Ortaokul Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

  2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU

II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI YERİ                         :  Öğretmenler Odası

TOPLANTI TARİHİ                     :  16.02.2013

TOPLANTI SAATİ                       :  14.30

TOPLANTIYA KATILANLAR   :……………………….(Mat. Öğretmeni) , ……………………….(Mat. Öğretmeni)

    TOPLANTI   NO                            :  2

GÜNDEM:

 

1)           Açılış ve yoklama,

2)           1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.,10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması,

3)           2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkcülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması,

4)           1.dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işle emediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi,

5)           Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

6)           1. Dönem başarı değerlendirmesi ve yazılı sınavların tarihlerinin tespiti.

7)           Proje ödevlerin belirlenmesi toplama zamanın tespiti.  Proje ödevlerinin değerlendirme hususları

8)             Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi,

9)             Başarıyı artırmada alınacak önlemler,

10)         Sınıf rehber öğretmen-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması

11)         Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

12)         Dilek, temenniler ve kapanış

 

 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  

1)       Gündem gereği yapılan yoklamada matematik öğretmenlerinin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

 

2)       1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2, 10 ve 43 sayılı maddeleri okundu.

            

3)        2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Zümre başkanı ………………………. yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.  

 

4)       Yeşim Yıldırım; Yıllık planları bazı sınıflarda başarılı bir şekilde uygulamamıza rağmen bazı sınıflarda ise başarısız öğrencilerle başarılarını artırma amaçlı konuşmalar ve onları kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığımızdan,’Okuma saati’ etkinliği ders saatini doldurduğundan  tam olarak yıllık planlarını uygulamada sorun yaşandığını belirterek planlarda yazılan amaç ve davranışların öğrencilere kazandırıldığını söyledi.

                                                                                                          

5)        Bir önceki döneme ait zümre kararları matematik öğretmeni  ………………………. tarafından okundu. Geçen dönem zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

 

6)       Sınıfların başarı durumları:

 

6-A Sınıfı :   %  65           6-B Sınıfı :   % 55              6-C Sınıfı :  % 57

7-A Sınıfı :   %  41           7-B Sınıfı :   %  56             7-C Sınıfı :  %  44

 

8-A Sınıfı :   % 61             8-B Sınıfı :   %  42           8-C Sınıfı :  % 57

 

Sınıfların sınav tarihleri:

6-A Sınıfı :  25 Mart             6-B Sınıfı :  26 Mart           6-C Sınıfı :  25 Mart

                     29 Nisan                               29 Nisan                              29 Nisan

                     27 Mayıs                               28 Mayıs                             27 Mayıs

 

7-A Sınıfı :21 Mart               7-B Sınıfı :  24 Mart           7-C Sınıfı :  24 Mart

                  28 Nisan                                 28 Nisan                              28 Nisan

                  23 Mayıs                                 26 Mayıs                             26 Mayıs

 

8-A Sınıfı : 12 Mart              8-B Sınıfı :  14 Mart             8-C Sınıfı : 12 Mart

                    16 Nisan                                16 Nisan                              16 Nisan

                    14 Mayıs                               16 Mayıs                              14 Mayıs

 

Tüm Şubelerin birer sınavları ortak sınav olacaktır.

………………………. ;6. ve 7. sınıflardaki çalışmaları yeni müfredata uygun olarak öğretme çabasında olduğumuzu vurguladı.Yeni müfredat konuları sınıf içi etkinlikler ile pekiştirilerek verilmiştir.Öğrencilere ünitelere göre grup çalışmaları yaptırılmıştır, yaptırılacaktır.Bu çalışmalar öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu ve öğrenci öz değerlendirme formları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ancak sınıf içinde yaptırılan etkinliklerde ve grup çalışmalarında zamanı iyi kullanmak gerekmektedir.Araç gereci eksik olan veya derse hazırlıksız gelen öğrenciler, öğrenci merkezli eğitimde bu süreci zaman zaman olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilere sorumluluk bilinci vermenin önemi büyüktür’ dedi.

