İpek yolunda Türkler testi ve cevapları 6. Sınıf

İpek yolunda Türkler testi ve cevapları 6. Sınıf

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

. SINIF İPEK YOLUNDA TÜRKLER

 

İLK TÜRK DEVLETLERİ

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
 2. Boy ve kabileler halinde yaşamaları
 3. Mimarinin gelişme olanağı bulamaması
 4. Temel geçim kaynaklarının tarım olması
 5. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

 

 1. I. Kutluğ Bilge Kül tarafından kurulmuştur.
 2. Orta Asya’ da ileri bir medeniyet meydana getirmişlerdir.

III. Devlet merkezi Karabalgasun (Ordubalık) şehridir.

 1. Şehircilik ve ticarette diğer Türk devletlerine göre daha çok gelişmiştir.

Yukarıdaki bilgiler hangi Türk devletine aittir?

 1. A) Göktürk B) Hun
 2. C) Uygur D) Avar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde görülen hukuksal yapıyla ilgili değildir?
 2. Hakanlar, töre adı verilen hukuk kurallarına bağlı kalmışlardır.
 3. Gerektiğinde idam cezası uygulanmıştır.
 4. Hukuk kurallarının ortaya çıkmasında hakan, kurultay ve gelenekler etkili olmuştur.
 5. Yazılı hukuk anlayışı gelişmiştir.

 

 1. İlk Türk devletlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 2. Devlet örgütlenmesinin askeri yapıya dayanması
 3. Topluluğun çoğunluğunun göçebe hayvancılıkla geçinmesi
 4. Taht kavgaları nedeniyle kısa ömürlü olmaları
 5. Dinsel inanışlarının yönetimde etkili olmaları

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun, Göktürk ve Uygur devletlerinin ortak özelliklerindendir?
 2. A) Şaman inancının resmi din olarak belirlenmesi
 3. B) Ülke topraklarının hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
 4. C) Yerleşik yaşam kültürünün benimsenmesi
 5. D) Üç devletin de Çinliler tarafından yıkılması

 

 

 

 1. I. Büyüklerin, öldükten sonra da aileyi koruduğuna inanılırdı.
 2. Gök-Tanrı dini ve inancı vardı.

III. İbadetlerini tapınaklarda yaparlardı.

 1. Ölen kişiler için “ Yuğ” denilen törenler yaparlardı.

Yukarıdaki din ve inanışların hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde görülmez?

 1. A) I
 2. B) II
 3. C) III
 4. D) IV

 

 

İSLAM TARİHİ

(İSLAMİYETTEN ÖNCE ARAP YARIMADASI)

 

 1. İslamiyet’ten önce de, Arapların bir çoğu ve Arap kabileleri Mekke’ye gelerek Kabe’yi ziyaret eder ve putlarına kurban keserlerdi.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) İslamiyet Hz.Muhammed tarafından insanlığa bildirilmiştir.
 2. B) Kabe, islamiyetten önce de kutsal sayılmıştır.
 3. C) İslamiyetten önce Mekkeliler putlara tapmışlardır.
 4. D) Putperestler de ibadetlerinde kurban kesmişlerdir.

 

 

 

 

 

HZ.MUHAMMED DEVRİ

 

 

 

 1. Hz. Muhammed, insanları eşit kabul eden, köleliğe karşı olan paylaşmayı esas alan İslam dinini yaymaya başlayınca, en büyük tepki Putperest Mekkelilerden gelmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Mekke’nin önemli bir kent olması
 2. B) İslam dininin Hz.Muhammed tarafından bildirilmesi.
 3. C) Putperestliğin köleci toplum yapısını esas alması.
 4. D) İslam dininin geç yayılması.

 

 

 

 

 1. Bedir Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:
 2. Şam ticaret yolunun bir kısmı güvenlik altına alındı.
 3. Medine’deki Yahudiler’in bir kısmı Medine’den çıkarıldı.

III.  Ele geçirilen esirlerden her biri, on müslümana okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı.

Bu bilgilerden hangisi ya da hangileri İslamiyetin eğitime verdiği önemi gösterir?

 1. A) I ve II B)  II ve III
 2. C) Yalnız III D)  I, II ve III

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
 2. A) Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanmassı
 3. B) Mekke’nin Müslümanların eline geçmesi
 4. C) Hayber Kalesi’nin fethedilmesi
 5. D) Suriye ve Filistin’in alınması

 

 

 

 1. Hz.Muhammed’in ölümünden sonra onun yerine geçip İslam Devleti’nin din ve devlet başkanı, İslam aleminin baş imamı ve başkomutan olan kişiye “Halife” denmiştir.

