2013-2014 Lise Beden Eğitimi 2. Dönem Zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

……………………. MESLEK LİSESİ 2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                : 2

Toplantı Tarihi             :   .02.2014

Toplantı Saati             : 10.00

Dersin Adı                 : Beden Eğitimi

Toplantı Yeri              : Spor Odası

Toplantıya katılanlar: …………………….–Okul Müdürü

……………………. – Beden Eğitimi Öğretmeni

…………………….  – Beden Eğitimi Öğretmeni

…………………….- Beden Eğitimi Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ

1-    Açılış ve Yoklama.

2-    2013-2014 1. dönem beden eğitimi zümre öğretmenler toplantısında alınan kararların görüşülmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

3-    Türk Milli Eğitimi’nin genel ve özel amaçlarının okunması ve incelenmesi ve Beden Eğitimi Dersi Genel amaçlarının incelenmesi

4-    Yeni müfredat programının incelenip ders amaçlarının okunması.

5-    Yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılâplarının yer verilmesi ile ilgili 2488 sayılı Tebliğler dergisinin incelenmesi.

6-    Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 37. maddelerinin okunması.

Değerlendirme Şekillerinin Tespiti

a- Yazılı, uygulamalı ve sözlü yoklamaların sayısının tespiti.

7-    Metot ve ilkelerin tespiti (beyin fırtınası ve problem çözme metotlarının sıkça kullanılması)

8-Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri hakkındaki Yönetmeliklerin incelenmesi. Buna göre yıllık ödevler konusundaki eksikliklerin giderilmesi.

9-Ders ünitelerinde konuya uygun özel gün ve haftaların tespiti, ayrılacak zamanın ders saati olarak belirlenmesi,

10-Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda işbirliğinin yapılacağının tespit edilmesi.

11- Ders dışı çalışmalar.

12-Öğrencilerin giyinmelerinde zamanın ayarlanması.

13-Öğrencilerde kıyafet birlikteliğinin sağlanması.

14- Raporlu öğrencilerin durumu ve özürlü öğrencilerimize tutum ve davranışlar

15-Okul içi ve dışında ikinci dönemde yapılacak aktivitelerin tespiti.

16- Spor alanlarının kullanımı ve soyunma odaları, spor alanlarının temizliği, tertip ve düzeninin sağlanması.

17-Beden Eğitimi dersinin okul disiplinine katkısı.

18- Dilek ve temenniler.

                GÜNDEM İN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

GÜNDEM 1: Açılış ve Yoklama

2013-2014 Beden eğitimi Dersi 2. Zümre toplantısı için Okul Müdürü …………………….başkanlığında Beden Eğitimi Öğretmeni ……………………. ve Beden Eğitimi Öğretmeni ……………………. toplantıya katılmıştır. Okul Müdürü …………………….yeni öğretim yılının başarılı bir yıl olması temennileri ve her zaman bizlerin yol göstericisi olan Cumhuriyetimizin kurucusu olan ATATÜRK’ÜN gençlere ‘ Spor Bir Medeniyet Unsurudur” direktiflerinden Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimizi bilinçlendirmek ve eğitmek dileğiyle toplantımıza başlıyoruz.

GÜNDEM 2:  2013-2014 1. dönem beden eğitimi zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlar ……………………. tarafından okundu ve gözden geçirilerek gerekli değerlendirmeler aşağıda yapıldı.

 — Alınan karara göre Atatürkçülük, özel gün ve haftalarla ilgili konulara derslerde yer verilmiş. Konularla bağlantısı sağlanmalıdır.

— Dersler, Beden Eğitimi dersinin genel amaçları doğrultusunda işlenmelidir.

— Düzenlenen faaliyetlere öğrencilerin gönüllü katılımı sağlanmaya çalışılmalıdır.

— Zümrelerde belirtilen sınav sayısında ve değerlendirme yönteminde alınan kararlara uyulmalıdır.

— Beden Eğitimi derslerinde uyulması gereken kılık kıyafet kurallarında birlik sağlanmalıdır.

— Ders için gerekli olan araç ve gereçlerinden en etkin biçimde yararlanılmalıdır.

GÜNDEM 3: 1739 sayılı Milli Eğitim kanunu ……………………. tarafından okundu. Atatürk ilke ve inkılâpları ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletine, milli ahlaki, insani, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan geliştiren, ailesini, vatanını seven, daima yüceltmeye dayanan, milli demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluğunu bilen, bunları davranış haline getiren yurttaş olarak yetiştirilmesi olduğu kararı alındı.

