Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Konu Anlatımı ve Ders Notu

ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

Doğal kaynakların kullanımının çevreye verdiği olum­suz etkilerin artmasında arazi kullanımındaki yanlışlık­ların önemi büyüktür. Plansız arazi kullanımının; top­rakların erozyona uğraması, buna bağlı olarak sel ve taşkınların oluşması, taşınan toprakların verimli arazi­leri, barajları, limanları doldurması, verimli toprakların çoraklaşması, kırsal kesimden kentlere göçlerin art­ması gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri vardır. Bu durum doğal kaynakların bozulmasına ve ül­kelerdeki sürdürülebilir kalkınmanın tehlikeye girmesi­ne yol açmaktadır.Bütün bu olumsuzlukları engellemek için araziden ya­rarlanan tarım, ormancılık, hayvancılık, sanayi, yerle­şim ve ulaşım gibi sektörlerin çalışma alanlarının bir plan dahilinde belirlenerek arazi kullanım haritasında belirlenmesi gerekir.

A. ARAZİ PLANLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

–     Arazinin mevcut bitki örtüsü, toprak, yerleşme ve toprak durumunu gösteren ve gelecekteki duru­munu yönelik olan haritalar hazırlanmalıdır.

–     Hedef belirlenmelidir.

–     Arazi yetenek sınıflandırılmasıyla ilgili etütler yapıl­malıdır.

–     Doğal ve beşerî yapılarla ilgili riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

–     Alt yapıçalışmalarına öncelik verilmelidir.

–     Bölge halkının ihtiyaçları göçönünde bulundur­malıdır.

–     Araziden en üst düzeyde verim almaya yönelik projeler geliştirilmelidir.

–     Uygulanacak projenin bölge halkıüzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri tespit edilmelidir. Bunlar için alternatif çözümler üretilmelidir.

–     Projelerin doğaya olan olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek çözümler üretilmelidir.

Uygulama aşamasına geçilmelidir.

 

B. ARAZİ PLANLAMASININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

Arazi planlamasında çevresel etkilerin göz önünde bu­lundurulması, doğal kaynakların sürüdürülebilir bir şe­kilde yararlanmak için gereklidir. Bu durum gözardı edildiğinde, doğal ve beşerî yapılar büyük zararlara uğramaktadır. Örneğin, Konya şehrinin kuzey ve ku­zeydoğusunda kurulan organize sanayi bölgelerinin kurulmasında şehrin hakim rüzgâr yönü hesaba katıl­mamıştır. Konya’nın hakim rüzgâr yönün organize sa­nayi bölgelerinin bulunduğu kuzey ve kuzeydoğudan güney ve güneydoğu yönüne doğrudur. Bu durum, özellikle kış aylarında şehirdeki hava kirliliğini artır­maktadır. Sanayi bölgeleri şehrin güney ve güneydo­ğu tarafında kurulmuş olsaydı bu durum yaşanamayacaktı.

Yanlış arazi kullanımına diğer bir örnek ise Elazığı şeh­ridir. Şehirdeki çimento fabrikası, şehrin gelişme duru­mu hesaplanmadan verimli tarım arazileri üzerine 1955 yılında inşa edilmiştir. Ancak günümüzde nüfus artışıyla birlikte şehrin yerleşim alanı genişlemiş ve çi­mento fabrikası bugün şehir içinde kalmıştır. Buna bağlı olarak fabrikanın yaydığı tozlar hem insan sağlı­ğını hem de çevredeki tarım faaliyetlerini olumsuz etki­lemektedir. Sonuç olarak yanlış arazi kullanımı doğal bir felakete dönüşmektedir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?