Bu bilgiye göre, Halife seçilen kişi,

 1. Ordu Başkomutanı
 2. Peygamberlik

III.  Baş İmam

görevlerinden hangilerini yürütebilir?

 1. A) Yalnız I B)   I ve II
 2. C) I ve III D)  II ve III

 

 1. İslam dinine çağrının ilk dönemlerinde Mekkeli Müslümanların bir kısmı, gördükleri işkenceler üzerine hangi ülkeye göç etmek zorunda kalmışlardır?
 2. A) Afganistan B) Habeşistan
 3. C) Hindistan D) Pakistan

 

 

 1. I. Uhut Savaşı
 2. Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti

III.  Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelmesi

 1. Hudeybiye Barışı’nın yapılması

Yukarıdaki olayların, oluş tarihlerine göre sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 1. A) II – IV- III- I B)  II- III- I- IV
 2. C) III- II- I- IV D)  III- IV- II- I

 

 

 1. İlk İslam Devleti’nin temelleri aşağıdaki olayların hangisi sonucunda atılmıştır?
 2. A) Bedir Savaşı B) Hicret
 3. C) Hendek Savaşı D) Uhut Savaşı

 

 

 

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

 

 1. İslam tarihinde, Dört Halife Dönemi Cumhuriyet Devri olarak tanımlanmaktadır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi böyle bir tanımlamaya yol açmıştır?

 

 1. A) Halifelerin seçimle göreve gelmesi
 2. B) Halifelerin eşitliği savunması
 3. C) Putperestliğin yasaklanması
 4. D) Ganimetlerin savaşa katılan Müslümanlar arasında paylaştırılması

 

 

 

 

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARAP YARIMADASI

 

 1. İslamiyet’e göre kutsal sayılan Mekke İslamiyet’ten önce de Arabistan Yarımadası’nda önemli bir merkezdi.

Bunda Mekke şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha etkili olmuştur?

 

 1. A) Ticari öneme sahip olması
 2. B) Verimli tarım topraklarının bulunması
 3. C) Kabe’nin burada yer alması
 4. D) İklim koşullarının elverişli olması

 

 

 

 

HZ.MUHAMMED DÖNEMİ

 

 

 1. Hendek Savaşı’ndan (627) sonra Mekkelilerin ve Hayber Yahudileri’nin, Müslümanlara hücumu kendilerini savunmayı ve korumayı düşünmeleri, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
 2. A) Müslümanlarla, Mekkelilerin mücadeleden vazgeçtiklerinin
 3. B) Müslümanların tüm arap kabilelerinin desteğini aldıklarının
 4. C) Mekkelilerin askeri ve ekonomik yönden zayıfladıklarının
 5. D) Müslümanların çekinilecek bir güç haline geldiklerinin

 

 1. Hz.Muhammed İslamiyeti yaymaya başladığında Mekkelilerin tepkisi ile karşılaştı. Buna karşılık Medine halkı ona ilgi duyuyordu. Medineliler, kentlerinde yaşayan Museviler ve Hanifler yolu ile tek Tanrı düşüncesinden haberdardılar.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

 

 1. A) Medinelilerin Hz.Muhammed’in çağrısına uyup İslamiyet’i kabul etmelerine
 2. B) Mekkeliler ile beraber Hz.Muhammed’e karşı işbirliği etmelerine
 3. C) Hz.Muhammed’i ve Müslümanları kentlerine davet etmelerine
 4. D) Medine’de İslam Devleti’nin temellerinin atılmasına

 

 

 

 

 1. Müslümanları 622 yılında kentlerinden çıkaran Mekkelilerin, 628 yılında onlarla Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

 1. A) Müslümanların Mekkelilerin himayesine girdiğinin
 2. B) Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanıdığını
 3. C) Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki savaşların sona erdiğinin
 4. D) Mekkelilerin askeri güçlerinin Müslümanlardan az olduğunu

,

 

 

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

 

 1. Hz.Ebubekir Kuran’ı kitap haline getirmiştir. Yalancı peygamberlerle ve zekat vermeyenlerle savaşmıştır.

Bu bilgilere dayanarak Hz.Ebubekir’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

 1. A) İslam Devleti’nin sınırlarını genişletmeyi
 2. B) Müslümanlar arasındaki birliği sağlamayı
 3. C) Arabistan’a İslamiyeti yaymayı
 4. D) İslam dininin özünü korumayı

 

CEVAP ANAHTARI

 

1- C                 2- C               3- D

4- D                 5- B               6- C

7- A                 8- C               9- C

10- D               11- C             12- B

13- C               14- B              15- A

16- C               17- D              18- B

19- B                20- D

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?