Ortaokul Türkçe Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 12/02/2012  16:00

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR: …………………..(Müdür Yardımcısı)

                                                          …………………..(4. Sınıf Öğretmeni)

                                                          …………………..(5. Sınıf Öğretmeni)

                                                          …………………..(Türkçe Öğretmeni)

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. 1.      Açılış ve yoklama.
 2. 2.      1. Dönemin değerlendirilmesi.
 3. 3.      Mesleki gelişmelerin takibi.
 4. 4.      Eğitim öğretim programının planlanması.
 5. 5.      Eğitim öğretim planlarının uygulanmasında birlik.
 6. 6.      Ortak ölçme-değerlendirme araçları belirlemek.
 7. 7.      Eğitim öğretim plan ve programlarının uygulanmasındaki güçlükler ve çözümler.
 8. 8.      Öğrencilerin çalışma durumları.
 9. 9.      Öğrencilerin çevre durumu ve öğretmen-öğrenci-veli işbirliği.
 10. 10.  Dönem içinde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi.
 11. 11.  Dilek ve temenniler-kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1)                      Toplantıya yukarıda belirtilen; gündem maddelerini görüşmek üzere, tarih-saat ve yerde başlanmıştır. Yapılan yoklamada toplantıya ilgili öğretmenlerin tamamı katıldığı gözlenmiştir. Toplantıya Müdür Yardımcısı …………………..başkanlık etmiştir.

2)                      1. Eğitim öğretim döneminin eğitim öğretim açısından sorunsuz geçtiği dile getirildi. 1. Zümre kararlarının aynen uygulandığı, uygulama da sadece bazı sınıfların yıllık planlarında birkaç hafta geri kalındığı belirtilmiştir. Bu aksaklığın sebebinin, dönem içindeki kar tatili ve 6. sınıflardaki seviye düşüklüğü olduğu belirtilmiştir.

          4. Sınıf öğretmeni …………………..sınıfındaki öğrencilerin bir kaçı hariç tamamının Türkçe dersinde başarılı olduğunu belirtti. Okuma, yazma ve anlama etkinlikleri yaptıklarını, öğrenilenlerin de sık sık yapılan sınavlarla pekiştirildiğini belirtti. Üst düzey öğrencilere ek çalışmalar verildiğini, alt düzeydeki öğrenciler ile de gerek ders içinde gerek de ders dışında (ödev olarak) özel çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca alt düzeydeki öğrencilere yönelik hafta sonu kursunda ilgili ders öğretmeni …………………..ile işbirliğine gidildiğini belirtti. Ayrıca ders konularının plana paralel gittiğini belirtti.

          5. sınıf öğretmeni …………………..da sınıfının Türkçe seviyesinin iyi olduğunu belirtti. Okuma-yazma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Birkaç öğrencinin yazısının bozuk olduğunu ve düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmalarına da bol bol yer verdiklerini belirtti. Kitap okuma konusunda okuma saatlerinin yanında hafta da bir ders saatini anlamlı okuma çalışmasına ayırdıklarını belirtti. Konuların işlenişinde iki haftalık bir kayıpları olduğunu belirtti. Ancak bunu bu dönemde uygun şekilde kapatabileceklerini belirtti.

         Türkçe öğretmeni …………………..ikinci kademede bazı sınıflarda istenilen başarının yakalanamadığını belirtti. Özellikle 6. sınıfta öğrencilerin alt sınıflardan çok boş geldiğini, bu sebeple üzerine bir şey koyamadıklarını belirtti. Bu sınıfta aşırı derecede anlama güçlüğü olduğunu belirtti. Bunun da dil bilgisi ve diğer konuların verilmesinde işi çıkmaza soktuğunu dile getirdi. Bu konuları verebilmek için de konunun en temelden anlatılma gereği duyulduğunu belirtti. İlk dönem boyunca kitap okuma ve anlama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti. Tüm bu sebeplerden dolayı da yıllık planın bir hayli gerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca ders kitabında da etkinliklerin yoğun olduğunu belirtti. Müdür Yardımcısı …………………..bu konuda benzer etkinliklerin bazılarının ve gereksiz etkinliklerin çıkarılabileceğini belirtti.

