Sosyal Bilgiler 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 İLKÖĞRETİM OKULU

II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı No                                          : 2

Toplantı Tarihi                     : 11.02.2013

Toplantı Yeri                                       : Müdür Odası

Toplantıya Katılanlar          : ……………………(Müdür Vekili)  

                                        ……………………(Sosyal Bilgiler Öğretmeni)                 

 

  2012–2013 Eğitim Öğretim yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. dönem Zümre Toplantısı,  müdür vekili ……………………başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……………………’ın katılımıyla 11.02.2013 tarihinde, saat 13.00 da müdür odasında yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilmiştir.

Aşağıdaki gündem maddeleri İKY’nin 95.maddesine göre oluşturulmuştur.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. 1.        Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
 2. 2.        I.dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi
 3. 3.        Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
 4. 4.        Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
 5. 5.        Yıllık, günlük planların uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
 6. 6.        Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler
 7. 7.        Proje ve performans görevleri
 8. 8.        Yazılı Sınavlar/Değerlendirme
 9. 9.        Ders araç gereçlerinin kullanımı
 10. 10.     Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
 11. 11.     Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi
 12. 12.     Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Toplantı Müdür yardımcısı …………………… başkanlığında  11.02.2013 tarihinde saat 13.00 da yapıldı. Toplantıya Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… katıldı.

 

Sene başı zümresi Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… tarafından okundu.
2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… I.Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını bunun sonucunda da 7.sınıflarda yapılan yıllık plandan birkaç konu geri kalındığını belirtti.

 

3- Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……………………, 1.dönem öğrencilerin başarı düzeylerinin istenilen seviyede olduğunu belirtti. Bu başarıda özellikle Halk Eğitim Destekli açılan SBS kurslarının çok katkısı olduğunu vurguladı. ……………………, 6A sınıfının diğer sınıfla oranla biraz geri olduğunu, bunda temel etkenin 1.kademede çok fazla öğretmen değiştirmeleri olduğunu söyledi. ……………………, 6A sınıfı öğrencilerine 100 temel eser aldığını ve kitap okuyarak hem okuma alışkanlığı kazanmalarını amaçladığını, hem de yorum kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.1.dönem sonuna doğru 6A öğrencilerinin bazı öğrenciler hariç istenilen düzeye geldiğini belirtti

 

Müdür Vekili ……………………, SBS deneme sonuçlarınki öğrencilerin Sosyal Bilgiler net ortalamasından memnun olduğunu belirterek, ……………………’a özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti.

 

4- Öğretimde karşılaşılan başlıca sorunlar; bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak tespit edildi.

Bu durum için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması, öğrencilere uzun ödevler yerine kısa sıkıcı olmayan, ilgi çekici ödevler verilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği belirtildi.

 

 5- Okulumuzun öğrenci kapasitesi köyden gelen ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilerden oluştuğu, anne ve babanın çalışması sonucunda evde başı boş kaldığı, bir çok ailede de aile içi huzursuzluklar olduğu, bazı öğrencilerin okul zamanı dışında çalıştığı gözlemlenmiştir.  İkinci dönem arzu edilen başarıya ulaşılması için özellikle öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmeye çalışılması gerektiği ve aile ile işbirliğin gidilmesi olarak tespit edildi. Bu amaçla bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, video gibi araç-gereçlerden daha fazla yararlanılmasının zorunluluğu Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… tarafından belirtildi. Soru-cevap tekniğinin daha etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca  öğrencilerin ilgisini çekecek ve görsel bir Performans ve Proje Görevleri vermek  yoluyla öğrencilerin derslere ilgilerinin artırılacağını belirtti. Zümre Başkanı …………………… belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması gerektiğini bildirdi.
 
 6- Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:

a)Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap,  dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi bilgisayardan ve vcd’lerden yararlanılması

b)Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi

c)Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için ödev verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi

d)Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması

e)Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması

f)Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması” belirtti

 

Sınıflarda günlük planların eksiksiz olarak yapılması gerektiği vurgulandı. 6. ve 7. sınıflarda ise günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığı bu yüzden tekrar günlük plan yapmaya gerek olmadığı ancak öğretmenlerin bir sonraki konuyu da inceleyerek derslere girmesinin daha sonraki derse öğrencileri hazırlamak için gerekli olduğu vurgulandı.

 

   Haftalık ders saatinin müfredatı uygulamaya yetmemesi, çeşitli nedenlerden dolayı okulların bazı günler tatil edilmesi sonucunda  yıllık planların uygulamasında bazı derslerde geri kalındığı belirtildi.  Konuların yıllık plandaki akışına göre işlenmesi ve yeri geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması, bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi, kararlaştırıldı.

 

Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağı ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı,  eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

 

Ders işlenirken; açıklama, soru-cevap, anlatım, tartışma, gösterme yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, not alma, bireysel etkinlik, not tutturma, çözümleme, grup çalışması gibi metotların konuların özelliğine göre kullanılması karara bağlandı.