6., 7., 8., sınıflardaki başarı yüzdelerini etkileyen faktörler:

6.B Sınıfı: Ödev yapmayan ,malzeme getirmeyen ve sorunlu öğrenci fazladır.Başarıyı arttıracak önlemler ile bu sorunları çözeceğimizi ,hedeflenen kazanımları vereceğimizi umuyoruz.

 

7A-7C-8B Sınıfları: Ödev yapmayan ,malzeme getirmeyen ve sorunlu öğrenci fazladır.Temel eksikliklerini tamamlamayan öğrenciler fazlalıktadır.Bu durum Ş.Ö.K. da dile getirilmiştir.7A sınıfının sorunlu öğrencilerin velileriyle özel görüşülmüştür.2. dönemde bu sorunların çözümü için başarıyı arttırıcı önlemler alınacaktır.Öğretmen-Öğrenci –Veli işbirliği ile başarı oranı daha da artacaktır.

 

       7) Proje konuları 1. dönem zümrede karar verilen konular dâhilinde belirlenmiş olup puanlama hazırlanmıştır. Bu dönem bir adet performans ödevi öğrencilere hazırlatılarak, puanlama önceden bildirilecektir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda iki adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

 

………………………. ; 2.dönem içinde proje konularının öğrencilere kendi seçimleri doğrultusunda dağıtıldığını, zaman zaman ödev hakkında ne yaptıklarını sorarak kontrol altında tutulduğunu, Nisan ayı sonunda ödevleri toplayacağını ve değerlendirmenin 1.dönem zümresinde alınan kararlara göre yapılacağını belirtti.8. sınıf Proje ödevleri <mayıs ayının 1. haftası toplanacaktır.

 

8)    ……………………….; konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, matematik dersinde kullanılan yöntem ve teknikler ışığında;

 • Ev çalışmaları verilecek.
 • Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.
 • Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.
 • Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.
 • Anlatım, soru-cevap … vb. yöntemlerden yararlanılacak.
 • Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak.

        

………………………., planlarda çoklu öğretim metotlarını kullanmanın ders işlenişini zevkli kılacağını, derste konu ile ilgili öğrencilere yaptırılacak etkinliklerin dersi daha zevkli hale getireceğine inandığını söyledi.

 

9)      Zümre başkanı ………………………. geçen zümrede alınan kararların aynen uygulamaya devam edilmesini

istedi.

 • Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,
 • Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,
 • Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
 • Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
 • Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,
 • Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan mümkün olduğunca somut örnekler vermek gerektiğini ,
 • Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
 • Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
 • Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
  • Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı bir disiplinin sağlanmasına ,
  • Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel Türkçe’mizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,
  • Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
  • Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
  • Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının-sınıf çoğunluluğunun çözemediği soruların sınıfta çözülmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına ,
  • Derse olumlu katkısı olan,1.dönemde başarılı olan öğrencilerin sözle yada notla mutlaka ödüllendirilmesine, başarılarının devamı için teşvik edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,
  • Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,
  • Her fırsatta ülkenin eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacını dile getirilmesine, bu konuda mesleki eğitimin önemine dikkat çekilmesine karar verildi.

 

10)         Sınıf öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı alındı.

 

11)         Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı. Türkçe öğretmenleri ile dilimizi doğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması,  diğer ders öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir

 

 

 

 

alış-verişi yapılması ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki başarılarının dikkatle gözlenip, uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.  

 

        12)   Zümre başkanı ……………………….’nın Öğrencilerimize Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve inkılaplarının ışığı altında gerekli bilgi, olumlu davranış ve beceriler kazandırmak adına  2007-2012 eğitim öğretim yılının  II. döneminin sağlıklı ,mutlu   ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi. 

 

 

 

 

 

     ……………………….                                ……………….                                              

   Matematik Öğretmeni                       Matematik Öğretmeni                                                       

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                               …………………..

                                                  Okul Müdürü

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?