Fizik Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………..  LİSESİ    FİZİK  DERSİ  II. KANAAT DÖNEMİ  ZÜMRE   

                       ÖĞRETMENLER  KURULU  TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

                                    

Toplantı No           : 2

Toplantı Tarihi     : 12.02.2013

Toplantı Yeri   : Öğretmenler  odası.

Toplantı  Saati      : 16:00

 

Toplantıya Katılanlar: ………………………, ………………………  

 

        GÜNDEM MADDELERİ         

1-Açılış ve yoklama

2-1.Dönem zümre kararlarının ve yıllık müfredat programının  gözden geçirilmesi

3-I.dönemin değerlendirilmesi,öğrenci başarısının  artırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi,başarı

    farklarının  giderilmesi

4-Eğitim-Öğretim programlarının uygulanmasında  karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi için alınacak    

    önlemlerin  belirlenmesi

5-Derslerde  izlenecek yöntem  ve teknikler ile derslerde  kullanılacak eğitim araç ve gereçlerin

    görüşülmesi,yazılı sözlü yoklamaların yapılışı ile ilgili  görüşler

6-Ortak sınavların  yapılması  ve değerlendirilmesi

7-Yıllık Ödevlerin  görüşülmesi

8-Ders araçlarından laboratuar,kütüphane,internet ve  konferans  salonlarından yararlanma

9-Zümre  öğretmenleriyle işbirliği  yapma

10-Proje ve  pano  hazırlama

11)Deney raporlarının planlamalara uygun olarak gerçekleştirilmesi

12)Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği v şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme, ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir

13)Ders defterine, işlenen konuların yapılan deney-gözlem ve uygulamaların açık bir şekilde yazılması

14)Dilek ve temenniler

           

                                                     

                                               GÜNDEM  MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-  Zümre  öğretmenleri zümre  başkanı  ……………………… başakanlığında 12-02-2013 tarihinde  saat 16.00’da

     Öğretmenler  odasında  toplandı.Yapılan  yoklamada tüm öğretmenlerin hazır olduğu  tespit  edildi.Yazman   

     olarak  ……………….  seçildi.          

2-I.Dönem  zümre  kararları  okundu.Genelde  alınan kararlara  uyulduğu  tespit edildi.Herhangi bir  aksaklığın yaşanmadığı  görüldü.

     Yıllık  planlar  incelendiğinde  Anodolu kısmında Lise I. Sınıfta yıllık plana  parelel olarak gidildiği ,Lise II.sınıflarda 4hafta geri kalındığı,Lise  III.sınıflarda plana göre  3hafta geriden  gelindiği ,Lise 4.sınıflarda ise öss;ye dönük ve müfredat birlikte  hareket  edildiği  tespit  edildi.Burada haftalık  ders  saatlerinin yetersiz  oluşu ve  öğrencilerin  konuları  anlamakta  güçlük çekmesi,Problem  çözmeye  çok  ihtiyaç  duyulması  müfredatta gecikmelere  neden olmuştur.Konuların  anlaşılmadan  geçilmek istenmemesi ve çok  soru  çözme isteği  konularda  geri  kalınmasına  nenden  olmaktadır. Bir de öğrencilerdeki  matematik  alt yapıasının  zayıf olması  problem çözmede gecikmelere ve zorlanmalara  neden  olmaktadır.

    Normal  kısımda ise;9. ve 10. sınıflarda yıllık planlarda paralellik sağlanmış olup, 12.sınıfta konuların öğrenciler tarafından biraz zor alğılandığından dolayı yapılan konu tekrarlaından dolayı biraz geride kalınmış olup , dönem sonuna kadar eksiklikler tamamlanmaya çalışılacaktır. 

   

3-2012-2013 Eğitim-Öğretim dönemine ait sınıfların başarı  yüzdeleri incelendi.

 

             LİSE I                                   LİSEII                              LİSE III                              LİSE IV

ANADOLU    NORMAL  ANADOLU    NORMAL  ANADOLU    NORMAL    ANADOLU    NORMAL

9-A-%70          %20         10-A-%80         % 90             11-A-%85         %100           12-A-%100             

9-B-%65         %23         10-B-%65                                11-B-%75                             12-B-%90

9-C-%88         %30

9-D%55          %25

9-E-%60          %32

9-H-%50          9-G%23

9-İ-%52            9-F %33

Düzeyinde olduğu  tespit  edildi……………………….  söz alarak: Normal kısımdaki 9..sınıflarda bulunan  öğrencilerin   başarı seviyelerinin düşük olarak geldikleri durumundan dolayı başarının düşük olduğunu söyledi. 2. dönem bu öğrencilerin başarı seviyelerini  yukarıya çekmek için gayret edelim dedi.bunun için öğrencilere  fizik yaparak testleri ,soru bankaları ve  kitapları aldırarak ,okulumuzda  açılacak olan yetiştirme  kurslarına  yönlendirilmeleri sağlanacak . 9. sınıflarda alıştırmalara fazla yer verelim.Kısa alıştırmalı yazılılar yaparak başarıyı artırabiliriz dedi.