 

7- Performans Görevi;  öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalar. olduğu Performans ödevinin öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yasam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirecek nitelikte olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek performans ödevleri verilirken:

Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )

Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma,

Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme,

Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,

Bir haritadan sonuçlar çıkarma,

Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,

Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama,

Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. alanlarına yönelik olması kararlaştırıldı.

Performans ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir.

 

PERFORMANS GÖREVLERİ

 

6A
 • Fotoğraflarla ilçemizin tanıtılması
 • Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin şema üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların kısaca açıklanması
 • 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konularını içeren bulmaca
 • Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi ve yorumlanması
 • Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeleyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
 • Eski Tür geleneklerinin kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)
 • Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
 • Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
 • Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
 • Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
 • Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.
 

 

7A

 

 

 • 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konularını içeren bulmaca
 • Beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri
 • Ülkelerin doğal afet durumlarında yapabilecekleri ortak çalışmalar
 • 19 ve 20.Yüzyılda Avrupalı Devletlerin,Osmanlı Politikası
 • 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlerin durumları
 • Tarım ürünlerinin ülkemizde dağılışını gösteren harita çizimi/yorumlanması
 • XVII.yy ıslahatları ile XVIII yy ıslahatlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi
 • Küresel ısınmanın başlıca sebepleri ve sonuçları ile küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler hakkında araştırma yapınız.
 • Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1453-1699 tarihleri aralığında önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız

 

 

 

 

 

7B

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

 • Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendiriniz.
 • Mustafa Kemal’e suikast girişimini ve cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlayınız
 • Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini inceleyip,araştırınız
 • 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi araştırınız.
 • Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında araştırma yapınız.
 • Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendiriniz.
 • Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendiriniz.
 • Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler vererek araştırınız.
 • Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi araştırınız.
 • “Atatürk’ün Hayatındaki Dönüm Noktaları” (Atatürk’ün 1881–1919 yılları arasındaki hayatının dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlama)
 • Bulmaca Hazırlıyorum (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi I. dönem konularını içeren bulmaca hazırlanır.

 

 

 

 

8B

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 • Amacını Belirleme                                                :10                                                                        
 • Uygun Çalışma Planı Yapma                :10                         
 • Farklı Kaynaklardan

Bilgi Toplama                                                                       :10                         

 • Kaynakçanın Belirtilmesi                       :10                         
 • Yaratıcılık                                                                                             :10                         
 • Türkçeyi Doğru ve Etkin

Kullanma                                                                                              :10                         

 • Bilgilerin Doğruluğu                                                             :10                         
 • Elde Edilen Bilgilerden

Çıkarımda Bulunma                                                              :10                         

 • Toplanan bilgileri

Düzenleme                                                                                            :10                         

 • Farklı Materyallerle
 • Destekleme                                                                                           :10                         

TOPLAM                                                                                                                                           :100

 

8. Yazılı sınavların 6. ve 7. sınıflar  Sosyal Bilgiler,8.sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri için Nisan  ayının ilk ve Mayıs ayının 3.haftasında olmak üzere 2 sınav yapılmasına karar verildi.Yazılı sınavlarda kısa cevaplı tekniklerin ve test tekniğinin uygulanmasına,konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına,derse katılım  notlarının  dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine karar verildi.

Derse ve etkinliklere katılım notlarının her ders için 2 adet olması kararlaştırıldı.

 

9.Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………… derslerde  konulara göre uygun haritaların kullanılması için okulumuzda bulunan haritaların mutlaka kullanılmasını, eksik olan haritalarımızın ise temin edilmesi için gerekenlerin yapılmasını belirtti.

  Bazı haritaların asetatlara çıkarılarak tepegözde de gösterilebileceğini böylece derslerin daha ilgici çekici hale getirebileceğini belirtti Ayrıca hazırlanan sunularda projeksiyon ile tahtaya yansıtma yoluyla daha çok görsel bilgilere, istatistiklere yer verilerek öğrencilerin yorumlama kabiliyetinin geliştirilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

 

10- Derslerde geçen kavramlar ve dil bilgisi kuralları konularında, ve öğrencilerin anlaşılır şekilde okuma ve okuduğunu anlama konusunda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağını belirtti

    6 ve 7. sınıf müfredatında istatistiksel bilgilerin ve oran ile ilgili konuların yer aldığını bu konuda Matematik öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini belirtildi.

 

11- Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve  eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, Sosyal Bilgiler 6 ve 7 Öğrenci Çalışma Kitabının etkin şekilde kullanılması ve diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
   Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı.

 

12- 2012–2013 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

 

……………………

      Sosyal Bilgiler Öğretmeni

 

 

Uygundur

11.02.2013

……………………

Müdür Vekili

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?