Lise Din Kültürü Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI …………………………. LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

2. DÖNEM  ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR:

 

Toplantı tarihi            : 16.02.2013

Toplantı saati             : 11 00

Toplantı yeri              : Öğretmenler odası

Toplantı No               :  3

Toplantıya katılanlar :…………………..(Din Kült.Öğret.),………………….. (Mob fek. Öğret.)

…………………..(Fizik Öğret.),…………………..(Tar.Öğret.)

GÜNDEM :                                                                                                    1-  Açılış ,yoklama,

2-  Zümre başkanının seçimi,

3 – 2012-2013 öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının  değerlendirmesi,                                                                                                                         4-  Türk  Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel  İlkelerinin okunması,

5-  Öğrencilerin disiplin ve ders durumları ve başarıyı artırıcı tedbirleri,

6 – Sene başında alınan kararların  uygulanışı,alınacak yeni kararlar,

7 – Atatürk ilke ve inkılapları yönergesinin incelenmesi,

8-  Yıllık planların hazırlanmasında uygulanacak esaslar;

a)Yıllık planların  içeriği,

b)Yazılı sınavlar ve özellikleri,sözlü sınavlar,

c)Atatürkçülük ile ilgili konuların  2488 T.D. den ders konularına aktarılması,

d)Öğretim metot ve teknikleri,

9-      1. Kanaat dönemi M.E. Bakanlık müfettişleri Genel ve ders denetiminin değerlendirmesi,,

10- Değerlendirme yöntemleri;

11- Sınıf  geçme ve sınav yönetmeliğinin incelenmesi,

12- Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

13- Zümreler arası ilişkilerin sağlanması,zümre kararlarının sürekli takip ve değerlendirilmesi,

14- Başarıyı artırıcı tedbirler,

15- Dilek ve temenniler.

GÖRÜŞMELER:

GÜNDEM – 1

Toplantıya tüm üyeler katılmıştır.

GÜNDEM – 2

Zümre başkanı  seçimi açık oyla ,yapılarak oy birliği ile zümre başkanlığına ………………….. seçilmiştir. Zümre başkanı ………………….. ’ ın  ikinci. kanaat döneminin başarılı,verimli ve huzur içerisinde geçmesi temennisiyle toplantının diğer gündem maddelerine geçilmiştir.

GÜNDEM –3

2012-2013 öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu kararları  ………………….. tarafından okundu,alınan kararların olumlu olduğu,yeni alınacak kararlara titizlikle uyulması kararlaştırıldı.

GÜNDEM — 4

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri okunmuş, öğretim yılı süresince  ve alınan  kararlarda bu ilkeleri gerçekleştirici kararlar uygulanacaktır.

Türk Milli Eğitiminin gerçek amacının,birey ve vatandaş yetiştirmek olduğu buna paralel olarak,demokratik,laik ve insan haklarına saygılı iyi vatandaşlar yetiştirmek olduğu …………………..  tarafından belirtildi.

GÜNDEM — 5

Okulumuzda  1. dönemde  önemli bir disiplin durumu  meydana gelmemiştir. Fakat Türkiye genelinde okullarda şiddet ve uyuşturucu artış göstermektedir .Öğrencilerin bu tür kötü alışkanlıklara yönelmemeleri konusunda okul veli ve öğrenci işbirliğine gidilerek  bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı. Öğrencilerin okul Külüp faaliyetlerinde daha çok katılımcı görevlerinde olmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerin davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılmaları ve yeni disiplin yönetmeliği konusunda bilgi verilmesi karalaştırıldı.

.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.dönem  başarı durumu  aşağıdaki gibidir:

Başarı :              Başarısızlık:

İncirli Anadolu Lisesi                                                   %  100                % 00,00

İncirli Teknik Lise    “10 Sınıflar                                 %  100                 % 00,00

11. Sınıflar                                %  100                 % 00,00

İncirli Endüstri Meslek Lisesi

9.Sınıflar                                     %  88.71             % 11.29

10-Sınıflar                                    % 100                  % 00,00

11.Sınıflar                                     % 78.72              % 21,28                                                                                                                                        Öğrencilerin genelde başarılı olduğu, başarısız öğrencilerinde  öğrenci , öğretmen , veli ve okul rehber öğretmenleri işbirliği ile  başarılı  olmaları  sağlanacaktır.