9.sınıflarda başarının  % 90 hedefi belirlendi.Hedefe  ilerlemede yukarıdaki belirtilen  açıklamalar doğrultusunda ilerleneceği kararı  alındı. ……………………… söz aldı:Dersten önce alıştırma soruları verelim.hazırlıklı gelmelerini sağlayalım dedi.Genel olarak öğrencilerin ezberci sistemle geldiklerini  problemler  karşısında  düşünme  yeteneklerinin  olmadığını   ve  dört işlem  bilgilerinin  çok   zayıf  olduğunu  belirtti.Bu tür sorunların  çözümü için  matematik  öğretmenleriyle  işbirliği  yaparak matematiksel işlem  yapabilme  yeteneğinin kazandırılmasına ve ezberci sitemi çökertmek için öğrencilerin sorularının  çözümünde  çok  iyi bir  dinleyici olmaları,soru cevap fikir alışverişi  yaparak ve öğrencilerin devamlı  problem  çözerek bozuk olan alt  yapılarının  düzeltilebileceği belirtildi.

Lise II ve  III ve IV. Sınıflarda  başarı  sevilerinin   normal  olduğu  tespit  edildi.Üniversiteye hazırlanmada  kolaylık olması  açısından  konularla ilgili  bol  soruların  çözülmesi  gerektiği  belirlendi.Özelikle  son  sınıflarda  ÖSS’ye  yönelik  çalışmaların  yapılması  kararlaştırıldı.Okulumuzda temin edilen yaprak  testlerin  mutlaka ders  esnasında  çözülmesine dikkat edilmesi, bol alıştırma  yapılması kararlaştırıldı.Öğrencilerin çözemedikleri  soruları  birlikte  çözmeleri sağlanarak  başarı elde edilmesi amaçlandı.Özellikle hem Anadolu kısmında hem de normal kısımdaki  akıllı sınıflardan mümkün  mertebe yararlanılarak  bol  soru  çözülmesi  kararlaştırıldı.

Başarısız  öğrencilerin  velileriyle  özel  olarak görüşüp öğrenci-öğretmen-veli üçgeni  kurulup  gerekli  açıklamaları  yapıp  sorunu   çözme  yoluna  gidilmesine  karar  verildi.Ayrıca  9.sınıflarda

devamsızlık yapan öğrencilerin olduğu  tespit  edildi.Bunun için öğrencilerin derslerimize devamını takip edelim.Devamsızlık yapan öğrencilerin idare –veli işbirliği ile  devamlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.

  Özellikle  fizik derslerinde Öğretmenden sonra  öğrencilerin  bire bir  ders  çalışması  açısından şu  yöntemin  uygulanması  kararlaştırıldı.

 Derslerin  sonunda  anlayan öğrenciler anlamayan öğrenciler tespit edilerek bire-bir  eşleşme yapılacak .anlayan öğrenciler konuyu veya  soruyu  anlamayan  arkadaşına anlatırken ,kendisi tekrar etmiş olacak,anlamayan öğrenciyede  yardım etmiş olacaktır.

4-I.Dönemde gezi-Gözlem  ve İncelemeye  yönelik  çalışmaların  yeterli  olmadığı  öğrencilerin  ilköğretimden     

   yetersiz  gelmesi  öğrenci motivasyonunu  olumsuz  yönde etkilediği,öğrencilerin  not  ortalaması ile  sınıf   

   geçmesi durumunda  ağır  gördükleri  fizik  dersini  2.plana  atmaları karşılaşılan  güçlükler  olarak 

   gösterilebilir.

         Problem çözme ve işlem  yapma  alışkanlığının son derece zayıf olması nedeniyle derslerde    soruların çözümünü  ayrıntılı olarak yapılması gerektiği  vurgulandı.Matematik öğretmenleriyle  bu  konuda  işbirliğine  gidilmesi hususu  özellikle istendi.