         7. ve 8. Sınıflarda ise daha başarılı bir dönem geçtiğini belirtti. 7. Sınıflarda dönem sonunda bir ay yazma çalışmasına yer verildiğini belirtti. Ayrıca dil bilgisi konusu olan fiiller konusunun üzerinde de fazla durulduğunu belirtti. Burada da amacın konunun karmaşık olmasından dolayı öğrencilerin zorlanmasının önüne geçmek olduğunu belirtti. Bu sınıfta da yıllık planda birkaç konu geride olduklarını fakat konuların zamanında yetiştirilebileceğini belirtti. 8. Sınıfta ise büyük oranda başarının sağlandığını belirtti. Alt düzeyde yer alan iki öğrencinin dışında sınıf seviyesinin iyi olduğunu belirtti.

          Müdür Yardımcısı …………………..de 7. ve 8. sınıfların büyük çoğunluğunun dershaneye gittiğini, kendisinin de bu öğrencileri bizzat takip ettiğini belirtti. Bu grubun genelinin Türkçe seviyesinin iyi durumda olduğunu belirtti.

3)                 Mesleki gelişmeler konusunda ilgili kaynakların takip edildiğini, ilgili öğretmenlerin hepsinin alanla ilgili yönetmelik ve diğer konularda yeterli bilgiye sahip oldukları dile getirildi. Geçen dönemde alanla ilgili Türkçe ikinci kademe ders kitaplarında bazı kazanım ve hedeflerde değişmeler olduğu ve bu konuda ilgili öğretmenlerin bilgi edindiği dile getirildi. …………………..bu dönemde de aynı titizlikle ilgili kaynakların takip edilmesi gerektiği bildirdi.

4)                 Türkçe öğretmeni ………………….., Türkçe dersinin programda; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi olmak üzere beş ana başlık altında verildiğini ve bu konu başlıklarının birbirine paralel yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bunların birindeki bir aksaklığın bu alanların tümüne yansıyacağını belirtti. Ancak bunların içinde okuma ve konuşma alanlarının daha ön plana çıktığını belirtti. Okuma çalışmalarının anlama yetisi ile sıkı ilişkisi olması sebebiyle okuma çalışmalarının, özellikle 4.ve 5. sınıflarda anlamlı okuma çalışması şeklinde yapılmasının gereği üzerinde durdu. 4. sınıf öğretmeni …………………..da konuşma yeteneğinin, bireylerin hayatının her kademesindeki öneminden hareketle konuşma eğitiminin de önemine değindi. Fakat okulumuzun çevresinden dolayı yöresel ağzın daha baskın olduğunu, bu sebeple bu alandaki çalışmaların karşılıksız kaldığını belirtti. …………………..de bu konuda velilerden ve diğer zümre öğretmenlerinden yardım alınabileceğini ifade etti. Genel olarak bu iki konu başlığı üzerinde durulması gerektiği belirtildi.

5)                 Türkçe öğretmeni …………………..Türkçe konularının 4. sınıftan 8. sınıfa kadar bir bütünlük taşıdığını belirtilerek, temelin iyi atılması gerektiğini belirtti. Özellikle kitap okuma alışkanlığı, anlamlı okuma, Türkçeyi güzel telaffuz ve temel dil bilgisi konularının 4.ve 5. sınıflarda iyi verilmelidir, dedi. Dil bilgisi konularında ayrıntıya inilmeden genel bilgilerin verilmesinin yeteceğini belirtti. Burada zamanın daha çok okuma-yazma ve konuşma faaliyetlerine ayrılmasının gerektiğini ifade etti. Böylelikle konuların öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılacağını söyledi. Ayrıca bu şekilde öğretmenlerin de işinin kolaylaşacağı ifade edildi.

            Konuların işlenişinde 1. Zümre kararlarında belirtilen yöntem ve tekniklerin kullanılacağı belirtildi. Müdür Yardımcısı …………………..ikinci kademedeki sıkıntıların, kullanılan yöntem ve tekniklerin değiştirilmesi ile giderilebileceğini belirtti.

