2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

 

Mustafa Kemal’in eğitim hayatıyla ilgili;

 1. Anne ve babası hangi okula gideceği konusunda fikir ayrılıklarına düşmüştür.
 2. Babasının ölümü sebebiyle kısa bir süre eğitimine ara verildi.

III. Askeri okullarda okumayı istememiştir.

durumlarından hangileri doğrudur?

 • A-I II ve III B-Yalnız I          C-II ve III          D-I, II

 

2-

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır, Mustafa Kemal’in fikir hayatın­da aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?

 

 • A-Şiire olan merakı artmıştır.
 • B-Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur.
 • C-Tarih bilinci gelişmiştir.
 • D-Askeri dehasını geliştirmiştir.

3-

 

 

1914 yılında Mustafa Kemal Sofya’da Osmanlı elçili­ğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangı­cında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu.

Metne göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?

A-İleri görüşlülüğü              B-İdealistliği    C-Vatanseverliği       D-Hayalperestliği

 

 

4-

 1. Kurtuluş Savaşı
 2. Çanakkale Savaşı

III. Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemal’in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 • A-I – II – III B- III – II – I C- I- III – II           D- II – III – I

 

5–   Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden

hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun  tamamını işgaline olanak sağlamıştır?

 

 1. A) -İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum

ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek

 

B- Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutacak

 

 1. C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek

 

 1. D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak

 

 

6-İstanbul Hükümetine göre işgal devletlerine karşı direnmek

imkansızdı. İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmenin daha doğru olacağını düşünüyordu. Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin İstanbul Hükümetinin bu tutumuna karşı olduğu söylenemez?

 

 1. A) Reddi İlhak Cemiyeti
 2. B) Klikyalılar Cemiyeti
 3. C) İslam Teali Cemiyeti
 4. D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

 

 

7-

 1. Bölgesel olarak kurulmuşlardır.
 2. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.

III. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.

 

Verilenlerden hangisi   Kuvayımilliye’nin     özelliklerinden  değildir?

 

 

 1. A) Yalnız III B) Yalnız I C) I ve II               D) II ve III

 

 

 1. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır?

 

 1. A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine

getirmemektedir.

 1. B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı

kurtaracaktır.

 1. C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
 2. D) Milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardır

 

 

 

 

 

 

 

 

9-  Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan  hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmıştır?

 

 1. A) Manda ve himayenin reddedilmesi
 2. B) Erzurum’da alınan kararların kabul edilmesi
 3. C) Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi
 4. D) Mebusan Meclisi’nin toplanmasının ifade edilmesi

 

 

10-Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

 

 1. A) Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
 2. B) Azınlıklara geniş haklar verilecek.
 3. C) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
 4. D) Ağır silahlardan arındırılmış elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak

 

 

11-Sevr Antlaşması, bize yaşama hakkı tanımadı, ancak yaşama ümidimizi de kırmadı. Bilakis mücadele azmimizi kamçıladı.” diyen bir gazeteci, Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?

 

 1. A) Bağımsızlık ümidini kırdığını
 2. B) Direnme gücünü artırdığını
 3. C) Ümitsizliğe düşürdüğünü
 4. D) Mücadele şansı bırakmadığını

 

12-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir?

 

 1. A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır.
 2. B) İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.
 3. C) Millî mücadeleyi destekleyici fetvalar yayınlanmıştır
 4. D) Tekalif-i Milliye Emirleri ilân edilmiştir.

 

 

13- T.B.M.M Antep’e Gazi, Maraş’a Kahraman, Urfa’ya Şanlı unvanlarını vermiştir.

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Kongreler düzenlemeleri
 2. B) Milli Mücadele’de gösterdikleri başarı
 3. C) Yetişdirdikleri ürünlerden dolayı
 4. D) TBMM’nin açılmasını sağlamaları

 

14-I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.

-Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.

  Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?

 

A-İtilaf Devletleri görüş birliği içindedir.

 1. B) Askerî zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
 2. C) Türk ordusu Sakarya Savaşı’nda Fransız ordusunu yenmiştir
 3. D) Yunanistan Anadolu’daki isteklerinden vazgeçmiştir

 

15– Başkumandan Meydan Muharebesi, kumandanlık sanatı ve sevk ve idare kudretinin parlak bir başarısıdır.

General Fahri Belen, bu sözüyle Başkumandan Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını

aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

 

 1. A) Türk milletinin azmine
 2. B) Türk ordusunun gücüne
 3. C) Savaşı yöneten komutana
 4. D) Yunan ordusunun güçsüzlüğüne

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?