‘Coğrafya’ Kategorisi

Türkiye’nin yer altı suları ve kaynakları konu anlatımı ve ders notu

Türkiye’nin yer altı suları ve kaynakları indirmek için tıklayınız Bunlar da İlginizi Çekebilir:6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemiz ve Dünya…MEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin2014-2015 İlk Öğrenim Ders Kitapları6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin…7. sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Ülkeler Arası…Kimler ders dışı etkinlik (egzersiz) açabilir?

Türkiye’deki Akarsuların rejim tipleri konu anlatımı ve ders notu

Akarsuların rejim tipleri konu anlatımı ve ders notu indirmek için tıklayınız. Bunlar da İlginizi Çekebilir:6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemiz ve Dünya…MEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin…Meb Merkezi Ortak Sınav Uygulama Kılavuzu2014-2015 İlk Öğrenim Ders Kitapları7. sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Yaşayan Demokrasi…

9. sınıf Coğrafya Ders Notları (Tümü)

9. sınıf Coğrafya Ders Notları (Tümü) İndir Bunlar da İlginizi Çekebilir:2. Dönem Başı Coğrafya ZümresiMEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin2014-2015 İlk Öğrenim Ders KitaplarıKimler ders dışı etkinlik (egzersiz) açabilir?DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARNorm Kadro Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

10. sınıf Coğrafya çalışma kitabı cevapları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< Bunlar da İlginizi Çekebilir:MEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin2014-2015 İlk Öğrenim Ders Kitapları2. Dönem Başı Coğrafya Zümresi2013-2014 Coğrafya sene başı zümre toplantı tutanağı2012-2013 10. sınıf coğrafya 2 .dönem 2. yazılı soruları1. sınıf Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Öğretmen…

Asit Yağmurları Konu Anlatımı

Asit Yağmurları Çeşitli işlemlerde kullanılan fosil yakıtların yakılması havayı kirletmekte ve kükürtdioksit, azotoksit, hidro­karbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Havada bel­li süre asılı kalabilen bu maddeler, hava akımları sıra­sında su buharı ve oksijenle tepkiye girerek sülfürük asit ve nitrik aside (kezzap) dönüşmektedir. Asitli su buharı, bulutlara katılarak onların bir parçası hâline ge­lir. Yağış için gerekli yoğunlaşma […]

Küresel Isınma Nedir? Etkileri Nelerdir?

Küresel Isınma Nedir? insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonucunda, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerindeki sıcaklığın yapay olarak artması sürecine küresel ısınma denir. Küresel ısınmaya Güneş’ten yeryüzüne gelen enerji­nin tekrar uzaya yansımasını engelleyen karbondiok­sit, metan, ozon ve kloroflorkarbon gibi sera gazlarının atmosferdeki oranının artması neden olmaktadır. Söz konusu gazlara sera gazları denmesinin nedeni, […]

Karbon Döngüsüne İnsan Müdahaleleri Ders Notu

KARBON   DÖNGÜSÜNE   İNSAN MÜDAHALELERİ Karbondioksit atmosferi oluşturan su buharı ve diğer birçok gazla birlikte, Dünya’ya sera etkisi yaparak so­ğumasınıönlemekte ve yeryüzünü ortalama 14 °C sı­caklıkta tutmaktadır. Fakat son 150 yıldan beri artan karbondioksit oranı Dünya’nın % 30 oranında ısınma­sına neden olmuştur. Karbon döngüsünü oluşturan çok sayıda sürecin so­runsuz işlemesi, atmosferden büyük miktarlarda alı­nan ve ormanlar, […]

Su Döngüsüne İnsan Etkileri Ders Notu

I. SU DÖNGÜSÜNE İNSAN ETKİLE­Rİ A. TARIMDA   SU   KULLANIMININ SUNDÖNGÜSÜNE ETKİLERİ Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama, tarımsal üreti­mi önemli düzeyde artırmaktadır. Bu amaçla büyük bir bölümü yarı kurak iklim özellikleri gösteren bölgelerde sulama amaçlı büyük yatırımlar gerçekleşmiş ve yapıl­maya devam edilmektedir. Sulama projelerinin yeter­sizliği ve yanlış su yönetimi sonucunda su kayıpları artmaktadır. Böylece hem […]

