2013-2014 2. dönem Fizik Zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………………………………………………… LİSESİ 

FİZİK DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ  TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi  : ….02.2014

Toplantı no       : 2

Toplan Yeri       : Öğretmenler Odası

Toplantı saati    :

Toplantıya Katılanlar:

 

GÜNDEM :

1. Açılış ve Yoklama

2. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması

3.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi.

4.Atatürk ilke ve inkılâplarının düzenli işlenip işlenmediğinin kontrolü ve görüşülmesi
(Tebliğler Dergisi 2488-2104-2212)

5. I. Dönem başarılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi,

6.Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.

7.Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,

8.Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir
alınması,

9.Ödevlerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi

10.Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,

11.Yıllık ve ders planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,

12.Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,

13.Dilek ve Temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Yapılan yoklamada fizik öğretmenlerinin var olduğu anlaşıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2. Türk Milli eğitiminin amaçları okundu.Her öğretmende bulunması gerektiği ve öğrencilerin bu amaçlara göre yetiştirilmesi konusunda titiz olunması istendi

 

3.  Bir  önceki zümre toplantı kararlan okunup değerlendirilmesi,

Birinci  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar ………………….. tarafından okundu. …………………………… ; 1. toplantıda alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını belirtti. Okulun var olan fiziki durumu içerisinde iyi bir dönem geçirildiğini söyledi.

Alınan karaların uygulandığı görüldü.

 

4. 2013 – 2014 öğretim yılı uygulanmak üzere hazırlanan yıllık planlarda gösterilen tarih ve zamanlarda Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının işlendiğini ders öğretmeni ………………………………………… belirtti.

…………………………………., II. Dönemde planlarda belirtilen zamanlarda bu konuların işlenmesini, özellikle 19 Mayıs ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK BAYRAMININ milletimiz için önemi üzerende durulması gerektiğini söyledi.

 

5. I. Dönemin değerlendirilmesine geçildi.

……………………………………….., başarı oranlarına bakıldığında başarının çok düşük olduğunu söyledi.

…………………………………….., Yeni sistem 9. ve 10. sınıflarda fizik ders saatinin yetersiz olduğunu, dersin daha iyi anlaşılabilmesi için fizik ders saatinin en az 3 ders saati olması gerektiğini söyledi.

 

6. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.

……………………………, Sayısal bölümler için ve hatta yeni sisteme göre bütün bölümler içinde Fizik dersinin YGS-LYS başarısı için önemli bir yer tutuğunu bundan dolayı bu dersin iyi öğrenilmesi gerektiğini ve başarının artırılması için neler yapabiliriz dedi.

………………….., 9. sınıflar liseye I. Dönemde uyum problemi yaşadıklarını, dönem sonuna doğru bu

problemin azaldığını söyledi.

Fizik dersinde başarıyı arttırmak için;

“Fizik en zor derstir.” Çalışsan da başaramazsın fikrinin kırılması, bunu yapabilmek içinde basit problemlerden başlayıp karmaşığa doğru gidilmesi,

Öğrencilere fizik dersinin yapılamayacak bir ders olmadığını göstermek bu konuda fizik dersi iyi olan öğrencilerin nasıl başardıklarını sınıfa anlatmaları sağlanacak,

Yeni konu anlatılırken, öğrenci ihtiyaçları bağlantı kurulmasına;

Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin kullanılmasına;

Derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine;

Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;

İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;

Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;

Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma      uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;

Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;

Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;

10.. sınıflarda Fizik dersi seçmeli olduğu için ilerleyen zamanlarda girecekleri ygs sınavında çok sayıda öğrenci ile yarışacakları bunun içinde bir sorunun bile çok önemli hale geleceği hatta sıralamanın oluşurken fizik sorularının çok önemli olduğunun öğrencilere kavratılması kararlaştırıldı.

 

7.  Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,

Fizik dersinin amaçları …………………………………………..tarafından okundu.

 1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarım daha iyi anlamalarına imkan sağlayacak temel
  kavranılan ve kanunları öğretmek,
 2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma
  yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin
  hazırlamak,

  1. Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,
  2. İlerde temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet
   kazanmalarını sağlamak,

5.  Öğrenme yollarını öğretmektir.
AÇIKLAMALAR :

1.  Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

2.  Bugüne  kadar elde  edilen ilmi  buluşları  yapan kişilerin ne kadar basit  araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi
uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler
olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metotlu çalışmalarla bir takım

bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

 1. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her
  zaman yemden gözden geçirilebileceği, yem denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni
  sonuçlara veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metotlarla eldeki
  verilerin  çeşitli  şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi  ve yayılması  suretiyle gelişeceği
  görüşü kazandırılmalıdır,
 2. Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden “Plazma”, “Led” ve “Hadron” gibi yeni konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.
 3. Atatürkçü düşünce  sisteminde;  Akılcı  ve Bilimci  Davranışın  önemi,  Akılcılığın
  Gerçekçilik   ve  Yapıcılıkla   İlişkisi,   Akılcılığın   Sorumlulukla  olan  İlişkisi,   Bilimin   İnsan
  Hayatındaki Yeri  ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Göz önünde  Bulundurulacak
  Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibi yeri
  geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan
  okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

