Am/Is/Are konu anlatımı

Question?
Soru
Positive Statement +
Olumlu ifade +
Negative Statement –
Olumsuz ifade –
Singular
Tekil
Written form or spoken for emphasisYazı dilindeki hali ya da vurgu için konuşma dilindeki hali Contracted Form (spoken)Kısaltılmış hali (konuşma dili) Written Form or spoken for emphasisYazı dilindeki hali ya da vurgu için konuşma dilindeki hali Contracted Form (spoken)
Kısaltılmış hali (konuşma dili)
Am I? I am I’m I’m I am not
Is he?
Is she?
Is it?
He is
She is
It is
He’s
She’s
It’s
He is not
She is not
It is not
He isn’t
She isn’t
It’isn’t
or He’s not
She’s not
It’s not
Plural
Çoğul
Are we? We are We’re We are not We aren’t
or
We’re not
Are you? You are You’re You are not You aren’t
or
You’re are not
Are they? They are They’re They are not They aren’t
or
They’re not

Examples
Örnekler

The verbs am / is / are are used with
Am / is / are fiilleri şunlarla kullanılır

Am/Are Is
a noun group
bir isim grubu
Are you an English teacher?
İngilizce öğretmeni misiniz?
Mr Brown is an English teacher.
Mr Brown bir İngilizce öğretmenidir.
an adjective
bir sıfat
I’m tired.
Yorgunum
She’s English.
O ingilizdir.
an expression of place or time
yer ya da zaman belirten bir ifade ile
They’re at home.
Onlar evdeler.
It’s nine o’clock.
Saat dokuz.
an expression of age
bir yaş ifadesi ile
I’m 44.
Ben 44 yaşındayım.
He’s two years old.
O iki yaşında.
the form of the present continuous tense
present continuous biçimi olarak
We’re learning English.
Biz İngilizce öğreniyoruz.
She’s teaching English.
O İngilizce öğretiyor.
Am/Are Is
Question – ?
Soru – ?
“Am I disturbing you?”
“Seni rahatsız ediyor muyum?”
“Is this your coat?”
“Bu senin montun mu?”
Positive Answer + Yes
Olumlu cevap + Evet
“Yes you are. We’re very busy.”
“Evet ediyorsun. Çok meşgulüz.”
“Yes, it is”
“Evet öyle.”
Negative Answer – No
Olumsuz cevap – Hayır
“No you’re not. We aren’t very busy.”
“Hayır etmiyorsun. Çok meşgul değiliz.”
No, It isn’t
Hayır, Değil
“What’s this?”
“Bu nedir?”
“It’s an apple.”
“Bu bir elma.”
“And this?”
“Ya bu?”
“It’s a pear.”
“Bu bir armut.”
“And what’s this?”
“Ya bu nedir?”
“It’s a car.”
“Bu bir araba.”
“And what are these?”
“Ya bunlar nedir?”
“They’re biscuits.”
“Bunlar bisküvi.”
“And these?”
“Ya bunlar?
“They’re eggs.”
“Bunlar yumurta.”
“Who’s this?”
“Bu kim?”
“It’s Mr. X”
“Bu Bay X.”

Past Tense Use
Past tense için kullanımı

Was / were

Question?
Soru
Positive Statement +
Olumlu ifade +
Negative Statement –
Olumsuz ifade –
Singular
Tekil
Written form or spoken for emphasis
Yazı dilindeki hali ya da vurgu için konuşma dilindeki hali
Contracted Form (spoken)Kısaltılmış hali (konuşma dili) Written Form or spoken for emphasisYazı dilindeki hali ya da vurgu için konuşma dilindeki hali Contracted Form (spoken)
Kısaltılmış hali (konuşma dili)
Was I? I was I was I was not I wasn’t
Were you? You were You were You were not You weren’t
Was he? He was He was He was not He wasn’t
Was she? She was She was She was not She wasn’t
Was it? It was It was It was not It wasn’t
Plural
Çoğul
Were we? We were We were We were not We weren’t
Were you? You were You were You were not You weren’t
Were they? They were They were They were not They weren’t

Examples
Örnekler

The verbs was /were are used with
Was / were fiilleri şunlarla kullanılır

a noun group
bir isim grubu
Were you an English teacher?
İngilizce öğretmeni miydiniz?
Mr Brown was an English teacher.
Mr Brown bir İngilizce öğretmeniydi.
an adjective
bir sıfat
I was tired.
Yorgundum
She was English.
O ingilizdi.
an expression of place or time
yer ya da zaman belirten bir ifade ile
They were at home.
Onlar evdeydiler.
It was nine o’clock.
Saat dokuzdu.
an expression of age
bir yaş ifadesi ile
I was 44.
Ben 44 yaşındaydım.
He was two years old.
O iki yaşındaydı.
the form of the present continuous tense
present continuous biçimi olarak
We were learning English.
Biz İngilizce öğreniyorduk.
She was teaching English.
O İngilizce öğretiyordu.
Am/Are Is
Question – ?
Soru – ?
“was I disturbing you?”
“Seni rahatsız ediyor muydum?”
“was this your coat?”
“Bu senin montun muydu?”
Positive Answer + Yes
Olumlu cevap + Evet
“Yes you were. We were very busy.”
“Evet ediyordun. Çok meşguldük.”
“Yes, it was”
“Evet öyleydi.”
Negative Answer – No
Olumsuz cevap – Hayır
“No you were not. We weren’t very busy.”
“Hayır etmiyordun. Çok meşgul değildik.”
No, It wasn’t
Hayır, değildi.

Examples:
Örnekler:

He was a student at the high school.
Lisede bir öğrenciydi.

They were workers.
Onlar işçilerdi.

You weren’t / were not a teacher.
Sen bir öğretmen değildin.

She was very beatiful.
O çok güzeldi.

Ahmet was very successful at the university.
Ahmet üniversitede çok başarılıydı.

In interrogative sentences, was / were is put before subject.
Soru cümlelerinde ise was, were özneden önce gelir.

Examples:
Örnekler:

Was Sinem a doctor?
Sinem doktor muydu?

Were Mehmet and Selim partners?
Mehmet ve Selim ortak mıydılar?

Were you sick?
Hasta mıydın?

Was she clever?
Zeki miydi?

Kaynak: ingilizcedersin

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?