GÜNDEM – 6

Sene başında alınan kararların başarı ile uygulandığı 2. dönemde de bunların uygulanmasına   devam edilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilerin zihinsel, kültürel ve ahlaki  yönden gelişmelerine  olumlu katkısı  olan araştırma,algılama,sorgulama,boş zamanlarını değerlendirme,bilgi edinme araçlarından olan okul kütüphanesinden yararlanma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma konularında  tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı. Öğrencilerin inandıkları dini birinci kaynaklar olan  Kur’ an-ı Kerim Mealleri ve hadis kitaplarından öğrenmeleri istenecek,derslerde bu kitaplar öğrencilere gösterilerek tanıtılacak. Yapılacak yeni etkinlikler ile öğrencilerin dikkatleri eğitim ve öğretimin içine çekilecektir. Namaz sure ve dualarını manalarını okumalarını,ezberlerinde olan namaz sure ve dualarını tekrar ederek hatırlamaları etkinliğini yapmaları istenecek. Dini hikaye ve romanları okumaları tavsiye edilecek. Öğrencilerin de bireysel ve grup halinde sosyal ve kültürel alanda  yeni etkinlikler üretmeleri ve bu etkinliklerde görev almaları teşvik edilecektir. Kulüp faaliyetleri çerçevesinde Ankara’da  düzenlenen  sosyal ve sportif etkinlikleri izlemeleri ,Tarihi ve turistik yerleri,cami,han , hamam,türbe gibi yerleri ziyaret etmeleri teşvik edilecektir.

GÜNDEM – 7

Atatürk ilke ve inkılapları yönergesi 2212 T.D.den okunarak derslerin işlenmesinde

bu ilke ve inkılaplara  dikkat ederek derslerin işleneceği ,konular işlendikçe ders defterlerine de konuların yazılması kararlaştırıldı.

GÜNDEM–8

Yıllık planların hazırlanmasında;

a) 2571 sayılı T.D. deki müfredat programları her sınıf için ayrı   hazırlanmıştır.

2488 sayılı  T.D. deki Atatürkçülük ile ilgili konular belirtilen yerlerde planlara yazılmıştır. Ancak genel denetimde Atatürkçülük ile ilgili konuların ders konu ve amaçları bölümünde de yazılması   istenmiştir. Bu doğrultuda yıllık planlar üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırılmıştır.

b)Bu dönemde iki yazılı ve iki sözlü notu verilecektir.,Yazılı sınavlar öğrencilere bilgi verici mahiyette kısa cevaplı sorular şeklinde hazırlanacaktır. İkinci sınav ortak sınav olarak yapılacaktır. Sorular test halinde  hazırlanacaktır. Sözlü notları öğrencilere ders işlenirken derse katılımları ,sorulan sorulara cevap verdiklerinde hemen verilerek öğrenciler teşvik edilecektir. Öğrencilerin ders içinde ve okulda göstermiş oldukları  etkinlikler,performans ve çalışmalarda sözlü notu olarak değerlendirilecektir.

c)Atatürkçülük ile ilgili konular 2488 T.D. den ders konularına göre yıllık planlarda   belirtildiği gibi işlenmektedir.

d)Konulara göre öğretim metot ve teknikleri olarak anlatım,soru cevap, okuma , yazdırma, değerlendirme ve öğrencilerin ders işlenmesine katkı yapacak şekilde işlenecektir.

GÜNDEM–9

Birinci kanaat dönemi Milli Eğitim  Bakanlık müfettişleri  genel denetiminin değerlendirmesi:

 Yapılan denetimlerde Öğrenci merkezli ders işlenmesi,öğrencilerin derslere katılımını sağlayacak

etkinliklerin belirlenerek öğrencilerin eğitimin içine girmesinin sağlanması istenmektedir .

1-Bu  doğrultuda okuma alışkanlığı kazandırmak için konular ile ilgili kaynak kitaplar ,Dini hikaye ve romanları tavsiye edilerek,bunları okuyup okumadıklarının takip edilmesi kararlaştırıldı. kitapları okudukları belirlenen öğrenciler sözlü notu ile ödüllendirilecektir.

2-Derslere hazırlanmaları sağlanacak, planlı bir şekilde  dersleri onların da katılmaları ve anlatmaları sağlanarak onlarında düşünmeye ve kendi görüşlerini ifade etmelerine fırsat verilecektir.

3-Derslerde öğrencilerin soru sormalarına her zaman fırsat verilerek,konu ile ilgili bilgilendirilecektir.

4-Okul kütüphanesinde dinler tarihi,din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatını ilgilendiren kitapların sayılarının artırılması için gayret sarf edilecektir.Diyanet İşleri  Başkanlığı ve Diyanet vakfı ile irtibata geçilerek kaynak kitapların okul kütüphanesine kazandırılması sağlanacaktır. Öğrencilerin okul kütüphanesinden faydalanmaları sağlanacaktır.