6)                 Kullanılan ölçme araç gereçlerinin sınıf farkından dolayı her sınıf öğretmenin ayrı araç gereçler geliştirmesi gerektiği dile getirildi. Ancak yapılan ölçmelerde ölçme araçlarının Türkçenin tüm alanlarını(okuma, yazma, dinleme, konuşma, dil bilgisi) kapsayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir denildi. Ağırlığın özellikle ikinci kademede; okuduğunu anlama, düşündüklerini ifade etme ve dil bilgisi konularında olması gerektiği belirtildi. Ayrıca ikinci kademede seviye belirleme sınavları dikkate alınarak soruların çoktan seçmeli şeklinde verilmesinin daha faydalı olacağı belirtildi. Sınavlar konusunda 1. zümre kararları aynen uygulanacaktır denildi.

          5. sınıf öğretmeni proje ve performans değerlendirmesinde de; projede yeni bir fikir ortaya koyma, performansta ise var olan bilginin yeni bir şeyde kullanılması noktalarında değerlendirme yapılmalıdır dedi. Bu konuların verilmesinde de bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

7)                 Türkçe derslerine günlük plan olarak ders kitabının kullanıldığı belirtildi. Yıllı planların ise ayrıca hazırlandığı belirtildi. Yıllık planların uygulanmasında birinci kademede bir sıkıntının olmadığı yinelendi. İkinci kademede ise ilgili öğretmen …………………..bu dönem eksik kalan konuların uygun bir şekilde tamamlanacağını belirtti. Bu konuda temalarda verilen benzer etkinliklerden bazılarını çıkarılarak konuların telafi edileceğini belirtti.

8)                 Türkçe dersinin okulda öğrencilerin en iyi dersi olduğu ifade edildi. Ancak özellikle konuşma ve anlama konusunda eksiklikler bulunduğu belirtildi. 4. sınıfta 2 öğrencide, 5. sınıfta 1 öğrencide, 6. sınıfta 3 öğrencide,  7. sınıfta 4 öğrencide, 8. sınıfta da 2 öğrencide ciddi okuma- anlama eksikliği söz konusudur denildi. Bu öğrencilerin bu eksikliklerinin giderilmesi için bu öğrencilere her fırsatta kitap okutulması gerektiği, hatta diğer derslerde de okuma çalışmasının yaptırılarak bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi. Müdür Yardımcısı …………………..okuma saatlerinin titizlikle uygulanmasının bu konuda bu öğrencilere fayda getireceğini ifade etti. …………………..ise okul kütüphanesinin daha düzenli kullanılması gerektiğini ifade etti. Hafta da bir dersin burada yapılabileceğini belirtti. Bu fikir ilgili öğretmenlerce benimsenmiştir.

            Verilen ödevlerin daha faydacı konularda verilmesine dikkat edilmelidir denildi. Ayrıca ödevler zamanlı verilmeli ve zamanında toplanmalıdır denildi. Ödevleri her öğrencinin yapması gerektiği, yapmayanlara yaptırım uygulanarak yapmalarının sağlanması gerektiği ifade edildi.

9)                 İlgili derste velilerden yardım istenebilecek konular olarak ödevlerin takibi ve konuşma çalışmalarında gerekli düzeltmeler olarak belirtildi. …………………..dil öğretiminin çevreden bağımsız olamayacağını belirtti. Bu sebeple velilerle ilişkilerin ön planda tutulması gerektiğini dile getirildi. Özellikle konuşmada çevrenin daha etkili olduğunu ve bilinçli bir velinin düzeltme yapmasının önemine değindi. Velilerle ilişkiler sıkı tutulmalı ve belirtilen konularda yardım istenmelidir denildi.

10)             Bu dönem içinde ilgili zümre olarak, öğretmenler kurulu toplantısında alınan karar gereği 7 Nisan 2013’da okul öğrencileri ve velilere yönelik şiir dinletisi yapılacaktır. Bu çalışmada gerekli çalışmalar …………………..ve …………………..tarafından yapılacaktır. 23 Nisan çalışmalarında her öğretmen kendi sınıfındaki öğrencileri hazırlayacaktır denildi.  

