7. sınıf Din Kültürü 2. dönem 1. yazılısı

7. sınıf Din Kültürü 2. dönem 1. yazılısı

SORULAR:

1-Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı yorumlanmasına sebep olan faktörlerden birisi değildir?

a) İnsanların farklı düşüncelere sahip olması

b) Aynı kültür ortamında bulunulması.

c) Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin farklı oluşu.

d) Sosyal yapıdan kaynaklanan değişiklikler.

 

– Tutulan yol anlamındadır.

– Din anlayışının düzenlenmiş şeklidir.

– İnanç ve ibadetlerin farklı yorumlanmasıdır.

2- Yukarıda sıralanan maddeler hangisini tanımlar?

a) Din                               b) Din anlayışı

c) Hadis                            d) Mezhep

 

– Allah tarafından gönderilmiştir.

– Peygamberler aracılığı ile bildirilir.

– İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlar.

3-  Yukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır.

a) Mezhep                           b) Tebliğ

c) Din                      d) Din Anlayışı

 

– Kuran’ın ve İslam’ın Özgün bir yorumudur.

– Ehli beyt; ev halkı demektir.

– Hz. Ali’nin soyundan gelen 12 imama önem verilir.

4- Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

a) Alevilik                         b) Caferilik

c) Mevlevilik                     d) Kadirilik

 

“Cem’in ayrılmaz bir parçasıdır. Cem’e katılanların kendilerinden geçerek manevi coşku halinde ayakta aşk ile dönmeleridir.”
5- Yukarıda ifade edilen kavram hangisidir?
a) Gülbenk                       b) Semah

c) Musahiplik                   d) Razılık

 

6- Aşağıdaki kavramlardan hangisi Alevilik-Bektaşilikle ilgili değildir?

a) Hızır orucu                             b) Semah

c) Muhasiplik                             d) Mevlevilik

 

7- Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri değildir?

a) Yesevilik                       b) Malikilik

c) Nakşibendilik                d) Kadirilik

 

8- İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir?

a) Tasavvufi yorumlar       b) Fıkhı yorumlar
c) İtikadi  yorumlar            d) İnançla ilgili yorumlar

 

       “İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.”

9- Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara

sebep olan etkenlerdenhangisine değinilmiştir?

a) Ekonomi                            b) İnsanın yapısı
c) Toplumsal değişim         d) Ortam ve kültür

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorum yapan

     (İtikadi ) başlıca mezheplerdendir?

a) Hanefilik-Şâfilik               b) Yesevilik-Mâlikîlik

c) Mevlevîlik-Hanbelîlik              d) Eş’arilik-Mâturîdîlik

 

Ahmet: Din vahye dayanır.
Aslı: Din değişmez
Mehmet: Din anlayışı dine aykırı olabilir.
Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.

11- Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması
yanlıştır?

a)  Sadece Aslı                 b) Mehmet ve Ahmet
c) Sadece Mehmet         d) Ahmet ve Derya

 

12- Alevilerde  Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatıma’ya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir?

a) Aşure    b) Ramazan       c) Hızır       d) Kerbela Orucu

 

“İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.”           

13- Yukarıdaki ayette yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gıybet             b) Hasedc) İftira    d) Kibir

 

14- Mevlana’nın en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fütühu’l- Gayb               b) Mesnevi

c) Divan-ı Hikmet             d) Nutuk

 

15- İbadet, miras, boşanma gibi konuları ele alan yorum biçimi hangisidir?

a)Tasavvufi          b)İtikadi

c)Fıkhi                   d)Ahlaki

 

“Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

16-Hacı Bektaş-ı Veli’nin yukarıdaki sözüyle

anlamca en yakın olan söz aşağıdakilerden hangisidir?

a)       Üzüm üzüme baka baka kararır.

b)       Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

c)       Bir elin nesi var , iki elin sesi var.

d)       El için kuyu kazan , evvela kendi düşer.

 

17- Alevilikte iki ailenin birbiriyle kardeş edilmesine “Musahiplik” denir. Alevilerin bu uygulaması İslam tarihinde gerçekleşen aşağıdaki uygulamalardan hangisine benzemektedir?

a)       Zengin Müslümanların mallarının 1/40’ını fakirlere vermeleri.

b)       Peygamberimizin hicret sonrası Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde misafir olması.

c)       Peygamberimizin kimsesiz çocukların kalması için Mescid-i Nebi’nin yanında odacıklar yaptırması.

d)       Hicret sonrası her bir ensarın bir muhacire tüm mal varlığının yarısını vermesi.

 

Bir Alevi dedesi ceme başlamadan önce orada bulunanlara “Aranızda birbirine küskün olan var mı?” diye 3 kere sorar. Eğer küskün kişiler varsa bu kişilerin arasındaki sorunlar giderilmeye çalışılır.

18- Yukarıdaki bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisini kesinlikle söylenemez?

a)       Alevi-Bektaşilerin ibadet amacıyla bir araya gelmelerine cem denir.

b)       Alevilerde birlik-beraberlik son derece önemli bir ilkedir.

c)       Alevilerde birbirine küsen kişiler bir daha cem törenlerine alınmazlar.

d)       Alevilikte insanların birbirleriyle iyi geçinmeleri önemsenmektedir.

 

19- Aşağıdaki tarikatlar ve kurucuları eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir?

a) Mevlevilik = Mevlana

b)Yesevilik = Ahmed Yesevi

c)Kadirilik = Bahaeddin Kadiri

d)Bektaşilik = Hacı Bektaş-ı Veli

 

20- Alevilerin bir araya geldikleri ve ibadetlerini yaptıkları mekana ne isim verilir?

a) Cami          b) Cemevi        c) Mescid      d) Ehl-i Beyt

 

“Alevilikte duaya ne denir ve bunun sebebi nedir?”

21- Yukarıdaki iki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

a) Semah denir, çünkü dua ederken eller semaya açılır.

b)Cem denir, çünkü duada birlik-beraberlik için Allah’tan yardım istenir. Cem’in kelime anlamı bir araya gelmektir.

c)Düvaz denir, çünkü düvaz kelimesi “dua” ya benzemektedir. Cemlerde düvaz okunur.

d)Gülbenk denir, çünkü gülbenk, gül sesi, bülbül şakıması anlamına gelir. Onlara göre kulun duası Allah’a bülbülün ötüşü gibi güzel gelir.

 

22- Cemi yöneten , genellikle yaşı ilerlemiş bilgili kişilere ne denir?

a)Rehber                              b)Dede

c)Zakir                                  d)Semahçı

 

23- Aleviler, Şubat ayının 13,14 ve 15.günlerinde Hızır Orucu tutarlar. Bu orucu tutmalarının sebebi nedir?

a) Bu üç günde Hacı Bektaşı Veli’nin oruç tutması.

b) Hz.Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği günlerin bu günlere denk gelmesi.

c) Hz.Ali ve ailesinin kapılarına gelen ihtiyaç sahibi kişilere yemeklerini vererek üç gün boyunca iftarlarını su ve tuzla açarak oruç tutmaları.

d)Bu günlerde oruç tutanlara Hızır (a.s.)’ın her zaman yardım edeceği inancı.

 

24- Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından kurulmuş bir mezheptir?

a)Hanbelilik                                         b)Şafilik

c)Malikilik                                            d)Hanefilik

25- Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden birisi değildir?

a) Caferilik                                    b) Maturidilik

c) Hanefilik                                     d) Hanbelilik

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?