8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 1 Yazılı Soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı: 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………….. ORTAOKULU TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI PUANI
Soyadı:
Sınıf:                            No:

 

  1. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(10×2=20)
Mustafa Kemal 1881’de Osmanlı Devleti’nin önemli bir liman şehri olan Manastır’da doğmuştur.
Mustafa Kemalin doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve sosyal durumu iyiydi.
Mustafa Kemal Şemsi Efendi İlkokuluna devam ederken babası vefat etti.
Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine girdi.
Mustafa Kemal’in ilk askeri görevi Şam’daki 5. Ordudur.
Mustafa Kemal Trablusgarp’a gönüllü olarak gitmiştir.
Çanakkale savaşlarının kazanılmasında Mustafa Kemal’in önemli rolü vardır.
Birinci Dünya savaşı çıktığı sırada en güçlü devlet Osmanlı Devletiydi.
Fransız ihtilali en çok içinde birden fazla millet olan çok uluslu devletleri etkilemiştir.
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşında İngiltere’nin yanında yer almıştır.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(10×2=10)
Kutülamare Rusya Çanakkale Sofya Trablusgarp Savaşı
İstanbul Almanya Kafkas Kuvay-ı Milliye Sanayi Devrimi

 

1-Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı   ………………..  ………………..  ‘dır.

2-Mustafa Kemal ………………’da ateşemiliter olarak görev yaptı.

3-Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp akademisini ………………………. ‘da okudu.

4-Mustafa kemal ……………… Cephesinde bulunduğu sırada Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı

5-Mustafa  Kemal  …………….. Cephesinde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da savaştı.

6-Osmanlı Devleti Birin Dünya Savaşında …………………… ‘ın yanında yer almıştır.

7- Çanakkale Savaşlarında yenilen İtilaf devletleri müttefikleri olan …………..’ya yardım götürememiştir.

8-Mondros Ateşkes Anlaşmasında sonra eli silah tutan halkın kurduğu orduya  ………….. ………. denir.

9-Irak Cephesinde ………………….. denilen yerde 13 bin İngiliz askeri esir alındı.

10- Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biri de ………………  …………….. dir.

  1. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerini numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×2=10)
1 Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak gitmesi   Çok Yönlülüğü
2 Çanakkale Savaşında düşmanın hangi yönden geleceğini bilmesi   Teşkilatçılığı
3 Başarılı bir asker, bir devlet adamı ve lider olması   Liderliği
4 Milli Mücadelede bütün cemiyetleri birleştirmesi   Vatan severliği
5 Milli mücadeleyi başlatarak Temsil Heyetinin başına geçmesi   İleri görüşlülüğü

 

 

  1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız.(10×5=50)
1-Selanik şehri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin uyum içinde yaşadığı bir şehirdi.

B)Demiryolları ile Avrupa’nın önemli şehirlerine ulaşım imkanı vardı.

C)Özgürlükçü düşünce yaygın değildi.

D)Bir liman ve ticaret şehriydi.

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi kurulan İttifak Blokunda yer alan devletlerinden biri değildir?

 

A) Fransa                           B)Almanya

 

C)Avusturya-Macaristan   D)İtalya

2- Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal’in Yaptığı “Hareket Ordusu” 31 Mart ayaklanmasını bastırmıştır.

Bu ayaklanma hangi amaçla çıkartılmıştır.

 

A)Cumhuriyeti ilan etmek için

B) Meşrutiyet yönetimine son vermek için

C)Meşrutiyet yönetimini yeniden getirmek için

D)II. Abdülhamit’i tahttan indirmek için

7-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biri değildir?

 

A)Osmanlının siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi

B)Kaybedilen yerlerin geri alma düşüncesi

C)İttihat ve Terakki yöneticilerinin Almanya’nın kazanacağına inanmaları

D)Almanların Osmanlıyı çok sevmesi

3-Mustafa kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

 

A) Galiçya Cephesi          B)Çanakkale Cephesi

 

C)Kafkas Cephesi            D)Suriye Cephesi

8-Osmanlı devleti I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri ile hangi anlaşmayı imzaladı

 

A) Uşi Antlaşması

B)Ankara Anlaşması

C)Mondros Ateşkes Anlaşması

D)Paris Antlaşması

4-Mustafa kemal Manastır Askeri idadisinden başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kuruluşuna öncülük etmiş, Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek başarılı bir mücadele vermiştir. Bu durum;

I-Örgütleyici olması       II-Barışsever olması

III-İnsan Sevgisi             IV-Liderliği

Özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?

 

A) Yalnız I  B)Yalnız II   C)II ve III          D)I ve IV

 

9-Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi nerede belirtilmiştir.

 

A)Amasya Genelgesi

B)Erzurum Kongresi

C)Sivas Kongresi

D)Havza Genelgesi

 

5-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının genel nedenlerinden biridir?

 

A) Batıcılık                        B)Sömürgecilik

 

C)İnkılapçılık                     D)Mezhepçilik

10-Vatanın kurtuluşu için kurulan ve ayrı ayrı çalışan Milli Cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti” adıyla nerede birleştirilmişlerdir.

A)Havza Genelgesi

B)Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D)Sivas Kongresi

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?