8.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 2.yazılısı 2017-2018

8.sınıf 1.dönem inkılap tarihi 2.yazılısı 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     

 1. Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik, Tanzimat Fermanı’nın ilanından itibaren hürriyetçilik, demokrasi ve milliyetçilik yanlısı aydınların faaliyet gösterdiği bir yerdi.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Mustafa Kemal’in askerlik mesleğini seçmesine

B) Mustafa Kemal’in fikri yönden olgunlaşmasına

C) Mustafa Kemal’in askerlik bilgisinin artmasına

D) Mustafa Kemal’in mevcut yönetim şeklini savunmasına

 

 1. Aşağıdaki kararlardan hangisi Erzurum kongresinde olmayıp da Sivas Kongresinde vardır?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz B) Kuvayı Milliye’yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

C) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti kuruldu. D) Manda ve himaye kabul edilemez.

 

I.Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.

Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 1. A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği

içine  girmiştir.

 1. B) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.
 2. C) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye  göç (Tehcir  Kanunu ile) ettirmiştir.
 1. D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.

 

 1. – İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek

durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal

edebileceklerdi.

      – Doğu Anadolu’da altı ilde karışıklık çıktığında

bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf devletlerince

işgal edilebilecekti.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir?

 1. A) Rumları ayaklandırmak.
 2. B) Milli Mücadeleyi önlemek.
 3. C) Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak.
 4. D) Boğazları ele geçirmek.

 

 1. 5. Mustafa Kemal Samsun’a hangi görevle çıkmıştır?
 2. A) Yıldırım Orduları Grup Komutanı
 3. B) Ordu Müfettişi
 4. C) Kurmay yüzbaşı
 5. D) Sivil vatandaş olarak

 

 1. 6. Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenlerinden biri değildir?
 2. A) Ankara’nın savunmasının kolay olması
 3. B) Batı cephesine yakın olması
 4. C) TBMM’nin burada açılmış olması
 5. D) Ulaşım ve haberleşmenin kolay olması

 

 1. 7. TBMM Mustafa Kemal’e hangi olay sonucu ‘Gazilik’ unvanı ve ‘Mareşallik’ rütbesi vermiştir?
 2. A) I.İnönü Savaşı            B) Sakarya Savaşı
 3. C) II.İnönü Savaşı             D) Büyük Taarruz
 4. Aşağıda Kurtuluş Savaşı’ndaki bazı gelişmeler

eşleştirilmiştir.

Bunlardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

A)  Eskişehir Kütahya savaşı Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması

B)  Gümrü Anlaşması     TBMM’nin ilk anlaşması
C)  Güney Cephesi          Rusların yenilgiye uğratılması

D)  Büyük taarruz Düşmanın Anadolu’dan    temizlenmesi

 

 1. İlk TBMM yasama ve yürütme gücünü kendisinde toplamış, yargı yetkisini de kullanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yargı yetkisini de kullandığını gösterir?

 1. A) Ulusal cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi
 2. B) İstiklal Mahkemeleri üyelerinin meclis içerisinden

seçilmesi

 1. C) Osmanlı yönetim şeklinin devam ettirilmesi
 2. D) Ulusal iradenin egemen kılınması

 

 1. TBMM, aleyhine çıkarılan ayaklanmalara karşı ,

→ Ankara müftüsü Rıfat Börekçiye fetvalar hazırlatılmış,

→  Anadolu Ajansı kurularak halk milli mücadele konusunda  aydınlatılmış

→  Hıyaneti Vataniye kanunu çıkarılarak TBMM’ye karşı gelenler cezalandırılmıştır.

Buna göre ayaklanmalara karşı alınan tedbirler için

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Padişaha bağlılığını bildirildiği
 2. B) TBMM’nin dine karşı olmadığının gösterildiği,
 3. C) Hukuki ve cezai işlemler yapıldığı
 4. D) Basın yayın yoluyla halkın aydınlatıldığı,

 

 1. Mustafa Kemal, varlıksız her aile çocuğu gibi hayli

sıkıntılı bir öğrencilik ve subay hayatı geçirmişti.

