2013-2014 Lise felsefe dersi 1. dönem zümresi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ……………………. LİSESİ FELSEFE GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi: 11.09.2013

Toplantı Saati:  11.00

Toplantı No: 1

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası.

Toplantıya Katılanlar: Zümre Başkanı Okul Müdürü ……………. ………………., Felsefe Grubu öğretmeni ………………………

GÜNDEM MADDELERİ:

1-    Açılış ve yoklama.

2-    Anadolu Liseleri Yönetmeliği, Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Proje Yönetmeliğinin,  31.7.2009 tarihli MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin okunup, incelenmesi.

3-    2012- 2013 eğitim – öğretim yılı zümre tutanaklarının incelenmesi.

4-    2012- 2013 eğitim – öğretim yılı başarı durumlarının görüşülmesi.

5-    Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Mantık, Bilgi Kuramı, Demokrasi ve İnsan Hakları dersleri müfredatlarının incelenmesi..

6-    2104 ve 2488 sayılı Tebliğler dergilerinde yer alan Atatürkçülük konularının derslere yansıtılması konusunun görüşülmesi.

7-    Günlük ve Yıllık planlarla ilgili esasların görüşülmesi.

8-    Ders işleme ve öğretim metotlarının değerlendirilmesi.

9-    Kullanılacak ders araç ve gereçleri konusunun görüşülmesi.

10- Yazılı ve performans sınavlarda (ölçme- değerlendirme) uygulanacak esasların belirlenmesi.

11- Proje konusunun görüşülmesi.

12- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği konularının görüşülmesi.

13- Başarıyı artırma yöntemlerinin görüşülmesi.

14- Ders dışı faaliyetler konusunun görüşülmesi.

15- Toplam Kalite Yönetimi ve OGYE görevleri konusu

16- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

 

1- Toplantı, zümre başkanı v……………. ………………. ve Felsefe Grubu dersleri öğretmeni ………………………’in katılımıyla başlamıştır.

 

2- Anadolu Liseleri Yönetmeliği, Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Proje Yönetmeliği, 31.7.2009 tarihli Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği kısaca, ana hatları ile belirtilerek; bu yönetmeliklerin, yeri geldiğinde öğrencilere de hatırlatılması gerektiğini; ayrıca bu yönetmeliklerin öğretmen dosyasında da bulunması gerektiğini ifade edildi.

 

3- 2012-2013 eğitim öğretim yılına ait toplantı tutanakları incelendi ve tutanaklarda belirtilen hususlara, alınan kararlara uyulduğu görüldü. Alınan kararlara uyulmasının gereğini ve faydasını belirtti.

 

4- 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Felsefe Grubu derslerindeki başarı durumu, memnuniyet vericidir. 11. sınıflarda, Felsefe dersinde, sene sonu karne notu itibarı ile başarısız diyebileceğimiz öğrencimiz yoktu. Üniversiteye yerleştirme oranımız, geçen yılın yüzdelik oranına yakın oldu. Bu yıl ki üniversiteye yerleştirme oranımız, % 50 civarında, okulumuzun YGS felsefe il başarı düzeyi on bir soru ile 15. Sıradadır.

 

5-  MEB Talim ve Terbiye Kurulu, 14.12.2009 tarihinde, Felsefe grubu derslerinden Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Mantık derslerinin öğretim programlarını yenilemiştir. Yapılan değişiklikler, 2629 sayılı Tebliğler Dergisinde duyurulmuştur. 14.12.2009/235 sayılı kararla Felsefe, 14.12.2009/236 sayılı kararla Mantık, 14.12.2009/237 sayılı kararla Sosyoloji, 14.12.2009/238 sayılı kararla Bilgi Kuramı, 14.12.2009/239 sayılı kararla Psikoloji derslerinin öğretim programları değişmiş, değişen programlar MEB TTKB’nın internet sitesinden alınmıştır. Öğretim programları, kazanımları, konuları ve etkinlikleri ile gözden geçirilmiştir. Yıllık planlar buna göre hazırlanmaktatır.

 

6- 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Atatürkçülük konuları ile ilgili esaslar okundu.  Ders konularının işlenişine uygun olarak, Atatürkçülük konuları işlenecek ve bu konular her dersin yıllık planında gösterilecektir.

Bu çerçevede Felsefe derslerinde Akılcılık ve Bilimsellik ilkesi, Atatürk’ün sanata verdiği önem konularına yer verilmiştir.

 

7- Çalışma takviminde belirtilen tarihlere, resmi tatil ve hafta sonu tatillerine, öğretim programlarında belirtildiği üzere konuların dağılımına dikkat edilerek yıllık planların hazırlanmasını ve yapılacak sınavların planlara işlenerek planların tamamlanması vurgulandı. Belirtilen hususlara uygun olarak ünitelendirilmiş yıllık planların taslağının hazırlandığını belirtti. Yıllık planlarda konulara göre dersin kazanımlarının ve gerçekleştirilmesi gereken etkinliklerin yer aldığını, bu özelliği ile planların uyarıcı ve hatırlatıcı bir niteliktedir.

