2012-2013 9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve cevapları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

  9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve cevapları

Seni seven âşık neylesin malı

Yumdukça gözünden döker mercanı.”

1.Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İstiare    B) Mecâz-ı Mürsel   C) Telmih

D) Teşhis    E) Teşbih

 

“ Şu dağlar olmasaydı

Çiçeği solmasaydı,

Ölüm Allahın emri

Ayrılık olmasaydı.”

2. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A) Mani olduğu

B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği

C) Tam uyakla uyaklandığı

D) Dilinin özentili, süslü olduğu

E) Konusunun ayrılık olduğu

 

  (I) Gazel   (II)  Koşuk   (III) İlahi      (IV)  Koşma      (V)   Sagu

3.Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları

işlemişlerdir?

A) I – III – V    B) II – III – V   C) I – II – IV   D) II – IV – V     E) III- IV – V

 

Evleri var hâne hâne                    Benleri var dâne dâne

Saramadan kâne kâne                 Gitti ah civan Aliş’im

4.Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.

B)  Zengin kafiye kullanılmıştır.

C)  Redif kullanılmıştır.

D)  “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.

E)  8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

Bir merhaleden güneşle derya görünür        Bir merhaleden her iki dünya görünür

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer       Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür

5. Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubâî    B) Murabba      C) Tuyuğ   D) Şarkı   E) Musammat

 

6.Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri

arasında yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması
C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları
E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

 

Yücesine çıktım baktım engine

 Ovasının köpüklenmiş selleri

Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan                                II. kendisine güldürür

III. hep elleri                            IV. düşmez ise dengine

7,bu parçalar kullanılarak  çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III. – IV.       B)   I. – II.         C) II. – III         D)  I. – IV       E)    II. – IV

II. – I              IV. – III               I. – IV             II. – III               I. – III

 

Yeme kul hakkını ateştir, nardır             Ayırma milleti hepisi birdir

Kötünün yanında iyi de vardır                Enine boyuna ölçüp biçersen

8.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tam uyakla yazılmıştır.              B) Benzetmeye başvurulmuştur.

C) 6+5 durakla söylenmiştir.           D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.

E) Konusu bakımından didaktiktir.

 

Edebiyat tarihinin asıl konusu eserler ve kişilerdir. Fakat, bir edibin  yetişmesi ve bir eserin yazılması, tesadüfle olmaz. Edebî eserler bir  toplumdaki çeşitli olayları yansıtan aynalar gibidir.Belirli zamanlarda, millet hayatına tesir eden, maddî ve manevî olaylar vardır. Vatan değişmesi, göçler, din, iktisadi, siyasi, teknik olaylar toplumda olduğu  gibi onun aynası olan edebiyat üzerinde de derin izler bırakır.                         

9.Bu parçada, aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Edebiyat toplumdaki olayları yansıtan bir aynadır.

B)  Bazı maddî ve manevî olaylar millet hayatını derinden etkiler

 

C) Vatan değişmesi, göçler, din ve iktisadî, siyasî, teknik olayla  toplum  hayatını  etkiler

D)  Edebiyat tarihi; sadece eserleri ve o eserlerin sanatçısını inceler.

E)  Bir eserin yazılması, bir edibin yetişmesi tesadüfe bağlı değildir.

 

I.    Şirin dil, yeşil ördek, elâ gözlüm

II.   Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ, zülf-i perîşan

10.Yukarıdaki dizilerin ilkinde Halk, ikincisin­de Divan şairlerinin, şiirlerinde ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir. Bu sözler, aşağıdaki terimlerden  hangisiyle adlandı­rılabilir?

A) secî       B)  imâle      C) mazmun   D)   taktî   E)  manzûme

 

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza       Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım uymaz öyle her saza       En güzel türküyü bir kurşun söyler

11.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Zengin uyak kullanılmıştır.        B)  Tam uyak kullanılmıştır.
C)  Redif vardır                                D)  11-li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E)  Çapraz  Kafiye şeması ile yazılmıştır

 

12.Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

I.   O temayül o tegafül o eda        O tebessüm o tekellüm o sada

II.  Kamet-i naziki bir ince fidan       Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel       Tab’-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni        Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V.   Çünki yar ağyar ile dem-sazdır        Bana günde bin kez ölmek azdır.