 

Kararlar:

a)        1. Dönemden eksik kalan konular, bu dönemde planların akışı içinde benzer etkinliklerin bazıları veya gereksiz etkinlikler çıkarılarak artan zamanda tamamlanacaktır.

b)       6. Sınıfta derslerin ağırlığı öğrencilerin seviyelerinden dolayı okuduğunu anlama ve düşündüklerini ifade edebilme çalışmalarına verilecektir.

c)        Dershaneye giden öğrenciler Müdür Yardımcısı …………………..tarafından takip edilmekte olup, Türkçe ders sonuçları ilgili öğretmence periyodik olarak alınacak ve çalışmalarda kullanılacaktır.

d)       Mesleki çalışmalar konusunda işbirliği yapılacaktır. Edinilen bilgiler zümre öğretmenleri ile paylaşılacaktır.

e)        4. ve 5. sınıflarda anlamlı okuma ve kendini düzgün ifade etme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Dil bilgisi konuları genel hatları ile verilecektir. Ayrıntıya inilmeyecektir.

f)         Türkçeyi güzel kullanma konusunda diğer zümre öğretmenleri ve velilerden yardım istenecektir.

g)        Dersler öğrenci merkezli olarak, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak ve mümkün olduğunca görsel ve teknolojik materyaller kullanılarak işlenecektir.

h)       Projeksiyon sınıfı ve kütüphane aktif olarak kullanılacaktır. Dil bilgisi konuları sunum olarak projeksiyon sınıfında işlenecektir. Haftada bir saat kütüphanede okuma çalışması yapılacaktır. Bu çalışma için okuma saatleri kullanılacaktır.

i)          İkinci kademede ölçme de daha çok çoktan seçmeli sınavlara ağırlık verilmektedir. Bu yöntemli her ay olmak üzere 4 sınav yapılacaktır. Anlamlı okuma ve yazma aktiviteleri ayrıca ölçülecektir.

j)         4. ve 5. sınıflarda üç sınav yapılacaktır. İlk iki sınav karma sorulu son sınav ise çoktan seçmeli yapılacaktır.

k)       Ölçme ve değerlendirmede mümkün oldukça çok çalışmaya yer verilecektir. Öğrencinin dönem içindeki tüm çalışmaları göz önünde bulundurulacaktır.

l)          Dönem içinde her öğrenciye en az bir performans görevi verilecektir. Proje 1. zümre kararında olduğu gibi yıllık olarak verilecektir ve nisan ayında toplanıp değerlendirilecektir. Öğrencilere dönüt verilecektir. Projelerde yeni bir ürün(fikir) ortaya koyma, performans görevlerinde ise bir fikri bir çalışmaya uygulama ölçütleri; ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır.

m)     Derslerde yıllık planlara paralel gidilmeye özen gösterilecek.

n)       Okuma hızı düşük öğrenciler için ilgili öğretmenler ek çalışmalara yer verecektir. Bu öğrencilerin velilerinden yardım istenecektir.

 • o)        Ödevler öğrenciye bilgi ve birikim kazandıracak konulardan titizlikle seçilecektir. Ödevler zamanlı olarak verilecek ve takibi yapılarak zamanı geldiğinde toplanıp değerlendirilecektir.

p)       Velilerle işbirliği sıkı tutulacaktır.

q)       7 Nisan 2013’da okul öğrencileri ve velilere yönelik yapılacak olan şiir dinletisinde gerekli çalışmalar …………………..ve …………………..tarafından yapılacaktır.

r)        23 Nisan çalışmalarında her öğretmen kendi sınıfındaki öğrencileri hazırlayacaktır denildi.  

11)    Zümre başkanı …………………..dönemin başarılarla dolu bir dönem olması dile getirdi. Toplantı iyi dilek ve temennilerle bitirilmiştir.

 

 

TOPLANTIYA AŞAĞIDA İSMİ VE İMZASI BULUNAN ÖĞRETMENLER KARILMIŞTIR.

 

 

                  …………………..                                                  …………………..

4.Sınıf Öğretmeni                                                    5. Sınıf Öğretmeni

 

 

 

…………………

Türkçe Öğretmeni

 

 

 

 

…………………..

Müdür Yardımcısı

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?