 

8- Dersler, öğretim programlarında belirtilen amaç ve hedeflerden sapılmadan, kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak işlenir. Dersler, performans konusu olan öğrenci tarafından ve öğretmen tarafından anlatılacak, gereken yerde örneklendirmeler yapılacak, ders sonlarında öğrencilerin öğretim programlarında belirtilen amaç ve davranışların ne kadarını kavradıklarının tespiti için sorular sorularak geri dönütler alınacak, varsa anlaşılmayan yerler tekrar edilecektir. Bütün bu süreçlerde öğrencilerden gelen geri bildirimler dikkate alınacak ve sınıftan gelen sorular cevaplandırılacak ve ayrıca öğrencilere kaynak ismi verilerek yönlendirme yapılacaktır.

Toplantı, eğitim öğretim böylelikle öğrenci merkezli bir hal almış olacak, öğrencinin derse katılımı, başarının artmasına ve dersin ilgiyle takip edilmesine yarayacaktır. Ders işleniş sırasında öğrencilerin not tutması fayda sağlayacaktır; öğrencilerin not tutup tutmadıkları, zaman zaman kontrol edilmesi ile takip edilecek ve bu uygulamanın, öğrencileri daha dikkatli not tutmaya sevk edeceğini bekleniyor. Ayrıca günlük olarak verilen prformanslar, kontrol edilecektir. Değişen öğretim programları ile öğrenci merkezli eğitim öğretimin sağlanacağı dile getirildi. Her öğrencinin öğrenme tarzının, bilgiyi edinme ve yapılandırma tarzının farklı olduğuna dikkat edilecek. Felsefe derslerinin önemine dikkat çekilerek ilgi oluşturmaya ve motivasyonu artırmaya çalışabiliriz.

Karar: Öğrenci dosyaları sınav tarihlerinden önce toplanarak kontrol edilecektir; amaç, öğrencileri not tutmaya teşvik etmektir.

 

9- Ders kitaplarının Bakanlık tarafından ücretsiz olarak gönderildiğinden; öğrenmenin sadece kulağa hitap etmemesi gerektiğini, görsel malzemelerden, “etkileşimli tahta”  kullanımı gerekir. Dersler ünite ve konularına göre slayt sunumuyla verilerek bilgi paylaşımı artırılacak. Konuları pekiştirici test soruları slayda yerleştirilecek. Öğrencilerimizin kütüphaneye yönlendirilmesi ve LYS/ YGS hazırlık konu anlatımı ve soru bankaları kitaplarından da faydalanarak, hem LYS/ YGS’ye hem yazılı sınavlarına hazırlanabilirler. Öğrencilere zorlama yolu ile şart koşarak yardımcı kitap aldırılmaması gerektiğini, ancak yardımcı kitaplardan yararlanılmasının öneminin anlatılmasını hatırlattı.

 

10- Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Mantık derslerinin tümü haftada 2 saatlik olduğundan, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde belirtildiği üzere (yönetmelikte, haftalık ders saati 2 saat olan derslerde en az 2 yazılı sınav yapılacaktır, demektedir) dönem içinde 2 yazılı yoklama yapılacaktır. Yapılacak yazılı yoklamalar, 10 adet çoktan seçmeli, test sorusu ve 5 adet klasik sorudan oluşacaktır. Sınav sonuçları belirlenirken, öğrencilerin genelinin cevap veremediği sorular tespit edilerek, ilgili konular tekrar edilecektir. ikinci dönem içersinde yıllık proje verilen notlarda ortalamaya dahil edilecektir. Yazılı sınavlar, Kasım ayının üçüncü haftası ve Ocak ayının ilk haftası içinde yapılacaktır.

Ölçme – değerlendirmenin öğretim programlarında belirtildiği üzere, amaç ve kazanımlara uygun olması gerektiğini hatırlatarak; takdir edilecek performans notlarında kriterlere uyulacak.. Sınavlar, en az 1 hafta önceden duyurulacak ve e-okul sistemine, sınav tarihi kaydedilecektir.

 

11. Yıllık proje konularının şu başlıkları taşıyacağını belirtti.

* Lise 3 Felsefe dersi proje konuları:     Felsefe çeşitli alanlarla ilişkisi, Sokrat’ın Savunması, Bilgi Kuramının konusu ve temel problemleri, Doğru Bilginin İmkansızlığını savunanlar, Varlık Felsefesinin konusu ve temel problemleri, Çağdaş felsefe akımları, Ahlak Felsefesinin konusu ve temel sorunları, Türk Tasavvuf düşüncesinde Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın fikirleri, Tanrı’nın varlığı tartışmaları ve ispatlamaları, Ütopyalar ve öğrenciden gelen uygun konular.

