Ortaokul Din Kültürü LGS Deneme Sınavı

Ortaokul Din Kültürü LGS Deneme Sınavı

TEOG DENEME SINAVI

Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp  Hacda sade bir  İhramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur.

 1- Yukarıda düşüncelerini dile getiren kişi hac görevinin hangi yönü üzerinde durmuştur?

A) İnsanlar arasındaki eşitlik bilinci

B) İnsanlar arasındaki yardımlaşma bilinci C) İnsanlar arasındaki kardeşlik bilinci D)İnsanlar arasındaki dayanışma bilinci

 

2- Hac üzerine farz olduğu halde sağlık sebepleri yüzünden

(sürekli, yani ömür boyu) Hacca gidemeyenler ne yaparlar?

 

A) Hac parasını hayır kurumlarına bağışlarlar.

B) 61 gün Keffaret Orucu tutarlar.

C) Kurban keserler.

D) Yerine başka birisini (vekil) gönderirler.

 3-Aşağıda Hac ibadeti ile ilgili bazı görevler ve bu görevlerin yerine   getirildiği   yerler   eşleştirilmiştir.   Bu   eşleştirmelerden hangisi  yan lıştır?

 

A) Tavaf yapmak       : Kabe   B) Kurban kesmek  : Mina

C) İhrama girmek    : Safa – Merve    D) Vakfe Yapmak : Arafat

 

İhram

Fitre

Sa’y

Tavaf
Mikat Vakfe İmsak Miraç

 

4- Yukarıdaki kavramlardan kaç tanesi Hac ve Umre ile ilgili kavramlardan biri  deği ldir?

 

A) 3                     B) 4                      C) 5                     D) 6

 

5- Aşağıdakilerden hangisi tavaf için  doğru  değildir?

 

A) Kâbe sağa alınarak yapılır.

B) Tavaf Kâbe‟nin etrafında yapılır.

C) Hacerul Esvedden başlanır.

D) Kâbe‟nin etrafı 7 defa dolaşılır.


(1) Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili hususlar üzerinde durur. (2) Canlıların üremesi, solunumu, beslenmesi, büyümesi ve gelişmesindeki ölçü ve düzen, fiziksel yasaları oluşturur. (3) Bu yasalar çok sayıda deney, gözlem ve inceleme sonucunda ortaya konulmuştur. Evrenseldir ve her zaman her yerde aynı sonucu verir. (4)  Fiziksel yasalar, aynı zamanda fizik, kimya, matematik ve coğrafya gibi bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 6- Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I           B) II           C) III          D) IV

” Kaza ve kader kavramalarını öğrenmiş, daha doğrusu öğrendiğimi sanmıştım. Mademki Allah her şeyi ezelde takdir ediyor, takdir ettiği şeyleri de zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratıyor. Öyleyse çalışmama ne gerek var? Eğer Allah başarılı olmamı takdir etmişse zaten olurum, diye düşünmeye başlamıştım. Allah kendisine güvenenleri sever diyerek bu düşüncemi de uygulamaya geçirmiş ve derslerimi ihmal etmiştim. “

 7- Yukarıdaki gibi düşünen Ali aşağıdaki hadislerden hangisine uygun  davranmamıştır?

A) ” Önce deveni bağla, sonra Allah‟a tevekkül et.”

B) ” Kadere iman eden, kederden emin olur. “

C) ” Sizden birinizin sırtında odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır. “

D) ” Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. “

 

 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği, aklı ve irade sahibi olmasıdır. İnsan, aklıyla düşünür, araştırır, öğrenir ve bilir. İyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt eder. İrade ise insanı tercih etmeye ve tercih ettiğini gerçekleştirmeye yönlendiren güçtür. İnsan aklıyla iyiyi kötüyü bilir, iradesiyle de bunlardan birini seçer ve yapar. Dolayısıyla o yaptıklarını kendi özgür iradesiyle gerçekleştirmektedir ve bu nedenle de yaptıklarından sorumludur. İnsanın irade sahibi olması, onun özgür ve sorumlu olmasını gerektirir.

 

 

8- Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı

yoktur?

A) İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?

B) Akıl ve iradenin işlevi nedir?

C) Sorumluluğun başladığı döneme ne denir? İnsan yaptıklarından niçin sorumludur?

 

 

Egecan: Allah‟ın emrettiği şeyler her zaman iyi ve yararlıdır.

Burak: Biz her işin hayır ve şer yönlerini bilebiliriz.

Selma: Hayrı da , şerri de Allah yaratır.

Şule: Allah‟ın yasakladıkları her zaman kötü ve zararlıdır.

9- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi

öğrencinin görüşü yan lıştı r?

 

A) Egecan       B) Burak         C) Selma              D) Şule

 

Din Kültürü öğretmeninin; Kurban Niçin Kesilir? sorusuna öğrenciler şu şekilde cevap vermiştir.

Ali      : Allah‟a yaklaşmak, ona şükretmek için.

Seda : Toplumdaki diğer insanlar kurban kestikleri için.

Oğuz : Toplumdaki fakirlerin et ihtiyacını karşılamak için.

10- Kurban Niçin Kesilir? sorusunu öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin cevabı en iyi açıklar?

A) Ali        B) Seda           C) Oğuz      D) Ali ve Seda

 

11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için  doğru

 değild ir?

A) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez.

B) Adak Kurbanı Kurban Bayramında kesilmelidir.

C) Adak kurbanının etinin tamamı dağıtılmalıdır.

D) Bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilmesi söz verilen kurbandır.

 

Erdem      : Fakir kardeşime zekat verebilirim. Kübra       : Zekat farz olan bir ibadettir.

Feyza       : Zekat Ramazan ayında verilmelidir. Emre        : Dinen zengin sayılan kişiler verir.

12- Zekâtla ilgili, yukarıda ki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği bilgi  yan lıştı r?

 

A) Feyza ve Erdem          B) Feyza ve Kübra

C) Emre ve Erdem           D) Sadece Feyza

 

” İnsanoğlu öldüğünde üç şey hariç, amel defteri kapanır. Bu üç şey: Sadakayı câriye, faydalanılan ilim ve hayırlı evlat.” Hadisi Şerif

13- Yukarıdaki hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi

bu gurubun dışında kalır?

 

A) Her yıl düzenli olarak Zekatını veren Dilek Öğretmen

B) Köyünün  ana  yol  ile  bağlantısını  sağlayacak  olan köprüyü yaptıran Hilmi Bey

C) Peygamberimizin Hadisi Şeriflerini derleyip, kitap yazan

Prof. Abdullah Bey

D) Gecesini  gündüzüne  katıp  insanlara  faydalı  olmaya çalışan Doktor Ömer Bey’in babası Halil Bey

 

 

14) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (ayet) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı lokma yememiştir.” Yukarıda verilen ayet ve hadiste verilmek istenen mesaj nedir?

a)Yardımlaşmanın önemi        b)Rızkın Allahtan olduğu

c)İnsanlara muhtaç olmamak  d)Alın teriyle kazanma

 

 

15) Hz Muhammed bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpmüştü. Bir arkadaşı onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak “Benin on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiç birini öpmedim.”dedi. Hz Muhammed onun bu sözlerini dinledikten sonra şöyle dedi. “……………………………………” Sizce Hz Muhammed ne demiştir?

a)Çocuklarımızı çok sevmeliyiz

b)Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız.

c)Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

d)Çocuklara sevgiyle yaklaşmalıyız.

SORULARIN TAMAMI DOSYADADIR.

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?