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

1. (Değişik: 16.6.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

Beden Eğitimi Dersi Genel Amaçları

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan 58. Madde: “Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” ve 59. Madde: “Devlet; her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet, başarılı sporcuyu korur.” ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen genel amaçlar doğrultusunda, beden eğitimi dersinin genel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Bu öğretim programının amacı öğrenciyi;

1. Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin beden eğitimi ve spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, millî bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü,

2. Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren ve bu becerileri alışkanlık hâline getiren,

3. Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

4. Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

5. Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetiştirmektir.

 

GÜNDEM 4: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.12.2009 tarih 339 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi 9. 10. ve11. Sınıflar Öğretim Programı Müfredat programı ve amaçları ……………………. tarafından okunmuş ve incelenmiştir.

GÜNDEM 5: 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi ……………………. tarafından okunmuş, tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülükle ilgili konular yıllık planda belirtilmesi kararlaştırılmıştır.

Nisan ve Mayıs aylarında da milli bayramlarımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapılacaktır.

 

GÜNDEM 6: Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 37. maddelerinin okunması.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 37. maddeleri ……………………. tarafından okundu.

DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ

 

a) Yazılı, uygulamalı ve sözlü yoklamaların sayısının tespiti, tarihlerinin tespit edilmesi.

Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor etkinlikleri aracı ile kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve alışkanlıkların tümünün değerlendirilmesinde bu yarıyılda üç (3) uygulama sınav notunun verilmesine karar verilmiştir. Değerlendirmenin öğrencinin kendi yeteneklerine göre yapılmasına, not vermede derse spor kıyafeti ile ve zamanında gelme dersten ayrılma. Derse ilgi, çaba, çalışmalara katılım, beceri gibi faktörlerin dikkate alınmasına karar verilmiştir.

 

Değerlendirmede öğrencinin fiziki kapasitesi göz önünde tutularak başarısı bir başka öğrenciyle kıyaslanmamalı, öğrenci değerlendirmelerinin sürekli gözleme, izleme ve yönlendirme esas alınarak yapılmalıdır. Değerlendirme yapılırken izlenen öğrenci özellikleri not edilerek kayıt tutulacaktır.

 

 

GÜNDEM 7:Beden eğitimi dersinde kullanılabilecek yöntemler belirtilen kaynaklardan yararlanılarak aşağıda açıklanmıştır (Mosston ve Ashworth, 2002, 2004; Hellison, 2003; Mitchell, Oslin ve Griffin, 2003; Siedentop, Hastie ve Van Der Mars, 2004).

            1. Komutla öğretim: Uyarana anında yanıt verir, performans anında ve doğru olmalıdır grup çalışmalarında eş zamanlılık gerekir. Fiziksel, devinişsel ve toplumsal gelişim üst düzeydedir.

2. Alıştırmayla öğretim: Öğrenciye hareketi yalnız yapması ve özel çalışması için zaman verilir, öğretmenin öğrencilere tekrar dönüt vermesi için zaman yaratılır. Öğrenci, hareketi yaparken çalışma yaprağından yararlanır. Fiziksel, toplumsal ve devinişsel gelişim üst düzeydedir.

3. İş birliği ile öğretim: Öğrenci, eşli çalışmada arkadaşından dönüt alır. Hareketin yapılmasıyla ilgili bilgiler, öğretmenin hazırladığı ölçüt çizelgesinden sağlanır. Toplumsal ve duygusal gelişim üst düzeydedir.

4. Kendini denetlemeyle öğretim: Öğrenci, dönütleri öğretmenin hazırladığı ölçüt çizelgesinden alır. Öğrenciler, harekete ilişkin içsel dönütler geliştirebilirler. Duygusal özellikler üst düzeydedir.

5. Katılımla öğretim: Aynı hareket, çalışma yapraklarından yararlanılarak değişik zorluk derecelerine göre hazırlanır. Öğrenciler başlangıç düzeylerini kendileri belirlerler, bütün öğrenciler düşünülerek program hazırlanır. Fiziksel ve duygusal gelişim üst düzeydedir.

