2013-2014 Lise Matematik ilçe zümre toplantı tutanağı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

2013-2014 Lise Matematik ilçe zümre toplantı tutanağı indir,2013-2014 Lise Matematik ilçe zümresi,2013-2014 Lise Matematik ilçe zümre toplantısı

…………………….. İLÇESİ 2013 – 2014  EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI LİSE MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

 

Ders Grubunun Adı :    Matematik

Toplantı Tarihi         :    17.09.2013

Toplantı Saati           :    10:00

Toplantı Yeri            :    …………………………………..

 

GÜNDEM

1  – Açılış ve yoklama,

2  –1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin okunması,

3  – Matematik dersinin genel amaçları,

4  – Matematik dersinde Atatürkçülük konularının işlenişi,

5  – Matematik dersinde uygulanacak metot tespiti,

6  – Matematik dersinde ölçme ve değerlendirme,

7  – Ders araç ve gereçlerinin kullanılması,

8  – Günlük planların hazırlanması,

9  – Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler,

10- Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

11- Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği,

12- Öğrenci başarısını artırabilmek için alınacak  önlemler,

13- 2012-2013 eğitim yılının değerlendirilmesi,

14- Eğitim bölgesi zümre öğretmenler kurulu gündemine alınması gereken sorun ve öneriler konuların değerlendirilmesi,

15- Dilek ve temenniler,

16- Kapanış.

 

 

GÖRÜŞMELER:

  1. 1.      Toplantı Pütürge Mehmet Akif Ersoy  İlköğretim Okulunda Matematik dersi öğretmeni ………………..’In başkanlığında başlamıştır.

 

2.     1739 sayılı kanunun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri:          Madde 2: Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

  1. 1.       1.Atatürk  inkılap ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
  2. 2.       Beden,zihin,ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
  3. 3.       İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve  mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve  kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş       uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10:  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve anayasa da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Tür dilinin, eğitimin her kademesinde özellikler bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır.Bu maksatla Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu işbirliği yapılarak milli eğitim bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

 

Madde 43 : Öğretmenlik , devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetime görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.  Öğretmenler bu görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikler kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır.Bu öğrenim lisans öncesi lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkan verecek biçimde düzenlenir.

 

 

3.  Matematik dersinin genel amaçları ana hatları ile şöyle belirlendi:

*    Çeşitli öğretim dallarını ayrılacak olan öğrencilere gidecekleri yönde yararlı olacak matematik kavramları vermek.

*     Doğru düşünme kurallarını geliştirmelerine yardımcı olmak.

*     Analiz etme becerilerini kazandırma. Buluş yöntemiyle derslerin işlenmesini sağlamak.

*     Tümdengelim ve tümevarım ile muhakeme gücünü geliştirmelerine sağlamak.

*     Öğrencilere düşünme,inceleme,araştırma ve kritik yapma becerisi kazandırmak.

*     Düzenli,dikkatli,açık ve seçik olarak düşüncelerini açıklama yetenekleri kazandırmak

 

4.   Atatürkçülükle ilgili 2104 sayılı tebliğler dergisinden Atatürk’ün  inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları okundu. Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelenerek matematik dersinde belirtilen hedef ve davranışların kazandırılması için konular işlenirken belirtilen bölümlerde geniş bir şekilde işlenilmesi gerekliliğini vurguladı. Ve ayrıca öğrencilerimize her fırsatta Atatürkçü düşünce etrafında bütünleştirmek ve birleştirmek için Atatürk’ün siyasi, dini, iktisadi ve askeri alanlardaki dehasını anlatmanın yararlı olacağı belirtildi.

 

5.  Matematik dersinde anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, tümevarım, tümdengelim vb. yöntemlerin kullanılabileceği dile getirildi. Derslerin işlenişinde öğrencilerin konuları daha iyi kavrayabilmeleri için konularında kolaydan zora doğru ilkesinin uygulanması, öğrencilerin seviyelerine uygun  görsel anlatma ve öğrenci katılımını sağlayıcı tekniklerin kullanılmasına kararı benimsendi.

 

6. Yazılı yoklama imtihanı sayısı  bir dönemde   en az 3 (üç) olarak belirlenmiş olup, bu yazılılardan bir tanesinin test olarak yapılabileceği  benimsenmiştir. Ayrıca her dönemde  yapılacak yazılı imtihanlardan birisinin ortak sınav olacağı belirtilmiş, sınav cevap anahtarının önceden hazırlanacak ve puanlar ayrıntılı olarak gösterileceğini belirtmiştir. .

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde;

“MADDE 36 – Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Derslerin özelliğine göre;

a) Klasik (Es say) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. “

Bir dönemde en az 1 (bir) performans   notunu  verileceği vurgulanmıştır. Öğrencilere her eğitim öğretim yılı için en az bir dersten proje ödevi verilmesinin yönetmelikte bulunduğu belirtildi. Buna binaen isteyen zümre öğretmenlerinin  eğitim yılında bir veya  isterlerse her iki dönemde ayrı ayrı  birer proje ödevi verebilecekleri kararı alınmıştır.

 

7. Matematik dersinin işlenişinde, araç ve gereçleri kullanmanın yararları üzerinde durularak, öğrencilerinde bu araç ve gereçleri kullanmalarının gerektiği vurgulanmıştır. Okulda  bulunan işitsel ve görsel olarak tepegöz ve video ayrıca cetvel, pergel, iletki, kilogram, gönye, küp, piramit, prizma, silindir, küre gibi ders araçlarının derslerde bulundurularak kullanılması gerektiği  ve bu becerilerin öğrencilere de kazandırılmasına önem verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrenci merkezli konu işlenişine, öğrencilerin bazı materyalleri evde hazırlayıp gelmelerinin yararları üzerinde duruldu. Konuların özelliklerine uygun olarak sözlü anlatım, soru-cevap,örnek olay, çizim, gösteri, problem çözme, analiz, sentez, gerektiğinde de karma yöntemlere başvurulması gerekliliği  konusunda görüş birliğine varıldı.

 

8.   Bütün sınıflarda günlük planların günü gününe yapılması gerekliliği dile getirilmiş, her bir ders için ayrı ayrı  (arka arkaya gelen dersler için iki dersin bir plan altında veya dört saatin bir plan altında saatlerinin ayrılarak)  yapılacağı vurgulanmıştır.

9. Dersin işlenişinde  öğrencilerin zorlandıkları konuların kolaydan zora doğru , şekiller güncel hayattan örnekler üzerinde anlatılmasının yararları üzerinde durulmuştur. Öğrenmekte zorluk çeken, içine kapanık öğrencilerin tahtaya daha sık kaldırılarak kolay sorular çözdürülerek  kendilerine olan güven ve dersten zevk almalarının sağlanabileceği vurgulanmıştır. Devamla öğrencinin evde konuya hazırlanıp gelmelerinin, öğrenci merkezli bir eğitimin yapılmasındaki önemini vurgulamıştır. 11. Sınıflarda 2013-2014 eğitim öğretim yılında müfredatın yetiştirilemediği zümre öğretmenlerince belirtilmiştir. Müfredat konularının azaltılması veya ders saatinin 5 saat olması gerekliliği belirtilmiştir.

DOSYAYI İNDİRİNİZ…..

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?