Aylığı hiçbir zaman masraflarına yetmezdi. Biraz

rahat bir hayata büyük komuta rütbelerinde kavuşabilmiştir. Bununla beraber fikirlerini ve politikasını ne satmış, ne de kiralamıştır

Bu bilgide Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. A) maddi zorluklar yaşadığına
 2. B) ailesi ile olan bağlarının güçlülüğüne
 3. C) en zor durumlarda bile fikirlerinden ödün vermediğine
 4. D) askerlik hayatında maddi durumunun iyileştiğine

 

 1. Mondros’tan sonra ortaya çıkan haksız işgallere

   tepki olarak Anadolu’da başlayan halk hareketine ne

isim verilir?

 1. A) Hıyaneti Vataniye                   B)  Misak-ı Milli
 2. C) Kuva-i İnzibatiye                    D) Kuva-i Milliye

 

 1. 13. Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yerel direnişi desteklemek
 2. Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
 3. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
 4. Ayaklanmaları bastırmak

 

 1. Türk halkı asırlardan beri hür yaşamış ve istiklali, hayatın gereği kabul etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz, yaşamayacaktır”

Buna göre Atatürk Türk milleti ile aşağıdakilerden hangisini daha çok özdeşleştirmiştir?

 1. A) Vatanseverlik B) Çalışkanlık
 2. C) Bağımsızlık D) Dürüstlük

 

 1. İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.

İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?

 1. İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
 2. Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmiri almasını istemesi.
 3. İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
 4. Yunanistanı korumak istediğinden

 

 1. – Lozan’da Türk milletini tek başına temsil etmek

– Millî egemenliği güçlendirmek

– Toplum genelinde eşitliği sağlamak

– Yönetimde milleti tek söz sahibi yapmak.

TBMM, verilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisini yapmıştır?

A )Halifeliği kaldırmıştır.

B )Latin alfabesini kabul etmiştir.

C )Saltanatı kaldırmıştır.

D )Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu kabul etmiştir.

 1. 17. Hangisi, Misak-ı Milli’nin yayınlanmasından sonra meydana gelen bir olay değildir?
 2. A) Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılması
 3. B) Sivas Kongresi
 4. C) İstanbul’un işgali D)   TBMM’nin açılışı

 

 1. 18. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes antlaşmasının şartlarından değildir?
 2. A) Osmanlı ordusu terhis edilecek
 3. B) Toros tünelleri Osmanlı devleti tarafından korunacak
 4. C) Donanma itilaf devletlerinin gösterecekleri limanlarda

göz altında tutulacaklardı

 1. D) Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri itilaf

devletlerinin denetimi altında tutulacak

 

 1. Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan Türk halkına zarar verdiğini ve savaşın sorumlusu olduğunu kabul etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtıdır?

A.Doğu Trakya’nın Türkiye de kalmasına karar vermesi

B.Savaş tazminatı ödemeyi kabul etmesi

C.Kapitülasyonların kaldırılmasının kabul edilmesi

D.Türkiye’nin bağımsızlığını tanınması

 

 1. 20. Milli mücadelenin hazırlık döneminde halk, genelge ve kongrelerle bilinçlendirilirken padişah ve halifeyi hedef alan bir karar alınmamıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İstanbul Hükümeti’nin askeri desteğini sağlamak
 2. B) Ülkede milli birlik ve beraberliği sağlamak
 3. C) İtilaf Devletlerinin desteğini sağlamak
 4. D) Mevcut hükümeti değiştirmek

 

 1. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan
 • Ham maddesi ülke içinden temin edilen sa­nayi dalları kurulmalı
 • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmelere geçilmeli
 • Yerli malı kullanılması ve tasarruf yapılması sağlanmalı

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?