2012-2013 9. sınıf tarih 2. dönem 2. yazılı soruları cevapları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

1. Büyük Selçuklu Devletini kim kurmuştur?

A)Ali      B)Veli      C)Konya     D)Sen      E)Selçuk Bey

2. Malazgirt Savaşını kim kazanmıştır?

A)Bizans  B)Japonya  C)Kanada   D)ABD   E)Selçuklular

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan I.Beyliklerden değildir?

A)Saltuklular     B)Danişmendliler      C)Mengücekler

D)Artuklular              E)Somali

4. Türkiye Selçuklu devletini kim kurmuştur?

A)Ali     B)Veli    C)Konya    D)Süleyman Şah   E) Sen

 

5.Türkiye Selçuklu devletinin en parlak dönemi kimin zamanıdır?

A)Ali  B)Veli C)I.Alaaddin Keykubad D)Konya  E)Sen

 

6. Elbistan kimin zamanında Türkiye Selçuklu devletine kazandırılmıştır?

A)Ali      B)Veli     C)I.Mesut      D)Konya       E)Sen

 

7. Büyük Selçuklu Devletinin son hükümdarı kimdir?

A)Ali      B)Veli       C)Konya     D)Sencer      E)Sen

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletinde uc teşkilatı oluşturulmasının sonuçlarında biri değildir?

A)Türkmenlerin yerleşik unsurlara zarar vermesini engellemek

B) Uclardaki Türkmenlerden vergi almak

C) Türkmenlerin sınır güvenliğini sağlaması

D) Fedaratif yapıyı yok etmek

E) Zor durumda kalan Türkmenlere yardımcı olmak

 

9.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için  yapılmamıştır?

A) Yabancı tüccarlara düşük gümrük uygulandı

B) Moğol tehlikesine karşı önlem alındı

C)Yabancılar Anadolu şehirlerine yerleştirildi

D)Türkler Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleştirildi

E) Kervansaraylar yapıldı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Talaş Savaşı’nın sonuçlarından birisi değildir?

A) Kâğıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından kullanılması

B) Karlukların İslamiyet’i kabul etmesi

C) Batı Türkistan’ın Çin baskısından kurtulması

D) Abbasi Devleti’nde Türklerin siyasi ve askeri alanda etkinlik kazanması

E) Çin’in batıya ilerleyişinin durdurulması

 

11. Hz. Muhammed; siyasi, askeri ve adli yetkileri kendisinde toplamıştı. Emirleri kanun olarak kabul edilirdi. Kurduğu İslam devletinde siyasi ve dini görevleri bütünlük arz etmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Sınıf farklılıkları devam etmektedir

B) Teokratik devlet anlayışı hakimdir.

C) Merkezi otorite tek kişide toplanmıştır.

D) Yasama ve yargı tek elden yürütülmektedir.

E) Halkın yönetime katılma hakkı yoktur.

12. Anadolu’ya değişik zamanlarda yoğun olarak Türkmen göçleri yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’ya yapılan Türkmen göçlerinin yoğunlaşması üzerinde etkili olmamıştır?

A) Bizans’ın Türklere karşı Haçlılardan yardım istemesi

B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması

C) Katvan Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti’nin yenilmesi

D) Moğolların batıya doğru ilerlemesi

E) Anadolu’nun Türkmenler için elverişli bir yer olması

 

13. Karahanlıların, Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Selçuklular ile savaşıldığının

B) Türkçe’nin resmi dil olarak kullanıldığının

C) Ülkenin hanedanın ortak malı olarak kabul edildiğinin

D) Maveraünnehir’e egemen olduğunun

E) İlk Türk-İslam devleti olduğunun

14. Anadolu Selçukluları döneminde yapılan;

— Miryokefalon — Yassıçemen  — Kösedağı

gibi savaşlar ve sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A) Bizans’ın Anadolu’yu geri alma umudu sona ermiştir.

B) Anadolu’daki Türk egemenliği kesinleşmiştir.

C) Bizans İmparatorluğu Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemiştir.

D) Anadolu Moğolların tehdidi altına girmiştir.

E) Anadolu Türk siyasi birliği dağılmıştır.

15. Anadolu Selçuklu Devleti’nde yönetimde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı sürdürülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Savaşlarda başarılı olan komutanlara toprak geliri verilmesi

B) Vezirlik makamının oluşturulması

C) Meliklerin Atabeylerle birlikte eyaletlere gönderilmesi

D) Hassa ordusunun kurulması

E) II. Kılıç Arslan’ın ölmeden önce ülkeyi on bir oğlu arasında pay etmesi

 

16. Ortaçağ’da Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını

B) Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu

C) Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını

D) Halk arasında eşitsizlik olduğunu

E) Halk arasında belli mesleklere önem verildiğini

 

17. Malazgirt Savaşı’ndan sonra merkezi Sivas olmak

üzere Orta Anadolu’da kurulan ve dönemin önemli

eğitim kurumlarından biri olan Niksar’daki Yağıbasan

Medresesini kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltuklular              B) Mengücekliler

C) Artuklular                D) Danişmentliler

E) Hamitoğulları

 

18. İslam devletinde HZ Muhammetten sonra devlet başkanı olan kişiye Halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife döneminin ardından halifenin dini ve siyasi otoritesi islam dünyasının tümünde kabul görmemiştir. 

Buna İslam tarihinde görülen

I-  Emevi Halifelerinin güttüğü Arap Milliyetçiliği siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması

II- Abbasiler Fatimiler ve Endülüs  Emevilerinde olmak üzere aynı anda üç halifenin olması

III- Dört Halife döneminde Kuran-ı Kerimin Kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması

gibi yukarıda ki şartlardan hangileri olmuştur?

A)Yalnız III    B)I ve II      C)Yalnız II     D)Yalnız I     E)II ve III

 

19. İslam tarihinde ikta sistemini ……………….kurdu

 

20.Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılmasına sebep olan savaş  ……………………..savaşıdır.

21.Gaznelilerin kurucusu ………………………

22.Celali takvimi …………………döneminde yapıldı

23. Amacından sapmış olan haçlı seferi ……………….

24. Moğollar ……………savaşından sonra Anadolu’ya hakim olmuşlardır.

25. Aforoz:……………………………………………..

Enterti:…………………………………………………

 

26. Haçlı Seferlerinin sebeplerini yazınız?

27. Malazgirt savaşı sonrasında Alparslan’ın “Gidin toprak fethedin, toprak fethedenin malıdır” sözünü değerlendiriniz?

(Not:1 – 25. sorular 3, 26. Soru 13,27. Soru 12 puandır)

cevaplar dosyadadır…

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?