Atık Maddelerin Geri Dönüşümünün Başlıca Yararları Ders Notu

Atık maddelerin geri dönüşümünün başlıca yararları şunlardır: ﺇ      Doğal kaynakların tükenmesini önlenir. Örneğin, % 100 geri dönüşümle elde edilen 1 ton kâğıt üretimi 17 ağacın kurtulmasına ve yaklaşık 23,5 m3 suyun tasarruf edilmesini sağlar. ﺇ      Ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı azalır. ﺇ      Çevredeki atık madde miktarı azalır. ﺇ      Çevre […]

Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Ders Notu

ATIK TÜRLERİ VE ÇEVREYE ET­KİLERİ A. KATI ATIKLAR Günümüzde şehirleşmenin artmasıyla birlikte özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların bir bölümü organik atıklar oluştururken, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi katı atıklar oluşturmaktadır. Katı atıkların türü şehirlerin ekonomik düzeyine göre […]

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Ders Notları

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri ARTISIYLA EKSİSİYLE TEKNOLOJİ I. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ÇEVRE SO­RUNLARI NELERDİR? Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları bes­lenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gi­dermek için değişik yollar aramaya zorlamıştır. Mevcut Dünya topraklarından daha çok verim elde etmek ve zamanda tasarruf etmek zorunlu hâle gelmiştir. Sanayi Devrimi’nin gerçekleştirilmesiyle başlayan ma­kineleşme […]

Enerji Kaynaklarının Kullanımı İle Ortaya Çıkan Sorunlar Ders Notu

Enerji Kaynaklarının Kullanımı İle Ortaya Çıkan Sorunlar Ders Notu KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR A. KAYNAKLARIN ÇEVREYE ETKİSİ 1. Termik Santrallerin Neden Olduğu Çev­resel Sorunlar Farklı enerji kaynakları kullanılarak elektrik elde edilen termik santrallerden çevresel etkisi en fazla olanların başında kömürle çalışan santraller gelmektedir. Bu santrallerde kömürün yanması ile açığa çıkan karbon oksitler, azot […]

Enerji Kaynakları ve Çeşitleri Konu Anlatımı ve Ders Notu

ENERJİ KAYNAKLAR A. DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ MI? Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve teknolo­jideki gelişmelerle birlikte doğal kaynakların tüketimi de hızlanmaktadır. Ancak doğal kaynaklar sınırsız bir potansiyel sahip değildir. Özellikle sanayi için gerekli olan ham madde kaynakları niteliğindeki ormanlar, madenler ve enerji kaynakları rezervleri sınırlı olan tükenebilir nitelikteki kaynaklardır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olan […]

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Konu Anlatımı ve Ders Notu

ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal kaynakların kullanımının çevreye verdiği olum­suz etkilerin artmasında arazi kullanımındaki yanlışlık­ların önemi büyüktür. Plansız arazi kullanımının; top­rakların erozyona uğraması, buna bağlı olarak sel ve taşkınların oluşması, taşınan toprakların verimli arazi­leri, barajları, limanları doldurması, verimli toprakların çoraklaşması, kırsal kesimden kentlere göçlerin art­ması gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri vardır. Bu durum […]

Yer Altı Sularının Kullanılmasının Çevresel Sonuçları Ders Notu

YER ALTI SUYUNUN KULLANILMA­SININ ÇEVRESEL SONUÇLARI Tarihin başlangıcından bugüne kadarki bir çok mede­niyetin kurulma ve tarihten silinmesinde suya olan ya­kınlık ve bağımlılığın büyük etkisi olmuştur. Ülkelerin doğal zenginliği olan suya olan ihtiyaç arttıkça, gittik­çe daha stratejik bir kaynak olmaya başlayan tatlı su kaynaklarının korunarak, verimli ve planlı kullanımı da­ha önemli bir hâle gelmiştir. Dünya nın […]

Ormanların Tahribatının Yol Açtığı Etkiler Ders Notu

ORMANLARIN  TAHRİBATININ  YOL AÇTIĞI ETKİLER Ormanlar sağladıkları yararlar düşünüldüğünde Dünya’nın en kıymetli biyolojik hazineleridir. Karbondioksit tüketerek oksijen üretmeleriyle oksijen ve karbon dön­gülerine katkıda bulunmaları, birçok canlı türünü ba­rındırmaları ve insanların yaşamı için gerekli olan çeşit­li ihtiyaçlarını karşıladığı doğal zenginliklerdir. Yeryüzü­nün yaklaşık 1/4’ü ormanlarla kaplıdır. Ancak ormanla­rın dağılışı iklim koşullarına farklılık göstermektedir. Dünya’daki en önemli orman […]

Doğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı ve Barajların Yapılmasının Nedenleri

DOĞAL   KAYNAKLARIN   KUL­LANIMINDA ÇEVRE DUYARLILIĞI insan yaşadığıçevreyi ihtiyaçları doğrultusunda şekil­lendirir. Doğal çevredeki olanaklar ve doğal kaynakla­rın potansiyeli bu şekillendirmede önemli bir etkendir. Akarsular üzerine yapılan barajlar ve deniz kıyılarının doldurulmasıyla kazanılan topraklar insanların doğal çevrede oluşturduğu değişikliklerden bazılarıdır. Bu değişmeler insanlara yarar sağlasa da çevre duyarlılı­ğından uzak bir yaklaşımla yapıldığında çevre sorun­larına yol açmaktadır. Örneğin, […]

Doğal Kaynakların Kullanımına Örnekler

II. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANI­MINA ÖRNEKLER İlk insan yerleşimleri deltalar, taşkın ovaları, göl ve akarsu kıyıları gibi sulak alanlarda kurulmuştur. Birçok uygarlık binlerce yıl sulak alanlarla iç içe yaşamışlar, her yıl yenilenen verimli taşkın ovalarında tarım ve hay­vancılık yapmışlar, sazından, balığına ve kuşuna sulak alanların sağladığı olanaklarla büyük medeniyetler kurmuşlardır. Sonraki süreçte gelişen teknoloji ile bir­likte […]

Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler

I. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANI­MINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖR­LER A.  DOĞAL KAYNAĞIN POTANSİYELİ İnsanların doğal kaynaklardan faydalanmasında bu kaynakların potansiyeli önemli bir etkendir. Doğal kay­nağın potansiyelini ise rezervi ve verimliliği belirler. Ör­neğin, bir madenin işletmeye açılabilmesinde, rezervi­nin uzun yıllar işletilebilir olması durumunda, o maden yatağı ekonomik değer kazanır. B.   KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNO­LOJİLER insanlığın ilk tarihinin ilk […]

2012-2013 9. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< Bunlar da İlginizi Çekebilir:MEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin2. Dönem Başı Coğrafya Zümresi2012-2013 10. sınıf coğrafya 2 .dönem 2. yazılı soruları2012-2013 9. sınıf coğrafya 2 .dönem 2. yazılı soruları2013-2014 Coğrafya sene başı zümre toplantı tutanağıUzmanları LYS-4’ü Değerlendirdi

Doğal Kaynakların Kullanımı

DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI İnsanın yaşamını sürdürmek için doğal kaynakları kul­lanır ve tüketir. Doğal dengeye bağlı olarak kaynakla­rın normal biçimde kullanılması sorunsuz ve düzenli bir çevrenin oluşmasına ve varlığını sürdürmeye yara­yacaktır. İnsanlar kendi yapay çevrelerini oluştururken kaynakları dengesizce kullanmıştır. Kaynakların sınır­sız olduğu düşünülmüştür. Doğal denge bozulmuş ya-paylaşmıştır. Bu da çevre sorunlarında artışa meydan vermiştir. Yapılan araştırmalar […]

Dünyadaki Ulusal Parklar

ULUSAL PARKLAR Dünya nüfusundaki hızlı nüfus artışının doğal çevre üzerindeki tehditlerinin artması, insanları turizme cazi­be olan bölgeleri kurtarmaya yönelik çalışmalar yap­maya zorlamıştır. Birleşmiş Milletler’in alt kuruluşların­dan biri olan UNESCO örgütünün desteğinde 1948 yı­lından itibaren koruma alanları oluşturulmaya başlan­mıştır. Çeşitli doğal güzelliklerin, şehir kalıntılarının, ta­rihi eserlerin bulunduğu bölgeler kamulaştırılarak ko­rumaya alınmış ve böylece ulusal (millî) parklar […]

