplumcu gerçekçi şiirimizin öncüleri arasında yer alır.

E) Falih Rıfkı Atay, Türkçenin inceliklerini taşıyan, yalın, akıcı anlatımıyla anı ve gezi yazılarının bağımsız birer tür boyutuna ulaşmasında etkili olmuştur.

 

9. Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.

B) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.

C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.

D) Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.

E) Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.

 

10. Cumhuriyetin ilanından 1940’lara kadar şiirimizin dört yöneliminden biri olan Beş Hececiler, halk şiirinin dış yapısını, özellikle ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Böylelikle halk şiirinin dünyasına ulaşabileceklerini sandılar. Dil açısından arı, açık bir söyleyişe yöneldiler. Ürettikleri şiirler ise kalıplaşmış bir yapı içinde kaldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa bağlı kalarak şiir yazanlardan biri değildir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel            B) Orhan Seyfi Orhon

C) Ceyhun Atuf Kansu              D) Enis Behiç Koryürek

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

 

11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay öykücülüğü” nü yaygınlaştırmaya çalışan —- etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan

—-, Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gustave Flaubert’den – Ömer Seyfettin

B) Anton Çehov’dan – Sabahattin Ali

C) Franz Kafka’dan – Memduh Şevket Esendal

D) Guy De Mauppassant’dan – Sait Faik Abasıyanık

E) Alphonse Daudet’den – Haldun Taner

 

12. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları’yla —-, Ekmek Kavgası’yla —, Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla —-, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner

B) Haldun Taner – Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal

C) Ahmet Hamdi Tanpınar – Orhan Kemal – Haldun Taner

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Haldun Taner – Orhan Kemal

E) Haldun Taner – Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar

 

I. Peyami Safa

II. Sait Faik Abasıyanık

III. Nurullah Ataç

13. Yukarıdaki edebiyatçıların eserleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü — Son Kuşlar — Şiir Üzerine Düşünceler

B) Fatih-Harbiye — Alemdağ’da Var Bir Yılan — Karalama Defteri

C) Sözde Kızlar — Semaver — On İkiye Bir Var

D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü — Havuzbaşı — Keşanlı Ali Destanı

E) Ayaşlı ve Kiracıları — Kiralık Konak — Sebil ve Güvercinler

 

14. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro”dur?

A) Tüneldeki Çocuk

B) Karalama Defteri

C) Keşanlı Ali Destanı

D) On İkiye Bir Var

E) Ben Sana Mecburum

 

I. Huzur

II. Han Duvarları

III. Otuz Beş Yaş

IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

15. Yukarıdaki eserler sırasıyla hangi edebiyatçılara aittir?

A) A. H. Tanpınar — F. N. Çamlıbel — C. S. Tarancı — Peyami Safa

B) Peyami Safa — F. N. Çamlıbel — C. S. Tarancı — F. H. Dağlarca

C) A. M. Dranas — F. N. Çamlıbel — N. F. Kısakürek M. Ş. Esendal

D) A. H. Tanpınar — F. N. Çamlıbel — F. H. Dağlarca — Behçet Necatigil

E) Behçet Necatigil — F. N. Çamlıbel — C. S. Tarancı — Peyami Safa

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Yedi Meşaleciler, memleketçi edebiyat anlayışına tepki olarak doğmuştur.

B) Toplumsal gerçekçiler, edebiyatı toplumu politik olarak bilinçlendirme aracı olarak görmüşlerdir.

C) Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli, Garip akımının öncüleridir.

D) İkinci Yenicilere tepki olarak doğan Garipçiler soyutlaşan bir şiirden yanadır.

E) “Mavi” adlı dergi etrafında toplanan Maviciler, Garip şiirine karşıdırlar.

 

17. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ismi anılan edebiyatçıyla eser verdiği edebi tür arasında bir uygunluk yoktur?

A) Haldun Taner — Tiyatro

B) Sait Faik Abasıyanık — Öykü

C) Suut Kemal Yetkin — Deneme

D) Necip Fazıl Kısakürek — Şiir

E) Ahmet Muhip Dıranas — Roman

 

Şiirlerinde bir imge ve müzik kaygısı taşıdığı, hikâye ve romanlarında da, başta ‘zaman” teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi eserlerinden bazılarıdır.

18. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden bahsedilmektedir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar

B) Kemal Tahir

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Orhan Kemal

E) Sabahattin Ali

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu edinmektedir?

A) Bereketli Topraklar Üzerinde

B) Küçük Ağa

C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

D) İnce Memed

E) Aganta Burma Burinata

 

20. Aşağıdakilerden hangisi “tiyatro” türünde yazılmış bir eserdir?

A) Bingöl Çobanları

B) Kaldırımlar

C) Çile

D) Devlet Ana

E) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

 

Her Soru 5 puandır.

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

X

 

11

 

 

 

X

 

2

 

 

X

 

 

12

 

 

X

 

 

3

X

 

 

 

 

13

 

X

 

 

 

4

X

 

 

 

 

14

 

 

X

 

 

5

 

 

 

 

X

15

X

 

 

 

 

6

 

X

 

 

 

16

 

 

 

X

 

7

 

 

 

 

X

17

 

 

 

 

X

8

 

 

 

X

 

18

X

 

 

 

 

9

 

X

 

 

 

19

 

X

 

 

 

10

 

 

X

 

 

20

 

 

 

 

X

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?