    Derslerin genellikle  laboratuar   dışında  işlendiği  bu durumun öğrencideki  motivasyon  ve ilgiyi azalttığı  gözlendi.Değişen  müfredata  uygun olarak  mümkün mertebe derslerin  laboratuar ortamında  işlenmesine dikkat  edilmesi  gerektiği  vurgulandı.Okulumuzda  bulunan teknoloji sınflarının düzenli kullanılması istendi.Okulumuzda  mevcut olan her türlü alt yapının en iyi şekilde  kullanılarak  öğrencilerin ilgi ve isteklerini artırmak gerektiği  özellikle  istendi.

     ………………………, son sınıflarda  zaman  zaman  öğrencilerin geçmiş  konularla  ilgili  getirdiği  sorular  üzerinde    durulmasını  ve  bu  konularla  ilgili  test  sorularının  çözülmesini  önerdi.Girdikleri denem sınavları ve seviye  belirleme sınavlarında yapamadıkları soruları sınıfta  çözerek konu  tekararı  yapılması  sağlanacaktır.

 5-  Ders  işlenişinde   öğrenci  merkezli ,bunun  yanı sıra   soru-cevap,anlatım  metodları  ile  mümkün  olduğunca  deney  ve  gözlemlere yer  verilmesinin  gerekli olduğunu   ifade  etti.Özellikle  yeni  müfredatın araştırma  ,deney ve gözleme ayrıntılı   yer  vermesi  ,bizi de bu konuda Laboratuar  kullanımına ve araştırmaya  sevk  etmiştir.

     ………………………, yazılılarda  8  ile  20  soru sorulması  ve  40  dakikada  çözülecek  şekilde  olmasını kısa ev  ödevleri  verilerek  bir  sonraki  derste  kontrol  edilmesi  ve  öğrencilerin  günlük   planlı  çalışmaya sevk  edilmesini  önerdi.

     Başarıyı  artırmak  için  zümre   öğretmneleriyle   sık sık  bir  araya  gelerek  konuların  anlatımın birbiri ile  aynı  seviyede parelel  olarak gidilmesi  gerektiğini ifade  etti.

    2.Dönemde  yapılacak  olan   yazılı  sınavlar   her  sınıf için   2.şer yazılı  ve  2.şer Sözlü  notlarının  verilmesi  kararlaştırıldı.Verilecek sözlü  notlarının öğrencinin  sınıf  içerisindeki  derse   katılımı  ve davranışları  doğrultusunda   hemen  oan verilmesini  zümre  öğretmenlerince  karar  verilmiştir.

6-Normal  ve Anadolu kısımlarında olmak üzere 9,10 , 11 ve  12 .sınflardaki  fizik dersinin 2.dönem 1.yazılılarının ortak yapılmasına  karara verildi.Yalnız  yapılacak  ortak sınavlar  her okul  kendi içinde olacak  şekilde  yapılmasına  ve  ders  öğretmeninin  yıllık  planda  belirttiği  tarihte  yapılmasına   karar   verildi.r.

 

7-Ödevlerin ,Ödev yönetmeliğine  uygun olarak  beliritlen  1.Dönem  zümre  toplantısında  alınan kararlar   

     doğrultusunda  Nisan ayının ilk  haftasında toplanması  gereken  ödevleri,zümre  kararıyla  Nisan ayı sonu

     Mayıs  ayı  başı  toplanarak değerlendirilmesi ne  karar  verildi.Ayrıca  1.zümrede  alınan kararlara dikkat

     edilerek  ödevlerin  değerlendirileceği  kararı  alındı.

8–Laboratuvarımız konusu görüşmeye açıldı……………………….  bilindiği gibi tam bir laboratuarımız yoktur.sadece malzemelerimizi koruyacak kadar yerimiz var..Sınıflarında kalabalık oluşu laboratuardaki  hareket  imkanımızı  kısıtlamaktadırYinede  eldeki imkanlar  doğrultusunda  deneylerimizi yapmaya çalışacağız dedi.     

      ……………………… Anadolu kısmında  laboratuarın  yeterli ve imkanlarının yeterli olduğunu vurguladı.Ancak gelişen teknoloji sayesinde  artık laboratuarda  bir projeksiyon makinesine  acil olarak  ihtiyaç  duyulduğunu  vurguladı.Günümüzde  yaygın olarak  kullanılan  akıllı tahta ve  benzeri interaktif  teknoloji bulunmaktadır..Bu yüzden  derslerin  özellikle 10,11 ve 12. sınıflarda  akıllı sınıfta işlenmesine  özen  gösterilecektir.

       Ayrıca   fizik  derslerinin mutlaka  laboratuarda  yapılacağını söyledi.Teknolojinin  bize  sunmuş  olduğu  tüm  imkanları  kullanarak  fizik  dersini öğrencilere  zevkli  hale  getireceğini  söyledi.