5-Belli konularda performans ödevleri vererek araştıran bireyler olmaları sağlanacaktır.

6- 2. Ödev olarak dersimizden ,ödev almak isteyen öğrencilere ödevler verilecek,çalışmaları sözlü notu olarak değerlendirilecek.

Ders denetiminde,Yılık planlarda belirtilen Atatürkçülük ile ilgili konuların, Atatürkçülük bölümü dışında, Konular arasında da yazılması gerektiği  belirtilmiş,yıllık plan üzerinde gerekli açıklamalar ve düzenlemeler yapılmıştır.

GÜNDEM–10

Değerlendirme yöntemleri;

Bu dönemde iki sözlü notu verilecek. Her kanaat döneminde iki yazılı sınav yapılacak,

Bu dönemde bir yazılının ortak sınav  yapılması gerektiğinden , Yazılının ortak sınav yapılması kararlaştırılmıştır.  2. Dönem 1. Yazılı Nisan ayı 1. Haftası,2. Yazılı Ortak sınav planına göre ayrıca belirlenecektir

GÜNDEM –11

Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği ve yapılan yeni değişiklikler incelenmiştir. Uygulamada bu değişiklikler dikkate alınarak öğrencilere de bilgi verilecektir.

GÜNDEM –12

Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin incelemesi yapılmıştır. Yıllık ödevler Kasım ayı 2. Haftası öğrencilere verilen ödevler, Nisan ayının son haftası Cuma akşamına kadar toplanacaktır. Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ,değerlendirme esasları ve ödev konuları  ödev zümresinde belirtil -diği  gibi değerlendirilecektir. Öğrencilerin derslere katılımını artırmak için araştırmaya yönelik performans ödevleri verilecek ,yapılan çalışmalar not ile değerlendirilecektir.

GÜNDEM  – 13

Derslerin işlenmesinde bazı konuların daha iyi anlaşılması için Tarih,Edebiyat,Fizik,Biyoloji, T.C. İnkılap Tarihi,Felsefe dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Zümre toplantısında alınan kararlar sürekli takip edilecek , aksayan tarafları ve alınacak yeni kararlar yeni bir zümre düzen- lenerek aksayan yönlerin düzeltilmesi sağlanacaktır.

GÜNDEM –14

Başarıyı artırmak için öncelikli olarak öğrenci merkezli eğitim teknik ve metotlarının kullanıl- ması kararlaştırıldı. Başarıyı artırıcı tedbirler olarak öğrencilerin okuma alışkanlığını artırıcı çalışmalar yapılmasının , okul kütüphanesi ve ilimizdeki ,ilçemizdeki kütüphanelerin öğrencilere tanıtılmasının önemi …………………..  tarafından belirtildi

Öğretmenlik mesleğinin,öğrenciyi her yönü ile takip ve ona rehberlik etmekten geçtiği,başarısız ve problemli öğrencilerle olan ilişkilerimizde atölye ,sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni ile ilişki kurarak başarısızlığın giderilebileceği ………………….. tarafından belirtildi. Öğrencilere ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi verilmesi,sınavlarda zamanı iyi kullanma yöntemleri konularında da bilgi verilmesi gerektiğini  …………………..  belirtti. Öğrencilerin kitap ve defterlerini düzenli olarak okula getirmelerinin takip edilmesinin ,öğrencilerin dersi dikkatli dinlemeleri  ve derse katılarak daha iyi öğrenebileceklerini, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Din öğretiminde yeni yaklaşımlar konulu öğretme ve öğrenme konulularındaki bilgiler ve uygulamalardan istifade ederek derslerin işlenmesinin daha faydalı olacağı …………………..  tarafından belirtildi.  Devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık nedenleri  araştırılarak idare,öğretmen, veli ve rehber öğretmen işbirliğinin yapılarak öğrencilerin okula devam etmelerinin başarıyı artıracağı kararlaştırıldı.

GÜNDEM –15

Toplantı zümre başkanı …………………..’ nın yeni eğitim ve öğretim yılının huzurlu ve başarılı geçmesi dilek ve temennisi ile sona erdi.

Zümre Başkanı                 Üye                    Üye                              ÜYE

…………………..             …………………..

Din Kült. Ve Ahl.              Tarih Öğret.

16,02.2013

UYGUNDUR

…………………..

Okul  Müdürü

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?