Dünyanın Yedi Harikası

DUNYA’NIN YEDİ HARİKASI Dünya’nın yedi harikası, MÖ 2. yüzyılda yaşamış yazar Sidonlu Antipatros’un sıralamasına göre Antik Çağ’da Dünya’nın en ünlü eserleridir. Bunları sırasıyla şöyle­dir: 1. Piramitler 2.Babil’in Asma Bahçeleri Bugünkü Irak’ın güneyinde bulunan Babil ülkesinde Kraliçe Samruramat’ın ya da Kral II. Nabukadnezar’ın yaptırdığı kabul edilen, teraslar üzerine kurulu bir dizi bahçe. 3.  Zeus Heykeli M.Ö. […]

Türkiye’nin İklimi Sunusu

<<<DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>> Bunlar da İlginizi Çekebilir:6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemiz ve Dünya…6. sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Ülkemizin…7. sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Ülkeler Arası…8. sınıf İnkılap Tarihi Tekrar Testi ve Boşluk…7. sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Yaşayan Demokrasi…4. sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Geçmişimi…

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm

DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN EN­DÜSTRİSİ: TURİZM İnsanların sürekli yaşadıkları yerlerden başka yerlere gezip görmek, dinlenmek, eğlenmek, spor, tedavi, kutsal yerleri ziyaret gibi çeşitli amaçlarla yaptıkları ge­zi faaliyetlerine turizm denir. Bu amaçlara yönelik ola­rak gezi faaliyetlerine katılan ve gittiği yerde en az bir gün, en çok altı ay konaklayan kişilere turist denir. Bir ülkenin kendi vatandaşlarının ülke […]

Küresel Ticaretin En Önemli Elemanı: Ham Madde, Üretim ve Pazar

KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM, PAZAR I. HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZA­RIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YE­Rİ Sanayi tesislerinde kullanılmak üzere işlenmemiş ya da yarı işlenmiş hâlde bulunan maddelere ham mad­de adı verilir. Ham madde üretim faaliyetlerinin dolayı­sıyla ekonominin temel kaynağını oluşturur. Fabrika­larda kullanılan ham maddeler sanayi faaliyetinin türü­ne göre değişir. Tarım ürünleri, hayvansal […]

Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü

KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ I.  DÜNYA  KÜLTÜRÜNDE  TÜRK  İZLERİ Kültür, insanların ortak yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı­nın oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurlar maddi ve manevi unsurlar olarak iki başlıkta toplanabilir. Kültürü oluşturan maddi unsurlar; coğrafi konum, simgeler, doğal ortam özellikleri, iklim özellikleri, su özellikleri, arazi yapısı ve toprak özellikleridir. Kültürü oluşturan manevi […]

Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması

TÜRKİYE’DE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI Mekânsal farklılıklar ve benzerlikler, her şeyden önce çeşitli olayların dağılış, bağlantı ve gelişim noktalarını yansıtır. Bir mekân parçasının bölge özelliğine sahip olabilmesi için o mekânda belirli olaylar arasında ben­zerliğin ve karşılıklı ilişkilerin olması gerekmektedir. Eğer bir mekân parçasıüzerindeki olaylar arasında karşılıklı neden sonuç ilişkisi bulunmuyorsa, o mekân parçası bir bölge özelliği taşımaz. […]

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri

TÜRKİYE’DE ORGANİZE SANAYİ BÖL­GELERİ Sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağ­lamak amacıyla, sanayi kuruluşlarının ulaşım, enerji, yakıt, su, ham madde gibi altyapı ve gereksinmeleriy­le ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak planlanan bölgelere organize sanayi bölgesi adı ve­rilir. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları ara­sında; ﺇ       Sanayinin disipline edilmesi, ﺇ       Kentlerin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, ﺇ       […]

Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

TÜRKİYE’NİN MADENLERİ VE ENERJİ KAYNAKLARI Ekonomik değeri olan mineral ve elementlere maden verilir. Bir madeni işlemenin ekonomik olması bazı koşullara bağlıdır. Bunlar; ﺇ       Rezervinin (maden miktarı) işletme için yeterli olması, ﺇ       Maden rezervi içindeki saf maden oranının (tenoru­nun) yüksek olması, ﺇ       Madenin çıkarıldığı bölgedeki ulaşımın kolay olması, ﺇ       Sermayenin yeterli olması gibi koşullardır. Ülkemiz maden […]