A)  I              B) II           C) III          D) IV        E) V

 

13.Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A)  Mum dibine ışık vermez.                 B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.    D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma

 

    Yar sana,    /   Çağlar sular yarsana,

    Çünkü Ferhat’ım dersin   ,/     Bulunmaz mı yar sana?

14.Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A)   Hüsn-i talil – tecâhül-i arif     B)   Mecaz-ı mürsel – kinâye

C)   Telmih – teşhis                    D)   Cinas – telmih

E)   İstifhâm – teşbih

 

I)  Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.

II)  Bakarım, bakarım sılam görünmez.

15.Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.

B)Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.

C)Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.

D)İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı­mıdır.

E)İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

 

Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki”nin, Kanuni”nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa”nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.”

16.Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı  nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Murabba      B) Müstezat      C) Tuyuğ    D) Terkib-i Bent      E) Şarkı

 

“ O çay ağır akar,yorgun mu bilmem

  Mehtabı hasta mı,solgun mu bilmem”

17.Bu dizelerdeki söz sanatının özdeşi aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır

A)   Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz                                 

      Gül dikende biter diken gül olmaz

B)   Cahil okur amma alim   olamaz                                                                                                 

       Kâmillik ilmini herkes bilemez                                                             

C)   Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda

Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

D)   Ferhat Şirin için kestiği taşlar  /  Benim senin için döktüğüm yaşlar

E)   Güzelliğin on par’etmez    /     Şu bendeki aşk olmasa

 

 

 

 

Bir garip ölmüş diyeler                Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

Üç günden sonra duyalar           Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

Soğuk su ile yuyalar                  Şöyle garip bencileyin

18.Bu iki parça arasındaki ortak yön,  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan vezin

B) Nazım birimi

C) Halk edebiyatı ürünü oluşları

D) İşlenilen tema

E) Anlatım biçimi

 

19.Aşağıdakilerin hangisinde “soyut bir kavram, somut bir nesneye “ benzetilmiştir?

A)  Harami gibi yoluma  /  Aykırı inen karlı dağ

B)  Yağmur çiseliyor / Korkarak

Yavaş sesle /  Bir ihanet konuşması gibi

C)  Ayı postlarından kürkleri İznikli çömlekçilerin

Gemi direkleri gibi sağlam yalnızlıkları

D) Oysa balık gibiydi Ursula /  Bir sarı çiğdem gibi severdim

E) Ve asi bir su gibi teslim oluşun ve beyazlığın   /     Ki dokunamıyorum bile

 

Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

20.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme        B) Güzelleme-koçaklama       C) Taşlama–şarkı

D) Taşlama-güzelleme      E) Taşlama-gazel

 

21.Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklama­lardan hangisi doğru değildir?

A)  Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimleme­leri, karmaşık diliyle Divan     şiirini son çizgisine ulaştırır.

B) Nedim’in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye   yöneliktir.

C) Bâkî kullandığı mecaz ve mazmunlarla geliş­miş bir zevki, ince bir  beğeniyi simgeler.

D) Nabi ‘hakimane’ denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını   açar.

E) Övgü ve yergide uçlarda olan Nefi, özellikle kaside alanında başarılıdır.

 

İlk Türk şairleri, sözlü edebiyat devrinde destanlardan başka şiirler de söylemişlerdir. Bu ilk çağlar edebiyatına destan devri edebiyatı denmesi, bu devirde her şeyden çok destan söylenmiş olmasındandır. O kadar ki bu devrin destan dışında söylenen şiirlerinde bile, az çok destan çeşnisi vardır.

22.Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk Türk şairleri, daha çok destan söylemişlerdir.

B) İlk çağlar edebiyatına destan devri edebiyatı denilmiştir.

C) İlk çağlarda bütün şiirler destansı bir havayla söylenmiştir.

D) Daha çok destan söylendiği için ilk çağa destan devri denmiştir.

E) Sözlü edebiyat devrinde bütün şiirler destan nazım biçimiyle söylenmiştir.

 

23.Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Gazel     B)  Rubai   C)  Kaside   D)  Koşma  E)  Mesnevi

 

 I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.

IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

24.Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve IV        B) II ve IV       C) I ve II              D) I ve III        E) IV ve V

 

25.Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire ne ad verilir?

A) Muhammes

B) Nazire

C) Murabba

D) Taştir

E) Meseddes

CEVAPLAR DOSYADADIR…

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?