İpek yolunda Türkler doğru yanlış etkinliği ve cevapları 6. Sınıf

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İpek Yolunda Türkler Soru-Cevap Çalışma Kağıdı

 1. Tarihte bilinen İlk Türk devleti hangisidir? Bilinen ilk Türk hükümdarı kimdir?

Cevap: Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti’dir. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’dır.

 

 1. Asya Hun Devleti nerede kurulmuştur?

Cevap: Orta Asya’nın doğusunda Orhun ve Selenga ırmakları çevresinde kurulmuştur.

 

 1. Türklerin İlk ana yurdu neresidir?

Cevap: Türklerin ana yurdu Orta Asya (Türkistandır.) Orta Asya; Asya Kıtası’nın ortasında yer alan, doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık dağlan ile çevrili alandır. Türklerin ilk ana yurdunun Ural – Altay Dağlan ve Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu kabul edilir.

 

 1. Türklerin ana yurtlarından göç etmelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap: Göçlerin nedenleri; kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi, nüfusun artması, tarım alan­larının daralması, otlakların azalması, Türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri, Orta Asya’ya yönelik yabancı kavimlerin baskıları nedeniyle Türklerin yeni yurtlar edinmek istemeleridir.

 

 1. Türklerin uzak yerlere göç etmelerini kolaylaştıran etkenler nelerdir?

Cevap: Atı evcilleştiren ilk millet olan Türkler, at arabalarının yardımıyla bu göçleri kolaylıkla yapmışlardır. Türklerin hayvancılıkla uğraşmaları ve konar – göçer yaşamaları da Türk göçleri­ni kolaylaştırmıştır.

 

 1. Türkler tarih boyunca nerelere göç etmişlerdir?

Cevap: Türkler MÖ 2000’li yıllardan başlayarak MS 11. yüzyıla kadar Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.

 

 1. Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemi hangi hükümdar zamanıdır? Cevap: Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemi Mete Han zamanıdır.

 

 1. Asya Hunları en fazla hangi devletle mücadele etmişlerdir?

Cevap: Asya Hunları en fazla Çin ile mücadele etmişlerdir.

 

 1. Hunlar ilk dönemlerinde nerelerde yaşamışlardır?

Cevap: Hunlar ilk dönemlerinde Orhun ve Selenga ırmaktan ile Ötüken ve Ordos bölgesinde yaşamışlardır.

 1. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştıran etken nedir?

Cevap: Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılmaları, Türk tarihinin bir bütün otarak incelenmesini engellemiştir.

 

 1. Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sonuçları nelerdir?

Cevap: Türk göçlerinin sonucunda

 1. Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
 2. Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
 3. Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
 4. Batıya giden Türkler. Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.

 

 1. Türkler ile Çinliler arasında sürekli egemenlik mücadelesine neden olan ticaret yolunun adı nedir?

Cevap: İpek Yolu’dur.

 

 1. Düzenli Türk ordusunun kurucusu kimdir?

Cevap: Düzenli Türk ordusunun kurucusu Mete Han’dır. Mete Han onlu sisteme göre son derece disiplinli ve kuvvetli bir ordu kurmuştur.

 

 1. Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir? Cevap: Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı Mete Han’dır.

 

 1. Türklerin ilk yurtlarının bozkırlarla kaplı olması onların hayatını nasıl etkilemiştir?

Cevap: İlk yurdun bozkırlarla kaplı olması Türklerin genelde göçebe bir yaşam sürmelerine ve hayvancılıkla uğraşmalarına neden olmuştur.

 

 1. Uygur Devleti nerede kurulmuştur?

Cevap: Orta Asya’da kurulmuştur.

 

 1. Uygur Devleti kim tarafından kurulmuştur?

Cevap: 745 yılında Kutluk Bilge Kül tarafından kurulmuştur.

 

 1. Yerleşik yaşama ilk olarak geçen Türk kavmi hangisidir?

Cevap; Uygurlardır.

 

 1. Uygurlar hangi dinleri benimsemişlerdir?

Cevap: Uygurlar Maniheizm, Budizm ve İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

 

 1. İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden hangisi uygarlık açısından daha ileridir?

Cevap: Uygurlar, uygarlık açısından diğer Türk devletlerinden daha ileriydiler. ‘

 

 1. Bugünkü matbaanın ilkel hâlini ilk olarak hangi Türk kavmi kullanmıştır?

Cevap:Matbaayı ilk olarak kullanan Türk kavmi Uygurlardır.

 

 1. Türk tarihinin ilk dönemlerine ait bilgilerin genellikle yabancı kaynaklardan öğrenilebilmesinin nedeni nedir?

Cevap: Türklerde yazı kültürünün fazla gelişmemişidir.

 

 1. Türklere ait günümüze ulaşan en eski yazılı belge hangi devlet dönemine aittir?

Cevap: Türklere ait en eski yazılı belge Göktürk Devleti dönemine aittir.

 

 1. İlk Türk ordusunun kurucusu olarak bilinen Türk hükümdarı kimdir?

Cevap: Mete Han’dır.

 

 1. Orhun Yazıtları hangi Türk devleti zamanını anlatır?

Cevap: Göktürkler dönemini anlatır,

 

 1. 26. Türk adını ilk kez siyasal ad olarak kullanan Türk devleti hangisidir?

Cevap: Türk adını ilk kez siyasal ad olarak kullanan Türk devleti. Göktürk Devleti’dir.

 

 1. Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir?

Cevap: Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti’ne aittir.

 

 1. Orhun Yazıtları kimler adına dikilmiştir?

Cevap:  Bilge Kağan, Kül Tiğin ve Tonyukuk adına dikilmiştir. 29. Türkler

 

 

 1. İslamiyet’ten önceki dönemlerde hangi dinlere inanmışlardır?

Cevap: Türkler İslamiyet öncesinde Budizm, Maniheizm, Taoizm ve Gök Tanrı dinine inanmışlardır.

 

 1. İslamiyet’ten önceki Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilirdi?

Cevap: Kurultay adı verilirdi.

 

 1. Göktürkler dönemine kadar Türk tarihi hakkında yeterli bilgiler alınamamasının temel nedeni nedir?

Cevap: Türklere ait yazılı belgelerin olmamasıdır.

 

32, Türklerin geliştirdikleri ve tüm dünyada yaygınlaştırdıkları el sanatları hangileridir?

Cevap: Dokumacılık, demircilik ve dericilik Türklerin geliştirdikleri ve tüm dünyada yaygın­laştırdıktan el sanatlarındandır.

 

 1. İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde ülkeyi yöneten hükümdar hangi unvanları kullanırdı?

Cevap: Türk hükümdarları kağan, hakan, han, ilteber, ilteriş ve idikut gibi unvanları kullan­mışlardır.

 

 1. İslamiyet’ten önceki Türklere ait Ergenekon Destanı hangi devlete aittir?

Cevap: Ergenekon Destanı, Göktürk Devleti’ne aittir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?