 

8. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,

Ölçme değerlendirme konusunda 1. zümre toplantısında alınan kararların uygulanmasında bir aksaklık yaşanmadığı 2. dönemde de aynı uygulamaların devam ettirilmesine karar verildi.

         Haftalık ders saati 2 olan sınıflarda Fizik derslerinde 2. Dönemde  iki yazılı iki sözlü  yapılmasına karar verildi.

Yazılı sınav tarihleri 9. Ve 10. Sınıflar için 1. Yazılı sınavı Nisan ayının son haftası içinde  , 2. Yazılı  sınavının Mayıs ayının  son haftasında yapılmasına karar verildi.

 

9. Ödevlerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi

…………………………., 2300, 2348’e ek ve 2428 sayılı Tebliğler Dergilerinden, dönem ödevleri ile ilgili hususlar doğrultusunda ödevler verildiği ve ödevlerle ilgili alınan kararlara titizlikle uyulduğunu ve öğrencilere ödevler konusunda   her türlü yardımın yapıldığını  söyledi.

 

10. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,

Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı birinci dönem yapılan zümre toplantısında şu şekilde belirlenmişti. Özellikle Matematik öğretmeniyle işbirliği  içinde olmanın önemi vurgulanmıştı ve Kimya öğretmeni ile de işbirliği içinde olunması gerektiği karara bağlanmıştı. Birinci dönem boyunca ilgili konularla bağlantılı olarak Matematik ve Kimya öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin yine ikinci dönemde de devam etmesine karar verildi.

 

11. Yıllık ve ders planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,

………………………….., planların uygulanmasında problem olmadığını  söyledi.

  

12. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,

…………………………:Derlerde soru-cevap yöntemini sıklıkla uygulayalım.Not tutturarak ve arada sorular

sorarak dersin kavratılmasına  çalışalım.Dersleri sevdirmek için güncelliği koruyan yöntemlere yer

verelim dedi

…………………………………..:Derslerde sorulan sorulara mantıklı cevaplar veren öğrencileri sözlü notu ile değerlendirelim.Ayrıca öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma düzeyi,devam devamsızlık durumlarının sözlü notu verilirken değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi..

Konuların işlenişinde uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir;

A)Konuların işlenirken insan yaşantısıyla ilgili yönler ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde durulacaktır.

B)Ünitede yer alan konular dersin özel öğretim metotlarına uygun olarak gözlem inceleme ve deney yolu ile işlenecek ve değerlendirilecektir.

(Laboratuar malzemelerinin 2. Dönem başında gelmesi ve laboratuarın aktif hale getirilmesi durumunda)

C)Yapılan gözlem ve deneylerden ana fikre varılacak; böylece Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Bunun için konular problemler halinde ele alınacak ve işlenirken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır;

               l-Problem belirtme,

               2-Problem etrafında gözlem ve inceleme yoluyla çeşitli bilgiler toplama,

               3-Bu bilgileri problemi çözmeye elverişli şekilde sıralama.

               4-Gerekli deneyler yapma

               5-Deneylerden sonuçlan çıkarma.

               6-Bu sonuçlardan genel bir fikre varma

D) Dersler işlenirken laboratuardaki görsel ve işitsel araçlardan yararlanılacaktır

 E) Deneyler mümkünse öğrencilere yaptırılacak, olanaklar kısıtlı olduğu takdirde öğrenci gurup  deneyleri veya öğretmenin yapacağı gösteri deneylerine yer verilecektir. Basit deney ve deney araçları öğrencilere ev ödevi şeklinde yaptırılacaktır.

F) Derslerin son on dakikası değerlendirilmeye ayrılacaktır

G) Ders!erin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceği yıllık planlarda belirtilmiş olup her ders planda belirtilen yönteme göre işlenecektir.

 

13. . Dilek ve Temenniler:

Tüm fizik grubu öğretmenlerimiz olarak alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile bu toplantıların resmi olanı dışında her an yapılabilir olması ve bu şekilde başarının dahada artacağı tartışmasız kabul edildi .İyi dileklerle zümre başkanı ……………………………….. tarafından sona erdirildi.

Üyeler teşekkür ederek ayrıldılar.

 

UYGUNDUR.

……..02.2014

……………………..

Okul  Müdürü

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?