Lise İngilizce Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012-2013

ÖĞRETİM YILI

II. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ

 ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Yer : …………………… Lisesi Müdür Odası

Tarih: 13.02.2013

Toplantıya Katılanlar: …………………….  (Okul Müdürü )

……………………. (İngilizce Öğretmeni)

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun incelenmesi
 3. Atatürk İlke ve İnkılaplarına derslerde yer verilmesi
 4. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi
 5. Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin incelenmesi
 6. İngilizce dersinin müfredatının incelenmesi
 7. Yıllık planlar
 8. Günlük planlar
 9. Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi
 10. Ölçme ve değerlendirme
 11. Öğrencilere verilecek yıllık ödevler
 12. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
 13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Zümre öğretmenler toplantısı Okul Müdürü …………………….’ün başkanlığında açılmıştır. Gündem maddelerinin okunmasından sonra görüşmelere geçildi.
 2. A- Atatürk  İnkılaplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültür değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

B- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan , yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

C- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu    kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

 1. İngilizce derslerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına 30 Haziran 1986 tarih ve 2488                                                          sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği ifade edildi. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’nun 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesi kararlaştırıldı. (10 madde: Eğitim sistemimizin her derece ve her türü  ile ilgili ders programlarının  hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılapları ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.)
 2. Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin tamamı okundu. Yönetmeliğin kaldırılan ve değiştirilen maddeleri incelendi. Buna göre öğrencinin doğrudan geçebilmesi için gerekli olan yıl sonu ortalamasının 2.00’dan 2.50’ye çıkarıldığı, ayrıca devamsızlık sayısının da özürsüz 20 günden 10 güne özürlü özürsüz toplam devamsızlığın ise 40 günden 30 güne indirildiği görülmüştür.
 3. İngilizce derslerinin müfredat programlarının yayınlandığı tebliğler dergisinin 2455 – 2470 sayıları okunarak incelendi. Ayrıca T.T.K. Başkanlığının 27.04.19998 /64 Sayılı kararındaki açıklamalar doğrultusunda yıllık ve günlük planların yapılması kararlaştırıldı. 1. Dönem yapılan yıllık planda dönem içersindeki yazılı sınav sayısının 2 olduğu ancak bunun 3 olması gerektiği okul müdürü tarafından hatırlatıldıktan sonra karara bağlandı.
 4. Günlük planlar yıllık planlar doğrultusunda ayrıntılı olarak yapılması gerektiği ifade edildi. Günlük plan hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu:
  1. Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.
  2. Öğretim konularının muhtevası ile etkinliklerin mantıklı olarak sıralanmasına imkan verir.
  3. Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler
  4. Zamanın verimli olarak kullanılmasını sağlar
  5. Yapılan çalışmaları belgelendirir
  6. Değerlendirme için bir temel oluşturur
  7. Dersler ve konular arasında ilişkileri gösterir
  8. Derslerde sürekliliği sağlar

İ.        En uygun yöntem ve teknikleri belirleme imkanı verir

 1. Derslerde uygulanacak yöntemlerin sözlü ve yazılı anlatım, soru cevap ve gerektiğinde araştırma anlatım  teknikleri olabileceği tisbit edildi.
 2. İngilizce dersinden yıllık ödev alan olmadığı görülmüştür.
 3. Gerektiğinde Tarih , Coğrafya , Psikoloji ve Sosyoloji öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.
 4. Toplantı, başkan, Okul Müdürü …………………….’ün , 2012-2013 öğretim yılı 2. Döneminin tüm meslektaşlarına hayırlı olması dilekleri ile son bulmuştur.

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ                                                                                                          ZÜMRE BAŞKANI

     …………………….                                                                                                                                    …………………….

(İngilizce Öğretmeni)                                                                                                                            Okul Müdürü

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?