       Öğrencilerin proje  yarışmalarına  katılması  teşvik edilerek laboratuar  ortamından  en iyi  şekilde  yararlanılmasına  çalışılacaktır.Proje ilanları ,proje  örnekleri  mutlaka  laboratuar  panosunda  asılarak  öğrencilere duyurulacaktır.

      ………………………  zaten   sadece gösteri deneyi yapabiliyoruz.Onun içinde elimizdeki  kısıtlı imkanlardan en iyi şekilde yaralanmak istiyorsak hiç olmazsa tertip ve düzenine bakalım dedi……………………….’ ta aynı görüşlere katılarak  .laboratuarın  her ay düzenli temizlenmesi , Toz ve kirlerden arındırılması gerektiğini  söyledi..

9-  Fizik  dersi için  özellikle  Matematik  zümresiyle  işbirliğinde bulunularak eksikliklerin giderilmesine ,işlem  yapma yeteneğinin  kazandırılmasına  problem çözme  tekniklerinin  geliştirilmesine  çalışılacak.Edebiyat  zümresi ile Türkçeyi  iyi  ve  düzgün  kullanma  ,kendini ifade etme gibi  alışkanlıkların  kazanılmasına  dikkat  edilecek.Kimya  zümresi  ile  özellikle  9.sınıflarda  paralellik  arz  eden  konuların aynı anda  işlenmesine  özen  gösterilecektir. 

     Belli aralıklarla zümre öğretmenleri ile bir araya gelerek eksiklikler tespit edilip başarı durumu değerlendirilecektir. Bu bağlamdada gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.          

10- Orta  öğretim kurumları  arasında  her yıl  yapılan  çeşitli  proje  yarışmalarına  katılım  sağlanması amacıyla 

   Gerekli  tedbirler alınacak.Öğrencilere  projeleri  konusunda   rehberlik  ve  öncülük yapılacak.Onların  butür   

   yarışmalara  katılmasına önayak  olunacak.

          Ders ortamında öğrencileri araştırmaya  sevk edecek deney-gözlem ve proje  türü etkinlikler  yapılmasına      

   karar verildi.

       ………………………   ,öğrencilerin  fizik dersine  olan ilgilerini  artırmak için günlük  bilimsel  gelişme ,ilginç olaylar,ilginç deneyler  gibi  çeşitli  çalışmaların  öğrenciler  tarafından  takip edilmesini  sağlamak  gerektiğini  vurguladı.Elde  elde  edilen  bilgiler  doğrultusunda  sınıflarda  yada okul  koridorlarında bulunan panolara bunların  yayımlanması gerektiği vurgulandı.İmkanlar içerisinde her sınıfta yada okuldaki  müsait  bir  yere bilim  panosu  kurulmasına karar  verildi.

11.Deneylerin yıllık planlar doğrultusunda mümkün olduğunca yapılmasına gayret gösterilmesi ve yapılan deneylerin sınıf ders defterlerine ayrıntılı bir şekilde işlenmesine, öğrencilerinde ayrı bir deney defteri veya ders defterlerinin arka sayfalarına yazdırılmasına karar verildi.

12. İlçe zümre toplantısında alınan kararlar gereğince 2 yazılı ve 2şer sözlü notunun verilmesine karar verildi.Yapılacak sınavlarda gerekli olan sorular gerekirse zümre öğretmenlerinin oluşturacağı soru havuzundan temin edilmesi , geçmiş senelerdeki soruların havuza aktarılarak soru bankası oluşturulmasına karar verildi.Gereekirse normal ve Anadolu kısmındaki seviyelerin karşılaştırılması açısından ortak soruların hazırlanmasına karar verildi.

13.  Müfredat proğramına uygun olarak işlenen konuların ve yapılan deneylerin ders defterlerine açık bir şekilde yazılması gerektiği vurgulandı. İşlenen konuların sınıf ders defterlerine yazılmasına ve boş bırakılmamasına özen gösterilmesi istendi.

 

14-Dilek ve temennilere geçildi .Fizik grubu öğretmenleri olarak alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile bu toplantıların resmi olanı dışında her an yapılabilir olması ve bu şekilde başarının daha da artacağı tartışmasız kabul edildi .İyi dileklerle toplantı başkan  tarafından sona erdirildi.

 

 

 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

 

………………………                                                                                       ………………………

FİZİK ÖĞRT.                                                                                                    FİZİK ÖĞRT.

 

 

 

 UYGUNDUR

…………………………..

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?