6. Yönlendirilmiş buluş: Öğretmen; öğrencileri daha önceden bilmedikleri, sistemli bir şekilde hazırladığı ve belirlediği hedefe doğru yönlendirir. Öğrencilere basamaklı şekilde sorular sorularak hedefe ulaşmaları sağlanır. Bilişsel ve duygusal gelişim üst düzeydedir.

7. Problem çözme: Öğrenciler tek bir soruya bir ya da birden fazla yanıt üretirler. Bu, problemin durumuna göre değişir. Yönlendirilmiş buluştaki gibi yönlendirici ipuçları verilmez. Fiziksel, devinişsel, duygusal, özellikle bilişsel gelişim üst düzeydedir.

8. Bireysel programlama: Öğrenci, bireysel kapasitesini yükseltmek için, öğretmenin yol göstericiliğinde etkinlikleri kendisi planlar, uygular ve değerlendirir. Duygusal gelişim üst düzeydedir, yapılacak çalışmaya göre de diğer özelliklerin gelişim düzeyi değişebilir.

9. Öğrencinin başlatması: Öğrenci etkinliklere ilk olarak kendisinin başlaması için gönüllü olur ve etkinlikleri planlar, uygular ve değerlendirir. Duygusal gelişim üst düzeydedir, yapılacak çalışmaya göre de diğer özelliklerin gelişim düzeyi değişebilir.

10. Kendi kendine öğrenme: Bütün etkinlikler bağımsız olarak öğrenci tarafından yapılır. Duygusal gelişim üst düzeydedir. Yapılacak çalışmaya göre de diğer özelliklerin gelişim düzeyi değişebilir.

11. Taktik oyun yaklaşımı: Taktik oyun yaklaşımında, öğrencilere taktik bilinci vermek amaçlanır ve bilişsel bilgi, oyun oynanırken edinilir. Taktik oyun yaklaşımının üç özelliği vardır. Bunlar; taktik oyunlar sınıflandırma sistemi, taktik hareket gerektiren kurallı oyunlar ve taktik problemlerin belirlenmesidir. Bilişsel, fiziksel ve devinişsel gelişim üst düzeydedir.

12. Spor eğitimi modeli: Bu model, beden eğitimi dersinde gerçek yaşamdaki sportif organizasyonlara benzer bir ortamı oluşturarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.

13. Kişisel ve sosyal sorumluluk modeli: Bu modelin temel varsayımı kişisel ve sosyal sorumluluk öğrenmesinin fiziksel etkinlik öğrenmesi ile iç içe olduğudur. Buna göre öğrenciler ders içinde aldıkları ve gösterdikleri sorumlu davranışları okula, günlük hayatına ve toplumsal yaşama taşımalıdırlar. Öğrenme ortamı bu bakış açısıyla yapılandırılır. Duygusal ve toplumsal gelişim üst düzeydedir.

14. Anlatım yöntemi: Anlatım yönteminin amacı, beden eğitimi ile ilgili gerçekler (kurallar, tarih, etik vs.) ve kavramlar (egzersizin fizyolojik etkileri, fiziksel kanunlar, vs.) gibi genelde bilişsel özelliği olan bilgilerin sunulmasıdır.

15. Medya yardımlı yöntem: Amaç, öğrenme sürecine ilginç araçlar sunularak katkıda bulunmaktır. Bu yöntem, görsel ve işitsel duyu organları ile ilgilidir. Öğretmen, ortamı düzenleyici, öğrenci ise dinleyici ve gözleyici rolleri üstlenmişlerdir. Öğretim yardımcıları ve araçları kullanmak, öğrenme sürecine katkıda bulunur. (Nebioğlu, 2004).

GÜNDEM 8 :Ödev yönetmeliği ……………………. tarafından 2300 sayılı Tebliğler dergisi okunarak öğrencilere dönem ödevi konusunda aşağıdaki noktalar belirtilmiştir:

a) Ödev verme, takip etme ve teslim tarihlerinin tespiti ve yıllık planda gösterilmesi, ödevler Kasım ayının ilk haftası verilip, Nisan ayının 4. haftasında toplanacaktır.

b) Ödev alan öğrencilerle işbirliğine gidilerek onlara iyi bir rehberlik yapılması sık sık kontrol edilerek öğrencinin kontrol edilmesine karar verildi.

c) Ödevlerin Değerlendirilmesi: Ödev notu 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Değerlendirilecek Hususlar

Puan

Tertip, düzen, şekil, temizlik, el becerisi

30

Konuların amaca ulaşması

30

Kaynaklardan yararlanma

30

Ödevi zamanında verme

10

 

 

 

e) Ödevlerin sınıfa sunulması ile ilgili prensip kararları. Öğrenciler istedikleri takdirde ödevler sınıfa sunulacak ve ödevler okunduktan sonra öğrenciye verilecektir.