Psikoloji dersinde verilecek yıllık ödev konuları:Psikolojide yaklaşımlar, Psikolojide araştırma yöntemleri, Uyarılma ihtiyacı ve güdülenme, Duyum ve algı, Öğrenme kuramları, Bellek ve bellek süreçleri, Düşünme, problem çözme ve dil, Bilincin değişik biçimleri, Zekâ ve ölçülmesi, Kişilik ve ölçülmesi, Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, Anormal davranışların sınıflandırılması, Bireyin davranışlarında toplumsal etki, Gençlik dönemi ve kimlik oluşumu ve öğrencinin belirlediği araştırma konuları.

 

Proje değerlendirme kriteri uyulacaktır.

Karar: Projeler Nisan ayının ikinci haftası toplanacaktır. Projeler hazırlanırken bilimsel dipnot düşme, yani kaynakların bilimsel esaslara göre belirtilmesinin önemli olacağına; bunun öğrencilerimize bilimsel araştırma formasyonu kazandıracağına değinildi. Hazırlanan projelerin, Dilbilgisi ve imla kurallarına uygun olması için gerekli uyarılar yapılacaktır. Projelerin, el yazısı veya PC ile hazırlanabilir.

 

12. Lise- 3 Felsefe dersi işlenirken Bilim, Bilimsel bilgi ve Bilim felsefesi konularında Fizik ve kimya öğretmenleri ile Ahlak felsefesi ve tasavvufta evrensel ahlak yasasının temellendirilmesi, Din felsefesi konuları işlenirken Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni ile; işbirliği yapılacaktır.  Ayrıca ilçemizdeki diğer okullarda görevli olan Felsefe Grubu Öğretmenleri ile de zaman zaman irtibat kurularak bilgi alışverişi yapılacaktır.

 

13. Öğrencilerin mümkün olduğunca test çözmesi gerektiğini belirterek; öğrencileri zorlamadan, test kitabı almaları yönünde teşvikte bulunacağını, yardımcı kaynakları kullanmanın önemini belirtti. Bilgi çağında yaşadığımız gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Sadece ders kitaplarından yararlanarak çalışmak, istenen başarıyı getirmez; öğrencilerin mümkün olduğunca başka kaynaklardan da yararlanması gerekir. Kütüphanedeki Felsefe Grubu dersleri ile ilgili kaynakların zenginleştirilmesi gerekir. Başarının artması, bireysel motivasyonla alakalıdır; öğrencilerin sık sık motive edilmeleri, yüksek öğretimin önemini anlamaları yönünde telkinlerde bulunacağım. Çeşitli sebeplerle öğrenme güçlüğü ve motivasyon eksikliği yaşayan öğrencilerle birebir ilgilenilecek, rehberlik ve yardım yapılacaktır. Derslerin özetlerini, notlar halinde, fotokopi yolu ile isteyen öğrencilere verebiliriz.

Karar: Başarının artırılması için öğrencilerin başka kaynaklardan da yararlanmaları, zorlama olmadan teşvik ve telkin edilecektir. Ders özetleri, fotokopi şeklinde öğrencilere verilecektir.

 

14. Öğrencilerin sosyo-kültürel, psikolojik ve bedensel gelişimi açısından ders dışı faaliyetlerin önemi belirlendi. Öğrencilerin bilgi ve düşünce bakımından gelişmesi için alanımızla, bilhassa kişisel gelişimle ilgili kitaplar okumalarını teşvik edebiliriz; alanımızla ilgili yarışmalara öğrencilerimizi yönlendirebiliriz; katılımı teşvik edebiliriz. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Öğrencilerimizi motive edebilmek için uzman psikologlar, kişisel gelişim uzmanlarını öğrenci ve velilerimize seminer vermek üzere okulumuza davet edebiliriz; geçen yıllarda böyle bir deneyimimiz olmuştu ve öğrencilerimiz verilen seminerden memnun kalmış, semineri faydalı bulmuşlardı.

Karar: Öğrencilerin, branş dersleri ve kişisel gelişimle ile ilgili kitaplar okumaları teşvik edilecek, kütüphanedeki okunabilecek kitapların listesi çıkarılıp sınıflara asılacak.

 

15- Başarıyı artırmak için; öğretmen-öğrenci-okul-aile diyaloğunun artması gerektiğini belirtti. Öğrencilere okulu ve dersi sevdirme, kitap okuma alışkanlığı geliştirme ve yaygınlaştırma, öğrencilerimizi sık sık YGS/ LYS’ye yönelik motive ederek, bilinçlendirme gereği vurgulandı.

17- Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçmesi temennisi ile toplantı sonlandırıldı.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?