GÜNDEM 9:

ÖZEL GÜN / HAFTA

İŞLENECEK KONU

İŞLENECEK SÜRE

18 Mart Çanakkale şehitlerini Anma Günü Çanakkale Savaşlarının Türk tarihindeki yeri ve önemi

15 dk

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Maryamı Atatürk’ün çocuk sevgisi ve verdiği önem

15 dk

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk’ün gençliğe ve spora verdiği önem

15 dk

 

 

 

GÜNDEM 10:Öğrencilerin temizlik işlerine katılımının sağlanmasında, yaptıkları spor alanlarının, giyinme ve soyunma yerlerinin temizliği ile ilgili konularda Sağlık Bilgisi ders zümresinden, Ritim eğitim derslerin de müzik dersi zümresinden, güzel konuşma ve Türkçemizi doğru kullanılmasında Edebiyat ve Türk dili Zümrelerinden yararlanmalarına karar verilmiştir.

1–6 Nisan 2014 tarihleri arasında sağlık bilgisi derslerinde hava sıcaklıklarının artması sebebiyle terleme ve koku olaylarının artacağından temizlik önlemleri konusunda 5 dakikalık bilgilendirme yapılmasına karar verildi.

13–18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk, gençlik ve spor konulu pano hazırlanması. Ayrıca tarih öğretmeni Ümit Korkut İslim birlikte sunu hazırlanarak derslerde 15 dakika izletilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM 11: Ders dışı 6 saatlik Egzersizlerin yıllık çalışma planına uygun olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir. Çalışmalar bu program çerçevesinde devam edecektir.

GÜNDEM 12: …………………….: Öğrencilerin bir sonraki derse dinlenmiş ve hazır olarak girebilmeleri için: öğrencileri dersin bitimine en geç 5 dakika, en fazla 10 dakika önce bırakılmasına karar verildi.

GÜNDEM 13:…………………: Öğrencilerin derslere yönetmelikte belirtildiği gibi spor kıyafeti ile katılmalarına. Her dersin başında spor kıyafeti ve ayakkabıların kontrol edilmesi sağlıklı giyinmenin önemi açıklanmalıdır, dedi. Saat, kolye v.b gibi takıların takılmasının sağlık yönünden sakıncalı olduğu bu konuda hassas davranılması gerekildiğini söyledi.

GÜNDEM 14: SGY. nin 3. bölümünün d maddesinde ifade edildiği gibi sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle derse katılamayacak öğrenciler raporda hangi beden eğitimi faaliyetine katılamayacakları; geçici bir süre için mi yoksa sürekli olarak mı katılamayacakları açıklanmalıdır. Rapora göre Beden Eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümünden muaf tutulanlar bu bölümlerden sorumlu tutulamazlar. Sadece teorik bölümlerden ya da sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlerden. Bütün uygulamalı bölümlerden muaf tutulanlar ise ödev alan öğrencilere verilecek konulardan sorumlu tutulmasına ve matbu formun rapor olarak öğrencilere verilmesi kararlaştırıldı.

Uygulamalı bölümlere katılamayan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesi teorik konulardan yapılacaktır.

GÜNDEM 15: Okul içi faaliyetlerde şartların ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda sınıflar arası futbol müsabakaları yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM 16: …………………….: Okul spor alanları ve araç-gereçlerinin daha dikkatli ve özenle kullanılmasını sağlamak için öncelikle kullanım amaçlarının öğrencilere anlatılması gerekmektedir. Öğrencilerin bu alanların temizliği düzeni ve bakımında görevlendirilmelerine karar verilmiştir

GÜNDEM 17: Okul Müdürü …………………….beden eğitimi dersinin önemini öğrencilerin kavraması, sporu kültür olarak görmesi gerektiğini belirtti. Spor ile öğrencilerin kendilerini ifade edebilme, disipline olma, öz güven  gibi birçok yapıyı beden eğitimi dersinde kazanabileceklerini belirtti.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?